Identifieringen av de konton som är rapporteringspliktiga görs på något olika sätt för konton som är befintliga jämfört med nya konton.

Rapporteringspliktiga konton

Rapporteringsskyldiga finansiella institut ska granska befintliga och nya konton för att identifiera vilka konton som är rapporteringspliktiga konton (2 kap. 20 § IDKAL).

Vissa konton anses dock inte vara rapporteringspliktiga konton trots att de har identifierats som sådana (2 kap. 20 § andra stycket IDKAL). Andra konton har undantagits från definitionen av finansiella konton (3 kap. 2 § IDKAL). Vidare finns undantagsregler för gruppförsäkringsavtal med kontantvärde och grupplivränteavtal.

I 2 kap 20 § IDKAL används uttrycket ”annan stat eller jurisdiktion”. Med det menas en annan stat eller jurisdiktion än Sverige eller USA (2 kap. 22 § IDKAL). I stället för begreppet ”annan stat eller jurisdiktion” används här begreppet ”annat land” om inte sammanhanget kräver annat.

Befintliga konton

Ett befintligt konto är ett finansiellt konto som öppnats senast den 31 december 2015 (2 kap. 22 § IDKAL).

För vinstandelsstiftelser och pensionsstiftelser som är rapporteringsskyldiga finansiella institut från och med kalenderåret 2019 gäller i stället för det som anges i 2 kap. 22 § IDKAL att befintliga konton är konton som öppnats före den 1 januari 2019 (punkt 4 av övergångsbestämmelserna till SFS 2018:2036).

Ett befintligt konto är rapporteringspliktigt i följande fall (6 kap. 1 § IDKAL):

 • kontohavaren är en enhet som har hemvist i ett annat land
 • kontohavaren är en passiv icke-finansiell enhet över vilken en eller flera fysiska personer som har hemvist i ett annat land har bestämmande inflytande.

Om kontot innehas av flera enheter räcker det att en av kontohavarna är en sådan enhet som anges ovan för att kontot ska vara rapporteringspliktigt (prop. 2015/16:29 s. 190).

Den granskning som det rapporteringsskyldiga finansiella institutet ska genomföra för att identifiera vilka konton som är rapporteringspliktiga ska vara genomförd senast den 31 december 2017 (punkt 3 av övergångsbestämmelserna till IDKAL).

Vinstandelsstiftelser och pensionsstiftelser som är rapporteringsskyldiga finansiella institut ska ha genomfört granskningen av befintliga konton enligt 4, 6 och 8 kap. IDKAL senast den 31 december 2019 (punkt 4 av övergångsbestämmelserna till SFS 2018:2036).

Om det rapporteringsskyldiga finansiella institutet får ny information efter att en granskning genomförts ska en ny granskning göras om det finns skäl att anta att intygande eller annan dokumentation som institutet har är oriktig eller otillförlitlig. Sådan ny granskning ska ske senast kalenderårets sista dag eller inom 90 dagar efter den nya informationen. Finns efter den nya granskningen fortfarande skäl att anta att intygandet eller dokumentationen är oriktig är kontot rapporteringspliktigt (6 kap. 5 § första stycket IDKAL).

Bestämmelsen avser två situationer. Den ena är att ett konto vid den inledande granskningen inte ansågs vara rapporteringspliktigt men information tyder på att kontohavaren numera t.ex. har hemvist i annat land. Om något nytt tillförlitligt intygande eller någon annan tillförlitlig dokumentation inte kommer in vid den nya granskningsproceduren ska kontot anses vara rapporteringspliktigt. Den andra situationen är att kontot vid den inledande granskningsproceduren konstaterats vara rapporteringspliktigt därför att kontohavaren har hemvist i annat land, men information tyder på att kontohavaren har hemvist i något ytterligare land. Om något nytt tillförlitligt intygande eller någon annan tillförlitlig dokumentation inte kommer in vid den nya granskningsproceduren ska kontohavaren anses ha hemvist i samtliga länder (prop. 2015/16:29 s. 194).

