Vid en överföring av en pensionsutfästelse mellan arbetsgivare finns det särskilda avdragsregler. Det finns dels en regel om avdrag för kostnaden för tryggande av en övertagen pensionsutfästelse, dels en regel om avdrag för lämnad ersättning för en överförd pensionsutfästelse.

Avdrag för en övertagen pensionsutfästelse

I tryggandelagen finns civilrättsliga regler som avser överflyttning av pensionsansvar. Reglerna innebär att ansvaret för pensionsutfästelser kan flyttas över till en annan arbetsgivare om vissa villkor är uppfyllda. En arbetsgivare som tar över ansvaret för en pensionsutfästelse som tidigare har tryggats av en annan arbetsgivare med avdragsrätt har rätt till avdrag för kostnaden att trygga den övertagna pensionsutfästelsen (ett byte av arbetsgivare). Bestämmelsen innebär att tryggandekostnaden för den övertagna pensionsutfästelsen inte behöver rymmas inom huvudregeln eller kompletteringsregeln för att den nya arbetsgivaren ska få avdrag. Dock gäller de särskilda reglerna om begränsningar i avdragsrätten för de olika tryggandeformerna (28 kap. 13–15 §§ IL) för den nya arbetsgivarens kostnad vid tryggandet av den övertagna pensionsutfästelsen (28 kap. 18 § IL).

Bestämmelsen om avdrag för en övertagen pensionsutfästelse omfattar kostnader för att trygga pensionsutfästelser för både anställda och tidigare anställda, exempelvis pensionärer.

De vanliga avdragsreglerna gäller för att trygga det intjänande som sker efter att den nya arbetsgivaren tagit över pensionsutfästelsen. Läs mer om vilken lön som den nya arbetsgivaren kan utgå från vid beräkningen av avdraget när arbetsgivaren tar över en pensionsutfästelse.

Arbetsgivaren måste inte överta näringsverksamheten

Det finns inget krav på att en näringsverksamhet måste övertas i samband med att en arbetsgivare övertar en pensionsutfästelse. Den nya arbetsgivaren har ändå rätt till avdrag för att trygga den övertagna pensionsutfästelsen enligt 28 kap. 18 § IL.

Ersättningen för en övertagen pensionsutfästelse är skattepliktig

En ersättning som en arbetsgivare får för att ta över en pensionsutfästelse är skattepliktig (28 kap. 26 § IL).

Avdrag för lämnad ersättning för en överförd pensionsutfästelse

En arbetsgivare ska enligt 28 kap. 26 § första stycket IL dra av den ersättning som arbetsgivaren lämnar till den som övertar en pensionsutfästelse om övertagandet antingen

  1. sker när en näringsverksamhet förs över till den nya arbetsgivaren som också tar över pensionsutfästelsen eller
  2. avser en överföring av rätt till tjänstepension till EU eller Europeiska atomenergigemenskapen enligt överföringslagen.

Näringsverksamhet måste föras över

Den första punkten i regeln innebär att en arbetsgivare inte har rätt till avdrag för lämnad ersättning om överföringen av pensionsutfästelse inte sker i samband med att näringsverksamheten förs över.

Om arbetsgivaren inte för över näringsverksamheten men ändå har ett behov av att frigöra sig från ansvaret för en pensionsutfästelse med avdragsrätt kan arbetsgivaren i stället köpa en pensionsförsäkring motsvarande pensionsutfästelsens upplupna värde (prop. 2003/04:21 s. 23–24).

Om pensionsutfästelsen är tryggad i egen regi kan arbetsgivaren alltså byta tryggandeform genom att köpa en tjänstepensionsförsäkring motsvarande utfästelsens upplupna värde. Om utfästelsen tidigare har tryggats med avdragsrätt finns en särskild regel för avdrag för kostnaden för det nya tryggandet.

