Tonnagebeskattning är en form av schablonbeskattning för företag som bedriver kvalificerad rederiverksamhet. För att omfattas av reglerna måste ett företag ansöka om godkännande hos Skatteverket.

Schablonmässig inkomstberäkning

Tonnagebeskattning innebär att inkomsten från kvalificerad rederiverksamhet beräknas schablonmässigt utifrån fartygens nettodräktighet (tonnageinkomst), d.v.s. oberoende av inkomster och utgifter i den kvalificerade verksamheten.

Det schablonmässigt beräknade resultatet läggs samman med eventuellt övrigt överskott av näringsverksamhet som företaget bedriver och beskattas med gällande skattesats.

Tonnagebeskattning är frivillig

Företag som bedriver eller avser att bedriva kvalificerad rederiverksamhet kan ansöka om godkännande för tonnagebeskattning i förväg. Eftersom tonnagebeskattning är frivilligt måste dock inte ett företag som bedriver kvalificerad rederiverksamhet ansöka om godkännande, utan kan välja att även fortsättningsvis beskattas enligt vanliga regler (konventionellt).

Ett godkännande för tonnagebeskattning gäller tills vidare. Företaget kan på egen begäran normalt lämna tonnagebeskattningen efter tidigast tio beskattningsår. Ett godkännande för tonnagebeskattning kan återkallas på begäran av företaget eller, under vissa förutsättningar, på initiativ av Skatteverket.

Statligt stöd som godkänts av EU-kommissionen

Systemet med tonnagebeskattning är ett statligt stöd och som sådant i utgångsläget inte tillåtet enligt fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. För att kunna införa reglerna om tonnagebeskattning var Sverige därför tvunget att inhämta EU-kommissionens godkännande genom en anmälan. Kommissionen fattade beslut om att godkänna det svenska tonnagebeskattningssystemet den 18 augusti 2016 (2016/17:SkU6 s. 8).

Syftet med tonnagebeskattning

Tonnagebeskattning har införts bl.a. för att stärka den svenska sjöfartsnäringens konkurrenskraft samt öka andelen svenskflaggade fartyg i den svenska handelsflottan.

Att syftet med reglerna om tonnagebeskattning är att öka andelen svenskflaggade fartyg i den svenska handelsflottan framgår tydligt av lagförslagen i prop. 2015/16:127. Där krävs bl.a. att minst 20 procent av den sammanlagda bruttodräktigheten för ett företags kvalificerade fartyg är registrerad i Sverige för att företagets verksamhet ska vara kvalificerad rederiverksamhet (förslaget till 39 b kap. 5 § IL, prop. 2015/16:127 s. 10). EU-kommissionens godkännande av det svenska tonnagebeskattningssystemet meddelades dock efter att propositionen lämnats över till riksdagen och var villkorat av att flaggkravet i stället skulle avse registrering i en stat inom EES. Skatteutskottet ändrade därför lagtexten genom sitt betänkande inför beslutet i riksdagen (2016/17:SkU6 s. 8).

Referenser på sidan

Propositioner

  • Proposition 2015/16:127 Ett svenskt tonnagebeskattningssystem [1]

Övrigt

  • Skatteutskottets betänkande 2016/17: SkU6 [1] [2]