Förutom uppdrag till fast pris och på löpande räkning finns även provisionsbaserade uppdrag och uppdrag som avser ett obestämt antal aktiviteter under en överenskommen tidsperiod.

Du får här veta de viktigaste principerna i respektive regelverk och du behöver läsa regelverken för en fullständig bild. Läs om hur pågående arbeten och inkomster från övriga uppdrag ska tas upp vid beskattningen.

K1: förenklat årsbokslut

Varken i BFNAR 2006:1 Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut eller i BFNAR 2010:1 Ideella föreningar och registrerade trossamfund som upprättar förenklat årsbokslut finns det några särskilda regler om hur inkomster från övriga uppdrag ska redovisas. Alla uppdrag redovisas enligt samma principer som gäller för uppdrag på löpande räkning. Intäkten ska därför tas upp i takt med att arbetet faktureras, eller borde ha fakturerats av affärsmässiga skäl, BFNAR 2006:1 punkt 7.1 respektive BFNAR 2010:1 punkt 7.5.

Årsbokslut

För ett företag som tillämpar BFNAR 2017:3 Årsbokslut ska ett provisionsbaserat uppdrag, som är ett uppdrag som baseras på mängden av försäljning eller utförda tjänster, redovisas löpande om den provisionsgrundande försäljningen eller tjänsten är utförd och om övriga avtalsvillkor för provisionen är uppfyllda (BFNAR 2017:3 punkt 5.26).

Ett uppdrag med ett obestämt antal aktiviteter under en överenskommen tidsperiod ska redovisas som intäkt linjärt över den överenskomna tidsperioden. Det innebär att intäkten uppgår till den del av det avtalade priset som motsvarar redovisningsperiodens längd i förhållande till den totala avtalade tidsperioden. Är en aktivitet dominerande, ska intäkten redovisas när denna aktivitet har utförts (BFNAR 2017:3 punkt 5.11).

För bägge typerna av avtal gäller att utgifter som hör till uppdraget ska periodiseras och redovisas som kostnad i samma räkenskapsår som företaget redovisar inkomsten som intäkt (BFNAR 2017:3 punkt 6.5). Uppdraget blir på så sätt löpande resultatavräknat.

K2: årsredovisning i mindre företag

För ett företag som tillämpar BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag ska ett provisionsbaserat uppdrag, som är ett uppdrag som baseras på mängden av försäljning eller utförda tjänster, redovisas löpande om den provisionsgrundande försäljningen eller tjänsten är utförd och om övriga avtalsvillkor för provisionen är uppfyllda (BFNAR 2016:10 punkt 6.26).

Ett uppdrag med ett obestämt antal aktiviteter under en överenskommen tidsperiod ska redovisas som intäkt linjärt över den överenskomna tidsperioden. Det innebär att intäkten uppgår till den del av det avtalade priset som motsvarar redovisningsperiodens längd i förhållande till den totala avtalade tidsperioden. Är en aktivitet dominerande, ska intäkten redovisas när denna aktivitet har utförts (BFNAR 2016:10 punkt 6.11).

För bägge typerna av avtal gäller att utgifter som hör till uppdraget ska periodiseras och redovisas som kostnad i samma räkenskapsår som företaget redovisar inkomsten som intäkt (BFNAR 2016:10 punkt 7.5). Uppdraget blir på så sätt löpande resultatavräknat.

K3: årsredovisning och koncernredovisning

För ett företag som tillämpar BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning ska en intäkt från ett tjänsteuppdrag med ett obestämt antal aktiviteter under en bestämd tidsperiod redovisas linjärt över tidsperioden, om inte någon annan metod bättre återspeglar färdigställandegraden. Om en specifik aktivitet är mer väsentlig än andra aktiviteter, ska intäkten redovisas när den specifika aktiviteten har utförts (BFNAR 2012:1 punkt 23.26).

För provisionsbaserade uppdrag finns det inga särskilt angivna redovisningsprinciper i detta regelverk. Normalt torde principerna för ett uppdrag till fast pris användas.

Upparbetade intäkter för ett uppdrag ska minskas med de belopp som fakturerats för uppdraget. En nettopost som är en tillgång får inte kvittas mot en nettopost som är en skuld om de inte avser samma uppdragsgivare och uppdragen är hänförliga till samma tidsperiod (BFNAR 2012:1 punkt 23.27).

Företag som följer internationella redovisningsregler

Ett företag som följer internationella redovisningsregler ska tillämpa IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder om inget annat anges i RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Det finns inte några undantag i RFR 2 i detta avseende..

Företag som tillämpar Finansinspektionens föreskrifter

Kreditinstitut och värdepappersbolag ska som huvudregel tillämpa de internationella redovisningsreglerna eller alternativa regler i RFR 2 Redovisning för juridiska personer, om det är förenligt med ÅRKL och Finansinspektionens föreskrifter. Läs om hur kreditinstitut och värdepappersbolag ska tillämpa föreskrifterna.

Motsvarande regler finns för försäkringsföretag som tillämpar ÅRFL. Läs om hur försäkringsföretag ska tillämpa Finansinspektionens föreskrifter.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Övrigt

  • BFNAR 2006:1 Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut (K1) [1]
  • BFNAR 2010:1 Ideella föreningar och registrerade trossamfund som upprättar förenklat årsbokslut (K1) [1]
  • BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) [1] [2]
  • BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2) [1] [2] [3]
  • BFNAR 2017:3 Årsbokslut [1] [2] [3]
  • IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder [1]
  • RFR 2 Redovisning för juridiska personer [1]