En arbetsgivare kan med avdragsrätt trygga en pensionsutfästelse genom att betala en premie till en tjänstepensionsförsäkring eller ett utländskt avtal om tjänstepension som är jämförbart med en pensionsförsäkring och uppfyller de kvalitativa villkoren.

Arbetsgivare kan trygga pensionsutfästelser med avdragsrätt

En arbetsgivare kan med avdragsrätt trygga en pensionsutfästelse genom att betala en premie till en pensionsförsäkring (28 kap. 3 § IL). Med en pensionsförsäkring avses här en tjänstepensionsförsäkring eftersom en sådan har samband med tjänst.

Avtal om tjänstepension jämförbart med en pensionsförsäkring

En arbetsgivare kan med avdragsrätt även trygga en pensionsutfästelse genom att betala till ett utländskt tjänstepensionsinstitut inom EES om avtalet om tjänstepension är jämförbart med en pensionsförsäkring. För att få avdrag krävs även att avtalet uppfyller de kvalitativa villkoren i inkomstskattelagen. En betalning enligt ett sådant avtal om tjänstepension ska behandlas som en betalning av premie för en pensionsförsäkring (28 kap. 2 § andra stycket IL).

Avdragsbegränsningar

Arbetsgivaren kan få avdrag med högst ett belopp som motsvarar vad avdragsramarna i 28 kap. 5­–18 §§ IL ger rätt till. Det finns en särskild begränsningsregel vid tryggande genom en pensionsförsäkring i 28 kap. 15 § IL.

När ska premien senast vara betald?

Frågan om när en premie senast ska vara betald för att avdrag ska medges ett visst beskattningsår prövades i HFD 2011 not. 42. Skatteverket anser att det framgår av domen att pensionsförsäkringspremier som avser tryggande av pensioner som är intjänade genom arbete före utgången av beskattningsåret ska dras av under detta beskattningsår under förutsättning att premierna betalats senast när arbetsgivaren ska ha lämnat sin inkomstdeklaration. Detta gäller även terminsbetalda pensionsförsäkringar och oavsett om pensionsutfästelsen är avgiftsbestämd eller förmånsbestämd och om den lön som pensionsförsäkringspremierna hänför sig till har betalats ut under beskattningsåret eller inte.

Senaste betalningstidpunkten är alltså beroende av när inkomstdeklarationen senast ska vara inlämnad. För en juridisk person är den tiden förlängd med en månad om inkomstdeklarationen lämnas elektroniskt.

En avsättning för ITP-avgifter på en semesterlöneskuld grundar inte i sig någon rätt till avdrag. En förutsättning för att avdrag ska medges är nämligen att tryggande sker på något av de sätt som framgår av 28 kap. 3 § IL, t.ex. genom betalning av premie för pensionsförsäkring (RÅ 2007 not. 98).

Återbetalning av premier p.g.a. en premiebefrielseförsäkring

En återbetalning p.g.a. en premiebefrielseförsäkring är enligt Skatteverket inte pension utan ska ses som återbetalning av premier, vilket innebär att arbetsgivarens tryggandekostnader för betalda premier minskar totalt sett.

Vilket beskattningsår som de återbetalda premierna påverkar det skattemässiga resultatet styrs av god redovisningssed.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • HFD 2011 not. 42 [1]
  • RÅ 2007 not. 98 [1]

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1] [2]

Ställningstaganden

  • Tidpunkten för avdrag för arbetsgivares kostnader för tryggande av pensionsutfästelse till arbetstagare genom betalning av premie för pensionsförsäkring [1]