Om pensionsutfästelsen inte har tryggats i egen regi och en arbetsgivare ändå skulle vilja köpa en tjänstepensionsförsäkring motsvarande utfästelsens upplupna värde krävs att vissa förutsättningar är uppfyllda för att arbetsgivaren ska kunna trygga pensionsutfästelsen med avdragsrätt, bl.a. måste pensionsutfästelsen uppfylla de kvalitativa villkoren. Hur stort avdrag för köpet av pensionsförsäkring arbetsgivaren kan få bestäms då av huvudregeln eller kompletteringsregeln.

Exempel: överföring av en pensionsutfästelse säkerställd med en kapitalförsäkring vid byte av anställning

Jonas byter arbetsgivare. Jonas första arbetsgivare (X AB) har lämnat en utfästelse om direktpension som är säkerställd med en företagsägd kapitalförsäkring som Jonas har panträtt i. X AB har redovisat pensionsskulden för pensionsutfästelsen under rubriken ”Övriga avsättningar” i årsredovisningen och har därför inte betalat någon SLP.

X AB har kommit överens med den nya arbetsgivaren (Y AB) att denna tar över ansvaret för pensionsutfästelsen. X AB lämnar kapitalförsäkringen som betalning för att Y AB tar över ansvaret för utfästelsen.

X AB får inte dra av ersättningen eftersom överföringen av utfästelsen inte skett i samband med en överföring av en näringsverksamhet. Det räcker med andra ord inte att anställningen övergår för att X AB ska ha rätt till avdrag för lämnad ersättning. X AB ska dock betala SLP på den lämnade ersättningen (värdet av kapitalförsäkringen).

Y AB ska ta upp ersättningen (värdet av kapitalförsäkringen) även om X AB inte får avdrag. Y AB får inte tillämpa den särskilda avdragsregeln vid byte av arbetsgivare, eftersom X AB inte har tryggat pensionsutfästelsen med avdragsrätt. Y AB ska minska underlaget för SLP med den mottagna ersättningen (värdet av kapitalförsäkringen).

Vissa förutsättningar måste vara uppfyllda för att Y AB överhuvudtaget ska kunna trygga pensionsutfästelsen med avdragsrätt, bl.a. måste pensionsutfästelsen uppfylla de kvalitativa villkoren och tryggas i en avdragsgill tryggandeform. Hur stort avdrag Y AB kan få för tryggandet i form av t.ex. köp av pensionsförsäkring bestäms sedan av huvudregeln eller kompletteringsregeln.

Rättsfall: hela näringsverksamheten behöver inte övergå

Avdrag för lämnad ersättning kan också medges om endast en verksamhetsgren förs över (RÅ 2007 not. 169).

Rättsfall: föra över förmögenhet i en pensionsstiftelse är inte att lämna en ersättning

Någon ersättning ansågs inte lämnad när förmögenheten i en pensionsstiftelse fördes över eftersom arbetsgivaren inte hade något utrymme att förfoga över stiftelsemedlen (RÅ 2001 ref. 45).

Bakgrunden till det överklagade förhandsbeskedet var att en viss verksamhet inklusive personal skulle föras över från ett moderbolag till två dotterbolag. Ansvaret för pensionsutfästelserna skulle också föras över. Utfästelserna var i moderbolaget tryggade genom två pensionsstiftelser och skulle i fortsättningen tryggas i egna fack inom samma stiftelser alternativt två nybildade pensionsstiftelser. Någon särskild ersättning för övertagandet av utfästelserna skulle inte lämnas av moderbolaget till dotterbolagen.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • RÅ 2001 ref. 45 [1]
  • RÅ 2007 not. 169 [1]

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1] [2]
  • Lag (2002:125) om överföring av värdet av pensionsrättigheter till och från Europeiska gemenskaperna [1]

Propositioner

  • Proposition 2003/04:21 Förmån av tandvård och övertagande av pensionsutfästelser, m.m. [1]