Skatteverkets beslut att registrera ett äktenskapsförord, en gåva mellan makar, en anmälan om bodelning eller ett bodelningsavtal kan överklagas till tingsrätten. Detsamma gäller Skatteverkets beslut att registrera ett lagvalsavtal.

Vilka bestämmelser ska tillämpas?

Bestämmelserna i förvaltningslagen gäller när man överklagar en förvaltningsmyndighets beslut. Om någon annan lag eller förordning innehåller bestämmelser som avviker från förvaltningslagen, så är det dessa avvikande bestämmelser som gäller (4 § FL).

I 16 kap. 5 § ÄktB finns från förvaltningslagen avvikande bestämmelser som ska tillämpas på överklagande av Skatteverkets beslut om registrering.

Vem som har rätt att överklaga ett beslut framgår av förvaltningslagen.

Var överklagar man Skatteverkets beslut?

Skatteverkets beslut om registrering av ett äktenskapsförord, en gåva mellan makar, en anmälan om bodelning eller ett bodelningsavtal enligt 16 kap. ÄktB överklagas till tingsrätten (16 kap. 5 § ÄktB).

Skatteverkets beslut om registrering av ett lagvalsavtal överklagas till tingsrätten (16 kap. 5 § ÄktB samt 6 kap. 1 § andra stycket lagen [2019:234] om makars och sambors förmögenhetsförhållanden i internationella situationer).

Läs om hur ett beslut överklagas och vilken överklagandetid som gäller.

Var överklagar man tingsrättens och hovrättens beslut?

Tingsrättens beslut kan överklagas till hovrätten, prövningstillstånd krävs (39 § lagen [1996:242] om domstolsärenden).

Hovrättens beslut kan överklagas till Högsta domstolen, prövningstillstånd krävs (40 § lagen [1996:242] om domstolsärenden).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Förvaltningslag (2017:900) [1]
  • Lag (1996:242) om domstolsärenden [1]
  • Lag (2019:234) om makars och sambors förmögenhetsförhållanden i internationella situationer [1]
  • Äktenskapsbalk (1987:230) [1]