Om den uppgiftsskyldiga missar tidsfristen för att Skatteverket ska undanröja ett skönsskattetillägg (49 kap. 7 § SFL) kan i vissa fall ett fullt skattetillägg bli oproportionerligt stort.

Om den uppgiftsskyldiga missar fristen med bara några dagar och skatten kan bestämmas i enlighet med lämnade uppgifter finns det därför i många fall skäl för Skatteverket att delvis befria från ett fullt skattetillägg (prop. 2010/11: 165 s. 965). Befrielse ska i första hand ges ned till ett halvt skattetillägg. Om skattetillägget även efter det är oskäligt kan befrielse ges ned till en fjärdedels skattetillägg.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1]

Propositioner

  • Proposition 2010/11:165 Skatteförfarandet del 2 [1]

Referenser inom skattetillägg