Kostnadsutjämning enligt en allmän pensionsplan

En allmän pensionsplan kan innehålla bestämmelser om utjämning av pensionskostnader mellan arbetsgivare (s.k. kostnadsutjämning mellan arbetsgivare). Bestämmelserna innebär att en arbetsgivares kostnad för en anställds intjänade rätt till pension enligt planen inte ska överstiga en högsta kostnad som är beräknad på ett särskilt sätt. Den del av tryggandekostnaden som överstiger maximikostnaden finansieras istället kollektivt genom avgifter från arbetsgivare som tillhör pensionsplanen.

En avgift som en arbetsgivare betalar p.g.a. bestämmelser i en allmän pensionsplan om utjämning av pensionskostnader mellan arbetsgivare är en avdragsgill utgift (28 kap. 20 § IL). Den arbetsgivare som får ersättning p.g.a. kostnadsutjämning ska ta upp intäkten.

Bestämmelsen hänvisar till den skatterättsliga definitionen av en allmän pensionsplan.

I 28 kap. IL regleras en arbetsgivares pensionskostnader. Avdrag för tryggande av pensionsutfästelser regleras i 3–19 §§ medan kostnadsutjämning mellan arbetsgivare regleras i 20 §. Kostnader och intäkter för kostnadsutjämning mellan arbetsgivare hanteras alltså skilt från tryggandekostnaden per anställd och påverkar inte avdragsutrymmet på individnivå. Det kan innebära att tryggandekostnaden (exklusive den avgift som arbetsgivaren betalar för kostnadsutjämningen och exklusive eventuell ersättning som arbetsgivaren får på grund av kostnadsutjämningen) är så hög att arbetsgivaren inte har rätt till avdrag för hela tryggandekostnaden enligt huvudregeln i 28 kap. 5 § IL för en anställd samtidigt som arbetsgivaren ska ta upp ersättningen för kostnadsutjämning enligt 28 kap. 20 § IL.

Exempel: arbetsgivaren betalar avgift för kostnadsutjämning men får inte ersättning för kostnadsutjämning

En anställd har en årslön på 500 000 kr. Avgiften för kostnadsutjämningen mellan arbetsgivare är 1 % av den anställdas årslön, d.v.s. 5 000 kr. Premien för den anställda uppgår till 100 000 kr. Maximerad premie enligt den allmänna pensionsplanen uppgår till 120 000 kr och arbetsgivaren har därför inte rätt till ersättning för kostnadsutjämning mellan arbetsgivare. Arbetsgivaren tillämpar huvudregeln i 28 kap. 5 § IL.

Premie som ska prövas enligt huvudregeln är 100 000 kr. Avdragsutrymmet enligt huvudregeln är 175 000 kr (35 % av 500 000 kr) vilket innebär att hela premien på 100 000 kr är avdragsgill. Utöver detta får arbetsgivaren göra avdrag för avgiften för kostnadsutjämning med 5 000 kr enligt 28 kap. 20 § IL.

Premien 100 000 kr ska ligga med i underlag för SLP. Avgiften för kostnadsutjämning ska inte påverka underlaget för SLP.

Sammanfattningsvis får arbetsgivaren avdrag med dels 100 000 kr (premie), dels 5 000 kr (avgift för kostnadsutjämning), d.v.s. totalt avdrag 105 000 kr. Underlaget för SLP är 100 000 kr.

Exempel: arbetsgivaren betalar avgift för kostnadsutjämning och får ersättning för kostnadsutjämning

En anställd har en årslön på 500 000 kr. Avgiften för kostnadsutjämningen mellan arbetsgivare är 1 % av den anställdas årslön, d.v.s. 5 000 kr. Premien för den anställda uppgår till 200 000 kr. Maximerad premie enligt den allmänna pensionsplanen uppgår till 120 000 kr. Arbetsgivaren tillämpar huvudregeln i 28 kap. 5 § IL.

Premie som ska prövas enligt huvudregeln är 200 000 kr. Avdragsutrymmet enligt huvudregeln är 175 000 kr (35 % av 500 000 kr) vilket innebär att 25 000 kr av premien inte är avdragsgill (200 000–175 000). Arbetsgivaren får alltså endast avdrag med 175 000 kr. Arbetsgivaren har fått en ersättning för kostnadsutjämning på 80 000 kr (200 000 – 120 000) och betalat en avgift för kostnadsutjämning på 5 000 kr. Arbetsgivaren ska ta upp ersättningen och göra avdrag för avgiften enligt 28 kap. 20 § IL.

Premien 200 000 kr ska ligga med i underlaget för SLP. Varken avgiften eller ersättningen för kostnadsutjämning ska påverka underlaget för SLP.

Sammanfattningsvis får arbetsgivaren skattemässigt avdrag med dels 175 000 kr (premie), dels 5 000 kr (avgift för kostnadsutjämning) och ska ta upp 80 000 kr (ersättning för kostnadsutjämning), d.v.s. netto avdrag 100 000 kr. Underlaget för SLP är 200 000 kr.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1]