Om en företrädare som den uppgiftsskyldiga inte själv har valt har gjort fel eller har varit passiv ska Skatteverket helt befria från skattetillägg.

Företrädare som den uppgiftsskyldiga inte själv har valt

Om en företrädare som den uppgiftsskyldiga inte själv har valt har lämnat en oriktig uppgift ska Skatteverket befria den uppgiftsskyldiga helt från skattetillägget (jfr prop. 2002/03:106 s. 243). I förarbetena uttalas att det i en sådan situation får anses oskäligt att ta ut ett skattetillägg med fullt belopp. Detta uttalande skulle kunna tolkas som att det enbart är ett fullt skattetillägg som är oskäligt, och att ett halvt eller ett fjärdedels skattetillägg inte skulle vara det. Skatteverket anser, med hänsyn till att skattetillägget vid tillämpning av bl.a. Europakonventionen betraktas som ett straff, att det i en sådan situation är oskäligt att över huvud taget ta ut ett skattetillägg (se SOU 2001:25 s. 217 f). Skatteverket ska därför helt befria från skattetillägg trots att förarbetena skulle kunna uppfattas på annat sätt. Även vid skönsbeskattning ska Skatteverket helt befria från skattetillägg i de fall en företrädare som den uppgiftsskyldiga själv inte har valt är ansvarig för att lämna uppgifter till Skatteverket.

Exempel på sådana företrädare:

  • boutredningsman som inte tillhör dödsbodelägarkretsen
  • förmyndare
  • förvaltare enligt föräldrabalken
  • god man
  • likvidator som saknar nära anknytning till bolaget
  • anhörig som rättshandlar med stöd av anhörigbehörighet.

Företrädare för ett konkursbo

Hel befrielse från skattetillägg ska även medges ett konkursbo i de fall konkursförvaltaren har gjort fel eller varit passiv. Motiveringen till det är att avgiften i dessa fall skulle drabba borgenärerna, vilka som regel inte kan lastas för det inträffade (jfr. prop. 2002/03:106 s 243).

Framtidsfullmakt

Skatteverket ska befria den uppgiftsskyldiga helt från skattetillägget om det har lämnats en oriktig uppgift i en deklaration som har undertecknats av ett ombud med stöd av en framtidsfullmakt.

I en framtidsfullmakt väljer visserligen fullmaktsgivaren (den uppgiftsskyldiga) vem som ska företräda hen någon gång i framtiden. När framtidsfullmakten träder i kraft är den uppgiftsskyldigas hälsotillstånd emellertid sådant att hen inte har den rättsliga förmågan att ändra sitt tidigare val av företrädare. Det får därför anses vara oskäligt att ta ut ett skattetillägg av den uppgiftsskyldiga när en företrädare med stöd av en framtidsfullmakt har lämnat en oriktig uppgift i en deklaration.

Andra företrädare

Exempel på andra företrädare är en boutredningsman som är dödsbodelägare och ett deklarationsombud.

Boutredningsman som är dödsbodelägare

Om bout­red­nings­mannen är delägare i dödsboet ska Skatteverket inte generellt befria dödsboet från skattetillägg när boutredningsmannen gjort fel eller varit passiv utan bedöma grunderna för befrielse på vanligt sätt.

Deklarationsombud

Ett deklarationsombud utses alltid av den uppgiftsskyldiga. Skatteverket ska därför inte generellt befria från skattetillägg när ett deklarationsombud gjort fel eller varit passiv utan bedöma grunderna för befrielse på vanligt sätt.

Referenser på sidan

Propositioner

  • Proposition 2002/03:106 Administrativa avgifter på skatte- och tullområdet, m.m. [1] [2]

Referenser inom skattetillägg