Den som vill bli godkänd för tonnagebeskattning ska ansöka hos Skatteverket senast fem månader före ingången av det beskattningsår då godkännandet ska börja gälla.

Vem ska ansöka?

Den som vill bli godkänd för tonnagebeskattning ska ansöka om detta hos Skatteverket (13 a kap. 4 § SFL).

Om ett företag som bedriver kvalificerad rederiverksamhet utan att vara godkänt för tonnagebeskattning kommer att ingå i en koncern där det finns ett företag som är godkänt för tonnagebeskattning, ska även det förstnämnda företaget ansöka om godkännande för tonnagebeskattning (13 a kap. 5 § SFL).

Om ett företag som börjar bedriva kvalificerad rederiverksamhet ingår i en koncern där det finns ett annat företag som är godkänt för tonnagebeskattning, ska det förstnämnda företaget också ansöka om godkännande för tonnagebeskattning (13 a kap. 6 § SFL).

Om ett företag som inte är godkänt för tonnagebeskattning genom fusion eller fission tar över en kvalificerad rederiverksamhet eller ett kvalificerat fartyg från ett annat företag som är godkänt för tonnagebeskattning, ska det övertagande företaget ansöka om godkännande för tonnagebeskattning (13 a kap. 7 § SFL). Det övertagande företaget är alltså bundet av det eller de överlåtande företagens val av tonnagebeskattning.

Vad ska ansökan innehålla?

Ansökan ska innehålla de uppgifter som är nödvändiga för att Skatteverket ska kunna bedöma om förutsättningarna för tonnagebeskattning är uppfyllda (13 a kap. 8 § SFL).

En sökande, som inte är en fysisk person och som kan komma att ha transaktioner med utländska närstående parter som ger upphov till inkomst som omfattas av tonnagebeskattning, ska i ansökan alltid lämna följande uppgifter (13 a kap. 8 a § SFL):

  1. identiteten, inklusive stat eller jurisdiktion för hemvist eller för registrering (om hemvist saknas)
  2. utländskt skatteregistreringsnummer eller motsvarande om sådant nummer finns
  3. andra stater och jurisdiktioner som sannolikt kan komma att beröras av beslutet.

Identitet och skatteregistreringsnummer i punkt 1 och 2 ska lämnas för

  • sökanden
  • sökandens moderföretag
  • moderföretaget för den yttersta gruppen av personer som sökanden tillhör
  • andra personer, med undantag för fysiska personer, som sannolikt kan komma att beröras av beslutet i andra stater och jurisdiktioner.

När ska ansökan lämnas?

Ansökan ska lämnas till Skatteverket senast fem månader före ingången av det första beskattningsår som ansökan avser (13 a kap. 4 § SFL).

Om ett företag som bedriver kvalificerad rederiverksamhet utan att vara godkänt för tonnagebeskattning kommer att ingå i en koncern där det finns ett företag som är godkänt för tonnagebeskattning, ska ansökan ha kommit in till Skatteverket inom tre månader från den dag då företaget kom att ingå i koncernen (13 a kap. 5 § SFL).

Om ett företag som börjar bedriva kvalificerad rederiverksamhet ingår i en koncern där det finns ett annat företag som är godkänt för tonnagebeskattning, ska det förstnämnda företagets ansökan om godkännande för tonnagebeskattning ha kommit in till Skatteverket inom tre månader från den dag då företaget började bedriva den kvalificerade rederiverksamheten (13 a kap. 6 § SFL).

Ansökan för ett företag som inte är godkänt för tonnagebeskattning, och som genom fusion eller fission tar över en kvalificerad rederiverksamhet eller ett kvalificerat fartyg från ett annat företag som är godkänt för tonnagebeskattning, ska ha kommit in till Skatteverket inom tre månader från den dag då fusionen eller fissionen blev genomförd (13 a kap. 7 § SFL). En fusion eller fission anses genomförd när det överlåtande företaget har upplösts (37 kap. 8 § IL).

Godkännande för tonnagebeskattning

Den som bedriver eller har för avsikt att bedriva kvalificerad rederiverksamhet ska efter ansökan godkännas av Skatteverket för tonnagebeskattning (13 a kap. 2 § SFL).

Företag som ingår i en koncern ska bara godkännas för tonnagebeskattning om alla företag i koncernen, som bedriver eller har för avsikt att bedriva kvalificerad rederiverksamhet, är godkända för eller ansöker om godkännande och godkänns för tonnagebeskattning (13 a kap. 3 § SFL).

Bestämmelsen innebär att alla företag som ingår i en koncern och som bedriver eller har för avsikt att bedriva kvalificerad rederiverksamhet måste välja samma beskattningsmetod.

Från när gäller ett godkännande?

Ett godkännande för tonnagebeskattning gäller tidigast från och med det beskattningsår som följer närmast efter det beskattningsår då beslutet meddelades (13 a kap. 9 § första stycket SFL).

För att kontinuiteten av tonnagebeskattningen inte ska brytas vid fusion eller fission ska godkännandet i sådana fall gälla från och med det beskattningsår som börjar samtidigt som det överlåtande företagets sista beskattningsår. Om företagen har olika beskattningsår ska godkännandet i stället gälla från och med det beskattningsår som börjar närmast före det överlåtande företagets sista beskattningsår (13 a kap. 9 § andra stycket SFL).

Ett beslut om godkännande för tonnagebeskattning gäller tills vidare. Den som inte längre vill att verksamheten ska tonnagebeskattas måste begära att godkännandet återkallas.

Koncern

Med koncern menas i tonnagebeskattningsreglerna en koncern av sådant slag som anges i 1 kap. 4 § ÅRL (39 b kap. 7 § IL).

Samma koncernbegrepp gäller även för reglerna i SFL om ansökan om godkännande m.m. (13 a kap. 3 § SFL).

Förenklat innebär årsredovisningslagens definition att om ett företag, moderföretaget, äger mer än hälften av rösterna i en annan juridisk person, dotterföretaget, så ingår företagen i samma koncern. Det finns även några andra sätt att skapa ett koncernförhållande som beskrivs i årsredovisningslagen. Att koncernen ska vara av sådant slag som anges i 1 kap. 4 § ÅRL innebär att även utländska koncerner omfattas om företagen upprätthåller förbindelser mellan varandra motsvarande vad som anges i årsredovisningslagen (prop. 2015/16:127 s. 121).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2015/16:127 Ett svenskt tonnagebeskattningssystem [1]