Skatteverket kan återbetala särskild inkomstskatt när den skattskyldiga har rätt till avräkning av utländsk skatt (omvänd credit) och när en utbetalare har gjort ett för stort skatteavdrag för särskild inkomstskatt. Det kan också bli aktuellt med återbetalning när beskattning ska ske enligt SINK eller A-SINK men utbetalaren har gjort skatteavdrag för preliminär skatt.

Utländsk skatt ska avräknas

I vissa skatteavtal finns regler om så kallad omvänd credit. När en inkomst har beskattats både i källstaten Sverige och i hemviststaten, och Sverige ska tillämpa omvänd credit, ska avräkningen göras från den svenska skatten för den skatt som har betalats i hemviststaten.

Vid avräkningen ser man till varje inkomst för sig

Om SINK-skatt har betalats och avräkning för utländsk skatt ska medges, ska Skatteverket efter ansökan besluta att den skattskyldiga ska få avräkning med ett belopp som motsvarar den skatt som har betalats i utlandet. Avräkning får dock inte ske med ett högre belopp än den inbetalda SINK-skatten på inkomsten i fråga (54 kap. 4 § SFL). Detta innebär att en per item-princip gäller, d.v.s. man ser till varje inkomst och skatten på denna för sig.

Avräkningsbar utländsk skatt när flera inkomster har beskattats i hemviststaten

Om flera inkomster har beskattats i hemviststaten måste en beräkning göras av hur stor del av den utländska skatten som avser respektive inkomst.

Nytt: 2024-06-27

Det framgår inte av lagtexten hur beräkningen av avräkningsbar utländsk skatt ska göras.

Skatteverket anser att de grundläggande principerna för beräkning av spärrbelopp i avräkningslagen kan ge ledning vid beräkningen av den avräkningsbara utländska skatten (Skatteverkets ställningstagande Avräkning utländsk skatt – beräkning av avräkningsbar utländsk skatt för en fysisk person när flera inkomster har beskattats i utlandet).

Detta innebär att avdrag för kostnadsposter vid beskattningen i utlandet ska beaktas. Utgångspunkten är att gemensamma kostnadsposter fördelas utifrån inkomsterna efter avdrag för direkta kostnadsposter. Den avräkningsbara utländska skatten kan därför i de flesta fall beräknas utifrån inkomsternas storlek före avdrag för gemensamma kostnadsposter d.v.s. utifrån inkomsterna efter avdrag för direkta kostnadsposter, eller utifrån bruttoinkomsterna om direkta kostnadsposter saknas.

Att de grundläggande principerna för beräkning av spärrbelopp kan ge ledning vid beräkningen av avräkningsbar utländsk skatt innebär också att skattereduktioner ska beaktas.

Nedan finns ett exempel där beräkningen av den utländska skatten på respektive inkomst har gjorts utifrån bruttoinkomsterna. I ställningstagandet finns ytterligare exempel på beräkningar av den avräkningsbara utländska skatten.

Hemviststaten har satt ned sin skatt för att undanröja dubbelbeskattning på annan inkomst än inkomst på vilken omvänd credit ska tillämpas

Skatteverket anser att en nedsättning av skatten i utlandet genom avräkning av utländsk skatt i första hand ska anses hänförlig till den inkomst som nedsättningen i utlandet avser. Om nedsättning av skatten i utlandet har skett genom alternativ exempt anses skatten efter nedsättningen hänförlig till den eller de inkomster som får beskattas i utlandet (Skatteverkets ställningstagande Avräkning utländsk skatt – beräkning av avräkningsbar utländsk skatt för en fysisk person när flera inkomster har beskattats i utlandet).

I ställningstagandet finns ett exempel där nedsättning av skatten i utlandet har skett (avsnitt 4.4.5).

Tidigare:

Det framgår inte av lagtexten vilka principer som ska användas vid denna beräkning. Skatteverket anser att bestämmelserna om beräkning av spärrbelopp i avräkningslagen kan ge ledning vid beräkningen av hur stor den avräkningsbara utländska skatten är (Skatteverkets ställningstagande Avräkningsbar utländsk skatt när Sverige bara beskattar en del av inkomsterna från en utländsk stat). Beräkningsprinciperna som framgår av ställningstagandet kan tillämpas även vid beräkningen av den avräkningsbara utländska skatten vid tillämpning av omvänd credit.

Om det bara finns gemensamma kostnader eller avdrag som ska fördelas på samtliga inkomster i hemviststaten, och någon fördelning av skattereduktioner inte behöver göras, kan dock beräkningen av den avräkningsbara skatten för varje inkomst enklast ske på följande sätt:

Den totala utländska skatten (i den utländska valutan) fördelas på respektive inkomst utifrån respektive bruttoinkomsts storlek (i den utländska valutan) i förhållande till den totala bruttoinkomsten (i den utländska valutan).

Genom en sådan beräkning fördelas kostnaderna och avdragen proportionellt på respektive inkomst och ger samma slutresultat som när beräkningen sker i flera steg enligt ställningstagandet.

