Fysiska personer kan få skattereduktion för avgift till arbetslöshetskassa (a-kassa).

Vem kan få skattereduktionen?

Fysiska personer som varit obegränsat skattskyldiga under hela beskattningsåret har rätt till skattereduktion för betalda avgifter till arbetslöshetskassa. Även begränsat skattskyldiga enligt 3 kap. 18 § första stycket 1–3 IL har rätt till skattereduktionen om deras överskott av förvärvsinkomster i Sverige och i andra länder utgörs av överskott av förvärvsinkomster i Sverige uteslutande eller så gott som uteslutande (67 kap. 49 § IL).

Personer som varit obegränsat skattskyldiga under en del av beskattningsåret har rätt till skattereduktion för den tid de varit obegränsat skattskyldiga, se nedan under Skattereduktionens storlek.

Underlag för skattereduktionen

Underlaget för skattereduktionen är den avgift som en medlem under beskattningsåret betalar till en svensk arbetslöshetskassa.

Betalda avgifter till en utländsk arbetslöshetskassa eller motsvarande avgifter enligt en utländsk stats arbetslöshetshetsförsäkring som betalas under beskattningsåret ska efter begäran medräknas i underlaget för skattereduktion (67 kap. 50 § IL).

Skattereduktionens storlek

Skattereduktionen är 25 procent av den avgift som betalats under beskattningsåret (67 kap. 51 § IL).

Personer som varit obegränsat skattskyldig bara under en del av beskattningsåret har rätt till skattereduktion för den tid de varit obegränsat skattskyldiga. De får då skattereduktion med 1/12 av den reduktion de skulle haft rätt till om de varit obegränsat skattskyldiga hela beskattningsåret (67 kap. 52 § IL). Om överskottet av deras förvärvsinkomster uteslutande eller så gott som uteslutande består av svenska förvärvsinkomster medges de dock full skattereduktion.

Vilka uppgifter ska lämnas i inkomstdeklarationen?

Svenska arbetslöshetskassor är skyldiga att lämna kontrolluppgifter på betalda avgifter för fysiska personer och dödsbon (22 kap. 27 § SFL). Kontrolluppgifter ska även lämnas för fysiska personer som är begränsat skattskyldiga (23 kap. 2 § SFL). Dessa uppgifter förtrycks sedan i inkomstdeklarationen. Den svenska arbetslöshetskassan ska inte lämna kontrolluppgift om den som är medlem skriftligen har begärt att kontrolluppgift inte ska lämnas.

Den som har betalat avgifter till en utländsk arbetslöshetskassa eller motsvarande avgift enligt en utländsk stats arbetslöshetsförsäkring måste själv begära i sin inkomstdeklaration att skattereduktion ska beräknas på det betalda underlaget (31 kap. 33 d § SFL). Detsamma gäller den som själv begärt att den svenska arbetslöshetskassan inte ska lämna kontrolluppgift.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar