Här kan du läsa om statliga räntebidrag för bostadsändamål, om vissa stöd till jordbrukare och om familjebidrag till totalförsvarspliktiga.

Statligt räntebidrag för bostadsändamål

Statligt räntebidrag för bostadsändamål ska tas upp som inkomst. Om bidraget återbetalas ska det återbetalade beloppet dras av omedelbart (29 kap. 14 § IL).

Bestämmelser om byggnadsarbeten i samband med räntebidrag finns i 19 kap. 24 och 25 §§ IL (29 kap. 14 § IL). Läs om statliga räntebidrag för byggnadsarbeten.

Stöd till jordbrukare m.m.

Länsstyrelserna och Jordbruksverket administrerar stöd till jordbruket. Stöden finansieras av EU eller Sverige och ska vid beskattningen behandlas som näringsbidrag (29 kap. 2 § IL).Nedan redogörs för några exempel på stöd som lämnas till jordbrukare som betrakts som näringsbidrag.

Statligt avgångsvederlag till jordbrukare

Ett statligt avgångsvederlag till jordbrukare som har upphört med sitt jordbruk är normalt skattepliktigt som inkomst av näringsverksamhet. Vederlaget är dock inte skattepliktigt när det utgår till jordbrukare som fått ett särskilt övergångsbidrag av statsmedel till jordbruket, eller till jordbrukare som varit berättigade att få ett sådant bidrag. Förutsättningen är att jordbrukaren inte har upphört med jordbruket.

Bestämmelsen finns kvar trots att det är tveksamt om det för närvarande finns några stödformer som kan betraktas som avgångsvederlag till jordbrukare som har upphört med sin verksamhet (29 kap. 15 § IL och prop. 1999/2000:2, del 2 s. 374).

Bidrag som betalas ut på grund av innehav av stödrättighet Jordbruksstöd betalas ut på innehav av stödrättigheter om vissa villkor är uppfyllda. Stödet behandlas i dessa fall som näringsbidrag.

Startstöd till unga jordbrukare

Startstödet som Jordbruksverket betalar till unga jordbrukare har karaktären av näringsbidrag.

Om stödmottagaren bedriver verksamheten indirekt via ett aktie- eller handelsbolag eller en ekonomisk förening får stödet tas upp i bolaget eller föreningen om mottagaren omedelbart skjuter till medlen till bolaget eller föreningen.

Om mottagaren själv driver en näringsverksamhet ska den del av startstödet som inte tillskjuts bolaget redovisas i den egna näringsverksamheten. Om mottagaren inte driver en egen näringsverksamhet ska den del av startstödet som inte tillskjuts bolaget redovisas som inkomst av tjänst med schablonavdrag för egenavgifter (KRSU 2012-12-04, mål nr 754-12).

Familjebidrag till totalförsvarspliktiga

Familjebidrag i form av näringsbidrag ska tas upp i inkomstslaget tjänst, om näringen bedrivs av en juridisk person eller av ett handelsbolag som den värnpliktige inte är delägare i. I annat fall ska familjebidraget tas upp i inkomstslaget näringsverksamhet.

Särskilda bestämmelser om familjebidrag till totalförsvarspliktiga och till rekryter som genomgår militär utbildning i form av näringsbidrag finns i 11 kap. 25 § IL (29 kap. 16 § IL).

Kompletterande information

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • KRSU 2012-12-04, mål nr 754-12 [1]

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 1999/00:2 Inkomstskattelagen del 2 [1]