Vid adoption av ett barn under 18 år blir den eller de som adopterar automatiskt även barnets vårdnadshavare.

Vårdnad genom adoption

Ett barn som har adopterats av två makar eller sambor står automatiskt under adoptivföräldrarnas gemensamma vårdnad när adoptionsbeslutet fått laga kraft. Detsamma gäller när en person adopterar sin makes eller sambos barn (styvbarnsadoption). Om en person i annat fall adopterar ensam kommer adoptivföräldern att vara ensam vårdnadshavare för adoptivbarnet (4 kap. 22 § FB).

Bestämmelserna om vårdnad genom adoption gäller på samma sätt även i de fall adoptionen har beslutats av en utländsk domstol eller myndighet och beslutet gäller i Sverige enligt bestämmelserna i LAIS.

Registrering av vårdnad genom adoption

Vårdnad till följd av adoption registreras i folkbokföringen som gällande från och med den dag som adoptionsbeslutet fick laga kraft. Detta gäller oavsett om det är fråga om en svensk eller utländsk adoption (4 kap. 22 § FB).

I vissa länder får en adoption rättsverkan först i samband med att adoptionen registreras i landets födelseregister. Om ett sådant krav på registrering är tillämpligt ska både adoptionen och vårdnaden registreras som gällande från och med dagen för registreringen.

Om det finns ett utländskt adoptionsbeslut som är giltigt i Sverige enligt NÄF, 1993 års Haagkonvention eller LAIS när adoptivbarnet flyttar till Sverige ska vårdnaden registreras från och med dagen för inflyttningen. Detta gäller trots att vårdnaden övergått till adoptivföräldrarna redan vid en tidigare tidpunkt genom beslutet om adoption. Detsamma gäller om det vid barnets inflyttning till Sverige finns ett beslut av Myndigheten för Familjerätt och Föräldraskapsstöd (MFoF) om att ett utländskt adoptionsbeslut gäller i Sverige. Läs mer på sidan Adoption-Internationella förhållanden

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Förordning (1931:429) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap, adoption och förmynderskap [1]
  • Föräldrabalk (1949:381) [1] [2]
  • Lag (2018:1289) om adoption i internationella situationer [1] [2]

Övrigt

  • Haagkonventionen av den 29 maj 1993 om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner [1]