Hemviststaten har satt ned sin skatt för att undanröja dubbelbeskattning på annan inkomst än inkomst på vilken omvänd credit ska tillämpas

I de fall hemviststaten har satt ned sin skatt (genom avräkning eller alternativ exempt) för att undanröja dubbelbeskattning på en annan inkomst än den som omvänd credit ska tillämpas på ska en sådan nedsättning i första hand anses hänförlig till den inkomst som undanröjandet avser.

Exempel: beräkning av SINK-skatt att återbetala vid omvänd credit

I exemplet antas den skattefria delen av socialförsäkringspensionen (det s.k. fribeloppet) vara 40 000 kr och att omräkningen av inkomsten i svensk kronor till euro har skett enligt en valutakurs som motsvarar 10 kr/euro.

Nova är begränsat skattskyldig i Sverige och har hemvist i land X enligt skatteavtalet mellan Sverige och land X. Hon får två svenska pensioner utbetalda, en socialförsäkringspension med 50 000 kr och pension från en tjänstepensionsförsäkring med 300 000 kr. Hon har ansökt och fått beslut om SINK på pensionerna. Utbetalarna har gjort avdrag för SINK-skatt med 2 500 kr från socialförsäkringspensionen och med 75 000 kr från pensionen från tjänstepensionsförsäkringen. Avdragen SINK-skatt överensstämmer med den SINK-skatt som ska betalas.

Nova beskattas för pensionerna i land X med 5 000 respektive 30 000 EUR. Enligt skatteavtalet mellan Sverige och land X ska Sverige undanröja dubbelbeskattningen på pensionerna genom avräkning. Nova ansöker därför om att få återbetalning av SINK-skatt.

I land X beskattas Nova inte bara för de svenska pensionerna utan även för en pension från land X med 15 000 EUR. Detta innebär att Nova har skattepliktiga inkomster på totalt 50 000 EUR i land X.

I land X får Nova ett grundavdrag med 2 000 EUR vilket innebär att den beskattningsbara inkomsten blir 48 000 EUR. Grundavdraget är inte hänförligt till en viss inkomst.

Den slutliga skatten i land X blir 10 000 EUR. När skatten betalas är kursen 11 kr.

Beräkning av utländsk skatt på respektive inkomst

Eftersom det bara finns ett avdrag som inte är hänförligt till en viss inkomst (gemensamt avdrag) kan beräkningen av hur stor del av skatten i land X som avser respektive inkomst göras utifrån bruttoinkomsterna.

Den slutliga skatten i land X om 10 000 EUR fördelas på respektive inkomst enligt följande:

Socialförsäkringspensionen: 10 000 x (5 000/50 000) = 1 000 EUR

Pensionen från tjänstepensionsförsäkringen: 10 000 x (30 000/50 000) = 6 000 EUR

Pensionen från land X: 10 000 x (15 000/50 000) = 3 000 EUR

Avräkning av skatt på socialförsäkringspensionen

Den avräkningsbara skatten på socialförsäkringspensionen är 11 000 kr (1 000 x 11).

Men, eftersom den inbetalda SINK-skatten bara är 2 500 kr kan avräkning bara ske med 2 500 kr. SINK-skatten på pensionen blir efter avräkningen 0 kr.

Avräkning av skatt på pensionen från tjänstepensionsförsäkringen

Den avräkningsbara skatten på pensionen från tjänstepensionsförsäkringen är 66 000 kr (6 000 x 11).

Eftersom den inbetalda SINK-skatten är 75 000 kr kan avräkning ske med 66 000 kr. SINK-skatten på pensionen blir efter avräkningen 9 000 kr.

Total skatt som kan avräknas

Totalt kan 68 500 kr avräknas. Beloppet kan återbetalas såvida inte hinder mot återbetalning finns, se under Kan återbetalning till den skattskyldiga alltid göras? (nedan).

Ingen tidsgräns för ansökan

Bestämmelsen i 54 kap. 4 § SFL tillämpas på ansökningar om återbetalning som avser inkomster som har kommit den skattskyldiga till del efter utgången av 2011 (punkt 1 e i övergångsbestämmelserna till SFL, SFS 2011:1244). Det finns ingen tidsgräns i 54 kap. 4 § SFL för när den skattskyldiga ska ha lämnat in en ansökan om återbetalning. Det är den skattskyldiga som har bevisbördan för att visa att avräkning ska ske. Om Skatteverket på grund av reglerna om gallring av personuppgifter inte har kvar underlag så måste det vägas in vid prövningen av varje enskilt fall.

Ansökan ska vara skriftlig

Ansökan ska vara skriftlig och tillsammans med ansökan ska den skattskyldiga ge in en utredning som visar att särskild inkomstskatt har betalats och vilken utländsk skatt som hen har betalat (13 kap. 1 § SFF).

Rätt till ränta på beloppet som ska återbetalas

Den skattskyldiga har rätt till eventuell ränta från och med den 13 i andra månaden (februari) efter beskattningsåret till och med den dag då skatten betalas tillbaka. Vid beräkning av intäktsräntan ska bestämmelserna i 65 kap. SFL tillämpas (Skatteverkets ställningstagande Ska ränta medges vid återbetalning av SINK-skatt med anledning av omvänd credit?).