Om den nya informationen avser information för att fastställa om en enhet är en passiv icke-finansiell enhet ska enheten anses vara en passiv icke-finansiell enhet om inte det rapporteringsskyldiga finansiella institutet får ett intygande eller någon annan dokumentation som tyder på att enheten inte är en sådan enhet (6 kap. 5 § andra stycket IDKAL).

Fastställa om enheten har hemvist i ett annat land

Vid granskningen ska det rapporteringsskyldiga finansiella institutet faställa om kontohavaren har hemvist i ett annat land. Det görs genom att granska den information om kontohavaren som det rapporteringsskyldiga finansiella institutet redan har inhämtat för att kunna upprätthålla kontakterna med kontohavaren eller på grund av bestämmelser i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism eller i annan författning. Om det finns skäl att anta att kontohavaren har hemvist i ett annat land ska denne anses ha hemvist i det landet om inte det finansiella institutet gör något av följande (6 kap. 2 § IDKAL):

 • hämtar in ett intygande från kontohavaren som visar att denne inte har hemvist i det landet
 • utifrån övrig information som det finansiella institutet har tillgång till eller som är allmänt tillgänglig fastställer att kontohavaren inte har hemvist där.

Det finns skäl anta att kontohavaren har hemvist i annan stat eller jurisdiktion om någon av följande uppgifter finns:

 • uppgift om att kontohavaren bildats i annan stat eller jurisdiktion eller enligt lagstiftningen där
 • uppgift om att kontohavaren har en adress i annan stat eller jurisdiktion
 • annan uppgift som talar för att kontohavaren har hemvist i annan stat eller jurisdiktion.

Fastställa om enheten är en passiv icke-finansiell enhet

I vissa fall kan ett konto vara rapporteringspliktigt även om kontohavaren inte har hemvist i ett annat land. Ett konto som innehas av en passiv icke-finansiell enhet är nämligen rapporteringspliktigt om en eller flera fysiska personer som har hemvist i ett annat land har ett bestämmande inflytande över en sådan enhet.

För att fastställa om enheten är en passiv icke-finansiell enhet ska det rapporteringsskyldiga finansiella institutet begära ett intygande från kontohavaren. Intygande behöver dock inte hämtas in om det rapporteringsskyldiga finansiella institutet har tillgång till egen eller allmän information som medför att kontohavaren kan antas vara en av följande (6 kap. 3 § IDKAL):

Fastställa personer med bestämmande inflytande

För att fastställa vilka personer som har bestämmande inflytande över en enhet får det rapporteringsskyldiga finansiella institutet förlita sig på den information som inhämtats på grund av lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. För att sedan fastställa om personen har hemvist i ett annat land ska det finansiella institutet (6 kap. 4 § IDKAL):

 • för konton med värde på 1 000 000 USD eller mindre, granska information som hämtats genom lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
 • för andra konton hämta in ett intygande från kontohavaren eller personerna med bestämmande inflytande. För det fall intyg inte kommer in ska det finansiella institutet söka i sina register om personen med bestämmande inflytande är en rapporteringspliktig person. Om det finansiella institutet inte har några indicier i sina register, krävs det inga ytterligare åtgärder förrän omständigheterna förändras genom att ett eller flera indicier som gäller personen med bestämmande inflytande kommer fram.

Befintliga konton som inte behöver granskas

Ett rapporteringsskyldigt finansiellt institut behöver inte granska konton vars saldo eller värde den 31 december 2015 uppgick till 250 000 USD eller mindre. Sådana konton ska inte anses vara rapporteringspliktiga konton.

Det rapporteringsskyldiga finansiella institutet kan ändå välja att granska ett sådant konto och om kontot då identifieras som ett rapporteringspliktigt konto får institutet, om något annat inte framgår av 2 kap. 20 § IDKAL, välja om det vill behandla kontot som rapporteringspliktigt konto eller inte.

Uppgår saldot på ett sådant konto vid utgången av 2015 eller senare kalenderår till mer än 250 000 USD, ska det emellertid granskas. Granskningen ska ha genomförts före utgången av det kalenderår som följer på det kalenderår då kontots saldo eller värde översteg 250 000 USD. Om kontot identifieras som rapporteringspliktigt vid den granskningen ska det behandlas som ett sådant (6 kap. 6 § IDKAL).

