När en ideell förening eller ett registrerat trossamfund övergår från inskränkt till oinskränkt skattskyldighet omfattas de tillgångar som inte längre är undantagna från beskattning av ett beskattningsinträde. När en ideell förening eller ett registrerat trossamfund övergår från oinskränkt till inskränkt skattskyldighet omfattas de tillgångar som blir undantagna från beskattning av ett beskattningsutträde. Beskattningskonsekvenserna är samma för ideella föreningar och registrerade trossamfund som vid beskattningsinträde och beskattningsutträde för stiftelser.

För ideella föreningar och registrerade trossamfund kan beskattningsinträden och beskattningsutträden vara begränsade till en självständig näringsverksamhet. Ett exempel på ett sådant beskattningsinträde är situationen att en inskränkt skattskyldig ideell förenings skattefria näringsverksamhet upphör att vara undantagen från beskattning på grund av att verksamheten ändrat inriktning. Verksamheten har ändrats på så sätt att en huvudsaklighetsbedömning visar att den inte längre uppfyller förutsättningarna för skattefrihet. I en sådan situation förblir föreningen inskränkt skattskyldig trots att den självständiga näringsverksamheten ändrat karaktär från skattefri till skattepliktig. Tillgångarna i den självständiga näringsverksamhet som bytt skattemässig karaktär omfattas i sådant fall av ett beskattningsinträde.

Nytt: 2024-02-13

I årsutgåva 2024 har sidan kortats av och ersatts med en länk till motsvarande sida om beskattningsinträde och beskattningsutträde för stiftelser.