Slussningsregeln innebär att i fall då det är möjligt att stegvis lämna koncernbidrag i en kedja med avdragsrätt i varje led så kan koncernbidrag också lämnas med avdragsrätt direkt från det första till det sista bolaget i kedjan. Regeln gör så att det inte behöver lämnas etappvisa koncernbidrag för att det ska vara möjligt att resultatutjämna mellan bolag som ligger flera ägarled från varandra i en koncern.

För att slussningsregeln ska vara tillämplig krävs det att givaren hade kunnat lämna koncernbidrag till ett annat företag med rätt till avdrag enligt 35 kap. 3, 4 eller 5 §§ IL. Bidraget ska därefter ha kunnat vidarebefordras till mottagaren, antingen direkt eller genom förmedling av ytterligare företag, på ett sådant sätt att varje förmedlande företag skulle ha haft rätt till avdrag för det vidarebefordrade bidraget enligt någon av bestämmelserna (35 kap. 6 § IL).

När koncernbidrag lämnas med stöd av slussningsregeln får man undersöka om stegvisa koncernbidrag från givaren ända fram till mottagaren, via mellanliggande företag, är möjliga. Om det blir stopp någonstans i kedjan, t.ex. för att aktierna i ett bolag utgör lagertillgångar hos mottagaren av bidraget, medges inte något avdrag.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1]