Utbetalaren har gjort för stort skatteavdrag för särskild inkomstskatt

När det finns ett beslut om särskild inkomstskatteredovisning och utbetalaren känner till beslutet ska utbetalaren göra avdrag för särskild inkomstskatt enligt SINK. Om ersättningen är skattepliktig enligt A-SINK ska utbetalaren göra avdrag för särskild inkomstskatt enligt A-SINK. Om utbetalaren har gjort ett för stort skatteavdrag för särskild inkomstskatt ska Skatteverket efter ansökan besluta att den skattskyldiga ska få återbetalning av för mycket avdragen skatt (54 kap. 3 § första stycket SFL). Till ansökan ska den skattskyldiga bifoga en utredning av hur mycket särskild inkomstskatt som har betalats (13 kap. 1 § SFF).

Återbetalning av särskild inkomstskatt kan bli aktuell i exempelvis följande situationer:

  • En skattskyldig har fått ett beslut om att hen ska betala särskild inkomstskatt med 25 procent och utbetalaren har gjort skatteavdrag i enlighet med beslutet. Bestämmelser i ett skatteavtal innebär dock att inkomsten ska undantas från beskattning i Sverige.
  • Utbetalaren har gjort skatteavdrag för särskild inkomstskatt med 25 procent. Den skattskyldiga är dock skattskyldig enligt bestämmelserna i A-SINK varför skatteavdraget bara skulle ha varit 15 procent.
  • Utbetalaren har gjort skatteavdrag för särskild inkomstskatt enligt SINK på traktamentsersättningar vid tjänsteresa. Den skattskyldiga är emellertid bosatt i Frankrike varför skatteavdrag inte skulle ha gjorts på den del som inte överstiger de avdragsgilla schablonbeloppen vid tjänsteresa. Läs mer under Kostnadsersättning till personer bosatta i EES-land eller i Schweiz.
  • Vid återbetalning av lön, pension och ersättningar där korrigering ska göras det ursprungliga utbetalningsåret och ersättningen detta år har beskattats enligt SINK.

När ska ansökan senast lämnas?

En ansökan om återbetalning ska ha kommit in till Skatteverket senast det sjätte året efter utgången av det kalenderår då beskattningsåret har gått ut (54 kap. 3 § andra stycket SFL).

Ansökan ska vara skriftlig

Skatteverket anser att återbetalning av särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK-skatt) kan göras först när det kommit in en skriftlig ansökan till Skatteverket. Det gäller även om Skatteverket vid en kontroll uppmärksammar att för mycket skatt är inbetald. Skatteverket bör dock upplysa om möjligheten att ansöka om återbetalning av skatten.

Motsvarande får anses gälla även vid återbetalning av särskild inkomstskatt enligt A-SINK.

Beskattning ska ske enligt SINK eller A-SINK men utbetalaren har gjort skatteavdrag för preliminär skatt

Om Skatteverket har fattat beslut om att den skattskyldiga (mottagaren) ska betala särskild inkomstskatt med stöd av 54 kap. 2 § SFL för inkomst där utbetalaren har gjort skatteavdrag för preliminär skatt (och redovisat detta till Skatteverket) och skatteavdraget är större än den särskilda inkomstskatt som ska betalas, kan den skattskyldiga begära återbetalning av det överskjutande beloppet. Skatteverket ser då det överskjutande beloppet som för mycket inbetald särskild inkomstskatt. Återbetalning kan inte ske till utbetalaren, se under Ingen återbetalning av skatteavdrag som redovisats i arbetsgivardeklarationen.

Den skattskyldiga har själv redovisat och betalat skatten

När den skattskyldiga själv ska redovisa och betala den särskilda inkomstskatten redovisas skatten i en särskild skattedeklaration och inbetalning görs till Skatteverkets särskilda konto för skatteinbetalningar. När Skatteverket betalar tillbaka sådan skatt sker detta via skattekontot efter omprövningsbeslut eller beslut av domstol.

Den skattskyldiga ska beskattas enligt inkomstskattelagen

Om arbetsgivaren har gjort avdrag för särskild inkomstskatt men beskattning ska ske enligt IL, och detta resulterar i att den skattskyldiga ska få tillbaka skatt, så sker detta via skattekontot efter en slutskatteberäkning.

Kan återbetalning till den skattskyldiga alltid göras?

Den skattskyldiga har rätt till återbetalning av del av eller hela den särskilda inkomstskatten om det inte finns hinder mot återbetalning enligt 64 kap. 4 § SFL.

Om den skattskyldiga har skulder hos Kronofogden för allmänna eller enskilda mål ska avräkning eller utmätning ske innan återbetalningen görs till den skattskyldiga.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Ställningstaganden

  • Avräkning utländsk skatt – beräkning av avräkningsbar utländsk skatt för en fysisk person när flera inkomster har beskattats i utlandet [1] [2]
  • Avräkningsbar utländsk skatt när Sverige bara beskattar en del av inkomsterna från en utländsk stat [1]
  • Ska ränta medges vid återbetalning av SINK-skatt med anledning av omvänd credit? [1]
  • Återbetalning av SINK-skatt [1]