Nya konton

Ett nytt konto är ett konto som öppnats den 1 januari 2016 eller senare (2 kap. 22 § IDKAL). Nya konton ska granskas enligt reglerna i 7 kap. IDKAL.

För vinstandelsstiftelser och pensionsstiftelser som är rapporteringsskyldiga finansiella institut från och med kalenderåret 2019 gäller i stället för det som anges i 2 kap. 22 § IDKAL att nya konton är konton som öppnas efter den 31 december 2018 (punkt 4 av övergångsbestämmelserna till SFS 2018:2036).

Ett nytt konto är rapporteringspliktigt i följande fall (7 kap. 1 § IDKAL):

 • kontohavaren är en enhet som har hemvist i ett annat land
 • kontohavaren är en passiv icke-finansiell enhet över vilken en eller flera fysiska personer som har hemvist i ett annat land har bestämmande inflytande.

Om kontot innehas av flera personer räcker det att en av kontohavarna är en sådan enhet som anges ovan för att kontot ska vara rapporteringspliktigt (prop. 2015/16:29 s. 195).

Om det rapporteringsskyldiga finansiella institutet får ny information efter att en granskning genomförts ska en ny granskning göras om det finns skäl att anta att ett intygande eller annan dokumentation som institutet har är oriktig eller otillförlitlig. Sådan ny granskning ska ske senast kalenderårets sista dag eller inom 90 dagar efter den nya informationen. Finns efter den nya granskningen fortfarande skäl att anta att intygandet eller dokumentationen är oriktig är kontot rapporteringspliktigt (7 kap. 5 § IDKAL).

När det gäller nya konton avser bestämmelsen i 7 kap 5 § första stycket andra meningen IDKAL två situationer. Den ena är att ett konto vid den inledande granskningen inte ansågs vara rapporteringspliktigt men information tyder på att kontohavaren numera t.ex. har hemvist i annat land. Om något nytt tillförlitligt intygande inte kommer in vid den nya granskningsproceduren ska kontot anses vara rapporteringspliktigt.

Den andra situationen är att kontot vid den inledande granskningsproceduren konstaterats vara rapporteringspliktigt därför att kontohavaren har hemvist i annat land, men information tyder på att kontohavaren har hemvist i något ytterligare land. Om något nytt tillförlitligt intygande inte kommer in vid den nya granskningsproceduren ska kontohavaren anses ha hemvist i samtliga länder, både de som uppkommit genom den inledande granskningen och de som uppkommit genom de ändrade omständigheterna. Kontot ska även fortsatt anses vara ett rapporteringspliktigt konto (prop. 2015/16:29 s. 200).

Om den nya informationen avser information för att fastställa om en enhet är en passiv icke-finansiell enhet ska enheten anses vara en passiv icke-finansiell enhet om inte det rapporteringsskyldiga finansiella institutet får ett intygande eller någon annan dokumentation som tyder på att enheten inte är en sådan enhet (7 kap. 5 § andra stycket IDKAL).

Fastställa om enheten har hemvist i ett annat land

Vid granskningen ska det rapporteringsskyldiga finansiella institutet först fastställa om kontohavaren har hemvist i ett annat land genom att hämta in ett intygande från kontohavaren.

Intygandet ska inhämtas innan kontot öppnas (7 kap. 2 § första stycket IDKAL). Om enheten i sitt intygande anger att den inte har någon skatterättslig hemvist får det rapporteringsskyldiga finansiella institutet förlita sig på adressen där enhetens faktiska företagsledning finns för att fastställa kontohavarens hemvist (prop. 2015/16:29 s. 197).

Intygande behöver inte hämtas in om det rapporteringsskyldiga finansiella institutet utifrån uppgifter som det har tillgång till eller som är allmänt tillgängliga, kan anta att kontohavaren inte har hemvist i ett annat land (7 kap. 2 § andra stycket IDKAL).

