En begränsat skattskyldig person som arbetar ombord på fartyg kan vara skattskyldig i Sverige enligt reglerna om sjö-SINK eller vanlig SINK.

Beskattning enligt SINK

En begränsat skattskyldig fysisk person är skattskyldig för tjänsteinkomster enligt bestämmelserna i SINK, se sidan Vem är skattskyldig enligt SINK? Skattskyldigheten i Sverige kan begränsas av bl.a. 183-dagarsregeln i SINK. Läs mer om vilka inkomster som är skattepliktiga och skattefria vid beskattning enligt SINK på sidan Lön och annan ersättning för arbete. För sjöinkomst gäller särskilda bestämmelser (sjö-SINK).

Skattskyldigheten kan även begränsas av skatteavtal.

Beskattning enligt reglerna om sjö-SINK

En begränsat skattskyldig sjöman som är anställd ombord på handelsfartyg beskattas för viss inkomst med sjö-SINK. Beskattning ska se av sådan sjöinkomst som definieras i 64 kap. 3 och 4 §§ IL men eftersom denna definition förutom svenska handelsfartyg även omfattar ESS-fartyg, har inskränkningar gjorts i SINK för begränsat skattskyldiga sjömän när det gäller vilka fartyg som omfattas. Det innebär att arbetet måste vara utfört på handelsfartyg som har anknytning till Sverige, d.v.s. på något av följande:

  • Ett handelsfartyg som ska anses som svenskt enligt sjölagen (1994:1009). Om ett sådant fartyg hyrs ut i huvudsak obemannat till en utländsk redare krävs dock att sjömannen är anställd hos fartygets ägare eller hos en arbetsgivare som ägaren anlitar för att beskattning kan ske med sjö-SINK.
  • Ett utländskt handelsfartyg som en svensk redare hyr i huvudsak obemannat. Men förutsättning för beskattning med sjö-SINK på ett sådant fartyg är att sjömannen är anställd hos redaren eller hos en arbetsgivare som redaren anlitar (5 § första stycket 12 SINK).

Även förskott på sjöinkomst är skattepliktigt (5 § andra stycket SINK).

Enbart sjömän omfattas av sjö-SINK

Om den som arbetar ombord inte är sjöman är inkomsten inte sjöinkomst. Det innebär att de vanliga reglerna om beskattning enligt SINK eller A-SINK ska tillämpas.

Skattesats

Skattesatsen för sjöinkomst är 15 procent (7 § SINK). Läs mer om hur beskattningen sker på sidan Hur beskattas inkomsterna?.

Arbete på fartyg som inte omfattas av sjö-SINK beskattas med vanlig SINK

Inkomst från arbete på fartyg som inte omfattas av sjö-SINK beskattas med vanlig SINK om arbetet utförs i Sverige för en privat arbetsgivare (5 § första stycket 2 SINK). Av 2 kap. 30 § IL framgår vad som avses med Sverige. Om arbetet istället utförs för en svensk offentlig arbetsgivare spelar det ingen roll var arbetet är utfört (5 § första stycket 1 SINK).

Socialförsäkringsersättning och tjänstepension beskattas med vanlig SINK

Sjukpenning och annan socialförsäkringsersättning till en ombordanställd är inte sjöinkomst enligt IL:s definition och omfattas därför inte av sjö-SINK. På sådan ersättning tillämpas reglerna om vanlig SINK.

Tjänstepension till en begränsat skattskyldig person p.g.a. tidigare anställning ombord beskattas med SINK om pensionen ska beskattas i Sverige.

Möjlighet att välja beskattning enligt IL

Den som omfattas av SINK eller A-SINK kan välja att i stället bli beskattad enligt IL.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1] [2]
  • Lag (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta [1] [2] [3] [4] [5]