Föräldrar kan avtala om vårdnaden för ett barn. Ett vårdnadsavtal ska godkännas av socialnämnden för att vara gällande.

Vårdnadsavtal

Föräldrar till ett barn kan avtala om att en av dem eller båda ska vara vårdnadshavare för barnet. För att ett vårdnadsavtal ska vara giltigt ska följande förutsättningar vara uppfyllda (6 kap. 6 § FB):

  • Avtalet måste vara skriftligt och undertecknat av båda föräldrarna.
  • Avtalet måste vara godkänt av socialnämnden.

Socialnämndens beslut att godkänna ett vårdnadsavtal kan inte överklagas (6 kap. 17 a § fjärde stycket FB). Ett beslut att godkänna ett vårdnadsavtal är ett sådant beslut som utgör hinder mot att föräldrarna senare gör en anmälan om gemensam vårdnad till Skatteverket (6 kap. 4 § andra stycket och 6 § FB).

Tidsbegränsade avtal

Ett vårdnadsavtal kan vara tidsbegränsat. Föräldrarna kan till exempel komma överens om att avtalet ska gälla under en begränsad tid. Om ett vårdnadsavtal som gäller för en viss tid löper ut utan att vårdnaden har reglerats i ett nytt avtal eller genom ett domstolsbeslut, återgår vårdnaden automatiskt till vad som gällde innan avtalet slöts.

Registrering av vårdnadsavtal i folkbokföringen

När socialnämnden har godkänt ett avtal om vårdnad ska nämnden redan samma dag skicka en underrättelse om detta till Skatteverket (6 kap. 17 b § första punkten FB). Skatteverket registrerar det som avtalats om vårdnaden i folkbokföringen.

Ett vårdnadsavtal gäller normalt från och med dagen för socialnämndens godkännande. Om föräldrarna har avtalat om att vårdnaden ska gälla från och med ett senare datum ska Skatteverket registrera vårdnaden från och med det avtalade datumet.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar