För beslut som överklagas med stöd av lagen om skatt på kemikalier i viss elektronik (LSKE) gäller de allmänna bestämmelserna om överklagande enligt förvaltningslagen. Skatteförfarandelagens bestämmelser om överklagande är tillämpliga på de beslut om skatt på kemikalier i viss elektronik som Skatteverket fattar.

Nytt: 2024-02-01

I årsutgåva 2024 har sidan kompletterats med de bestämmelser som gäller vid överklagande av beslut om skatt och tilläggsavgift vid felaktiga uppgifter från en konsument.

Beslut om skatt enligt LSKE överklagas enligt skatteförfarandelagen

Det är skatteförfarandelagens bestämmelser om överklagande som är tillämpliga på de beslut om punktskatt på kemikalier i viss elektronik som fattas av Skatteverket i enlighet med bestämmelserna i lagen om skatt på kemikalier i viss elektronik, LSKE (15 § LSKE). Observera att beslut om återbetalning av skatt enligt 13 a § LSKE ska anses som beslut om punktskatt (53 kap. 5 § SFL).

Skatteförfarandelagens bestämmelser om överklagande är också tillämpliga på beslut om skatt och tilläggsavgift vid felaktiga uppgifter från en konsument enligt 8 a § LSKE (15 a § tredje stycket LSKE).

Vissa utpekade bestämmelser i skatteförfarandelagen tillämpas i ärenden om skatt och tilläggsavgift vid felaktiga uppgifter från en konsument (15 a § tredje stycket LSKE). Bland annat gäller följande bestämmelser i skatteförfarandelagen i tillämpliga delar

Detta innebär att föreläggande och beslut om revision inte får överklagas (67 kap. 5 § SFL).

Skatteverkets övriga beslut enligt LSKE omfattas inte av skatteförfarandelagens bestämmelser, men dessa beslut kan överklagas med stöd av 16 § LSKE.

Vilka beslut får överklagas med stöd av 16 § LSKE?

De beslut som kan överklagas med stöd av 16 § LSKE är följande:

Vem får överklaga?

För beslut som överklagas med stöd av 16 § LSKE gäller de allmänna bestämmelserna om överklagande enligt förvaltningslagen. Det innebär att dessa beslut får överklagas av den som beslutet angår, om det har gått hen emot (42 § FL).

Tiden för överklagande är tre veckor

Tiden för överklagande är tre veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet (44 § FL).

Behörig domstol

Beslut enligt LSKE får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol (16 § LSKE).

Beslut av Skatteverket som rör punktskatt och som kan överklagas till en förvaltningsdomstol ska tas upp av Förvaltningsrätten i Falun (7 a § 2 förordning [1977:937] om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.).

Prövningstillstånd vid överklagande till kammarrätten

Prövningstillstånd krävs för att kammarrätten ska pröva ett överklagande av ett beslut enligt 10, 10 a, 10 b eller 10 c § LSKE (16 § LSKE).

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar