Beslut som meddelas av regeringen får inte överklagas. Överklagandeförbudet gäller även för vissa beslut som meddelas av den myndighet som regeringen bestämmer, d.v.s. den myndighet som regeringen har delegerat beslutanderätten till (67 kap. 39 § SFL).

Följande beslut omfattas av överklagandeförbudet:

Det finns även ytterligare bestämmelser om beslut som inte får överklagas.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar