Föräldrapenning och vissa andra ersättningar enligt socialförsäkringsbalken i samband med vård är skattepliktiga.

Föräldrapenning, närståendepenning, särskilt pensionstillägg och omvårdnadsbidrag

Föräldrapenningsförmåner, närståendepenning och omvårdnadsbidrag enligt SFB som betalas ut i samband med vård är skattepliktiga (11 kap. 31 § IL).

Särskilt pensionstillägg enligt 73 kap. SFB är skattefritt (11 kap. 32 § IL).

Andra ersättningar och bidrag

Vissa andra ersättningar och bidrag är skattefria, t.ex. hemsjukvårdsbidrag och hemvårdsbidrag som utbetalas till vårdbehövande från kommun och region (tidigare landsting) (8 kap. IL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1] [2] [3]
  • Socialförsäkringsbalk (2010:110) [1]