Fastställa om enheten är en passiv icke-finansiell enhet

Även om kontohavaren inte har hemvist i ett annat land är ett konto rapporteringspliktigt och ska granskas när enheten är en passiv icke-finansiell enhet över vilken personer med hemvist i ett annat land har bestämmande inflytande (7 kap. 1 § IDKAL).

För att fastställa om enheten är en passiv icke-finansiell enhet ska ett intygande från kontohavaren hämtas in. Intyget ska inhämtas innan kontot öppnas. Intygande behöver dock inte hämtas in om det rapporteringsskyldiga finansiella institutet utifrån uppgifter som det har tillgång till eller som är allmänt tillgängliga, kan anta att kontohavaren är något av följande (7 kap. 3 § IDKAL):

Fastställa personer med bestämmande inflytande

För att fastställa vilka personer som är personer med bestämmande inflytande får det rapporteringsskyldiga finansiella institutet förlita sig på den information som inhämtats på grund av lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (7 kap. 4 § första stycket IDKAL). Vilka personer som är personer med bestämmande inflytande ska bedömas i enlighet med vad som anges i rekommendationerna från FATF (prop. 2015/16:29 s. 198). Skatteverkets uppfattning är att begreppet person med bestämmande inflytande ska tolkas i enlighet med vad som avses med verklig huvudman i 1 kap. 3–7 §§ lagen (2017:631) om registrering av verkliga huvudmän.

För att fastställa om en person med bestämmande inflytande har hemvist i ett annat land, ska det rapporteringsskyldiga finansiella institutet hämta in ett intygande innan ett konto öppnas (7 kap. 4 § andra stycket IDKAL). Det rapporteringsskyldiga finansiella institutet kan bara använda sig av ett intygande från kontohavaren eller personen med bestämmande inflytande för att fastställa om personen är en rapporteringspliktig person. En person med bestämmande inflytande över en enhet kan inte intyga var någon av de andra personerna med bestämmande inflytande har hemvist (prop. 2015/16:29 s. 198).

Om det av intygandet framgår att en person med bestämmande inflytande har hemvist i ett annat land ska ett intygande hämtas in med kontohavarens eller personens skatteregistreringsnummer. Detta gäller dock bara om skatteregistreringsnumret inte anges i det första intygandet som inhämtats (7 kap. 4 § tredje stycket IDKAL). Med skatteregistreringsnummer avses Taxpayer Identification Number (TIN). På OECD:s webbplats finns en portal om automatiskt informationsutbyte. Under CRS Implementation and Assistance går det bl.a. att hitta uppgifter om hur andra länders skatteregistreringsnummer är uppbyggda.

Nya konton får granskas som befintliga konton

Om en enhet har ett eller flera befintliga konton hos ett rapporteringsskyldigt finansiellt institut eller hos en närstående enhet i Sverige till det finansiella institutet och sen öppnar ett nytt konto får institutet granska det nya kontot enligt bestämmelserna för befintliga konton. För att ett nytt konto ska få granskas som ett befintligt konto ska också följande förutsättningar vara uppfyllda:

 • det nya och det befintliga kontots saldon eller värden räknas samman vid beräkning av saldo eller värde enligt 4-8 kap. IDKAL
 • det rapporteringsskyldiga finansiella institutet uppfyller kraven enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism genom att förlita sig på sådana åtgärder som vidtagits avseende kontohavaren redan med anledning av det sedan tidigare befintliga kontot
 • öppnandet av det nya kontot medför inte att kontohavaren måste tillhandahålla nya, ytterligare eller ändrade kunduppgifter av andra skäl än att det finansiella institutet ska uppfylla kraven i IDKAL.

Om ett av kontona är ett rapporteringspliktigt konto ska samtliga sådana konton anses vara rapporteringspliktiga konton. Intygande och annan dokumentation som det rapporteringsskyldiga institutet redan har hämtat in för granskningen av ett av kontona får användas vid granskningen av övriga konton (7 kap. 6 § IDKAL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

 • Proposition 2015/16:29 En global standard för automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]