Den som har fått, utnyttjat eller överlåtit en förmån eller ersättning ska i vissa fall lämna uppgifter om detta till den som är skyldig att lämna kontrolluppgift eller uppgift om betalningsmottagare i en arbetsgivardeklaration.

Förmån av framtida förvärv av värdepapper, personaloptioner

Den som har utnyttjat eller överlåtit en sådan rättighet att i framtiden förvärva värdepapper som avses i 10 kap. 11 § andra stycket IL (personaloption) ska till den som är skyldig att lämna kontrolluppgift eller uppgift om betalningsmottagare i en arbetsgivardeklaration om förmån av personaloption, lämna de uppgifter som behövs för att uppgiftsskyldigheten ska kunna fullgöras (34 kap. 6 § SFL). Detta gäller även den som har utnyttjat en sådan personaloption som inte ska beskattas i inkomstslaget tjänst enligt 11 a kap. IL (prop. 2017/18:1 s. 301).

Uppgifterna ska lämnas snarast och senast den 8 i månaden efter det att skyldigheten att lämna kontrolluppgift eller uppgifter i en arbetsgivardeklaration uppkom (34 kap. 10 § första stycket SFL).

Skälet till att uppgifterna ska lämnas senast den 8 i månaden efter är att en arbetsgivardeklaration ska lämnas den 12 eller den 26 varje månad. Eftersom den enskilde kanske inte känner till om uppgifter ska lämnas i en kontrolluppgift eller i en arbetsgivardeklaration är det samma tidpunkt som gäller om uppgifterna i stället ska lämnas till den kontrolluppgiftsskyldige (prop. 2016/17:58 s 95).

Kontrolluppgift eller uppgift om betalningsmottagare i en arbetsgivardeklaration om förmån av personaloption ska lämnas av den i vars tjänst personaloptionen har förvärvats (11 kap. 5 § SFL, 15 kap. 5 § SFL, 22 kap. 26 § SFL, 26 kap. 19 a SFL, 26 kap. 19 b § SFL, 2 kap. 1 § SAL).

Rabatt, bonus eller liknande förmåner

Den som har fått en rabatt, bonus eller annan förmån på grund av kundtrohet eller liknande ska lämna uppgifter till den som ska lämna kontrolluppgift eller den som är skyldig att lämna uppgift om betalningsmottagare i en arbetsgivardeklaration om förmånen (34 kap. 7 § första stycket SFL).

Det är den som slutligen har stått för kostnaden som ligger till grund för förmånen som är kontrolluppgiftsskyldig eller skyldig att lämna uppgift om betalningsmottagare i en arbetsgivardeklaration. För att den kontrolluppgiftsskyldiga eller den som är skyldig att lämna uppgift om betalningsmottagare i en arbetsgivardeklaration ska kunna uppfylla sin uppgiftsskyldighet behöver hen uppgift om ersättningen eller förmånens storlek. Om det är en förmån behöver den uppgiftsskyldiga även uppgift om vilken förmån det rör sig om. Dessutom behövs uppgift om när ersättningen mottogs eller förmånen utnyttjades.

Uppgifterna ska lämnas snarast och senast den 8 i månaden efter det att skyldigheten att lämna kontrolluppgift eller uppgifter i en arbetsgivardeklaration uppkom (34 kap. 10 § första stycket SFL).

Skälet till att uppgifterna ska lämnas senast den 8 i månaden efter är att en arbetsgivardeklaration ska lämnas den 12 eller den 26 varje månad. Eftersom den enskilde kanske inte känner till om uppgifter ska lämnas i en kontrolluppgift eller i en arbetsgivardeklaration är det samma tidpunkt som gäller om uppgifterna i stället ska lämnas till den kontrolluppgiftsskyldige (prop. 2016/17:58 s 95).

Ersättning eller förmån från utlandet som har sin grund i en anställning i Sverige

Den som har tagit emot en ersättning eller förmån från utlandet som har sin grund i en anställning i Sverige (enligt 15 kap. 7 § SFL) ska lämna uppgifter till den som ska lämna kontrolluppgift eller den som är skyldig att lämna uppgift om betalningsmottagare i en arbetsgivardeklaration (34 kap. 7 § första stycket SFL). Det gäller inte personaloptioner (se ovan).

Det är den arbetsgivare i Sverige där personen är anställd som är skyldig att lämna kontrolluppgift eller uppgift om betalningsmottagare i en arbetsgivardeklaration. För att den svenska arbetsgivaren ska kunna uppfylla sin uppgiftsskyldighet behöver hen uppgift om ersättningen eller förmånens storlek. Om det är en förmån behöver den svenske arbetsgivaren även uppgift om vilken förmån det rör sig om. Dessutom behövs uppgift om när ersättningen mottogs eller förmånen utnyttjades.

Uppgifterna ska lämnas snarast och senast den 8 i månaden efter det att skyldigheten att lämna kontrolluppgift eller uppgifter i en arbetsgivardeklaration uppkom (34 kap. 10 § första stycket SFL).

Skälet till att uppgifterna ska lämnas senast den 8 i månaden efter är att en arbetsgivardeklaration ska lämnas den 12 eller den 26 varje månad. Eftersom den enskilde kanske inte känner till om uppgifter ska lämnas i en kontrolluppgift eller i en arbetsgivardeklaration är det samma tidpunkt som gäller om uppgifterna i stället ska lämnas till den kontrolluppgiftsskyldige (prop. 2016/17:58 s 95).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Budgetproposition för 2018. Förslag till statens budget 2018, finansplan och skattefrågor [1]
  • Proposition 2016/17:58 Uppgifter på individnivå i arbetsgivardeklarationen [1] [2] [3]