Här kan du läsa de allmänna reglerna om skattereduktioner. Det som är specifikt läser du om under respektive skattereduktion.

Grundläggande bestämmelser

En skattereduktion innebär att den uträknade skatten minskas med ett belopp motsvarande det man får i skattereduktion. Skattereduktion för rot- och rutarbete, installation av grön teknik samt mikroproduktion av förnybar el ska man begära i inkomstdeklarationen. Även skattereduktion enligt de tillfälliga reglerna om inventarieköp under 2021 ska man begära i inkomstdeklarationen. Övriga skattereduktioner medges automatiskt av Skatteverket i samband med beslut om slutlig skatt.

Regler om skattereduktionerna finns i 67 kap. IL förutom skattereduktionen för kommunal fastighetsavgift som finns i en egen lag: lag (2008:826) om skattereduktion för kommunal fastighetsavgift.

Den tillfälliga skattereduktionen för inventarieköp under 2021 finns i lag (2021:931) om skattereduktion för investeringar i inventarier som anskaffas år 2021.

Avräkningsordning

Skattereduktionerna räknas av mot skatten i en i lagen bestämd ordning (67 kap. 2 § IL och 56 kap. 7 § SFL). Ordningen är följande:

 • kommunal fastighetsavgift för pensionärer m.fl.
 • sjöinkomst
 • allmän pensionsavgift
 • jobbskatteavdrag (arbetsinkomst)
 • sjukersättning och aktivitetsersättning
 • förvärvsinkomst
 • regional skattereduktion – vissa områden
 • underskott av kapital
 • rot- och rutarbete
 • installation av grön teknik
 • gåvor
 • mikroproduktion av förnybar el
 • arbetslöshetskassa
 • tillfällig skattereduktion för inventarieköp under 2021.

Skattereduktionerna räknas av mot kommunal inkomstskatt, statlig inkomstskatt, kommunal fastighetsavgift och statlig fastighetsskatt.

Skattereduktionen för jobbskatteavdrag, sjukersättning och aktivitetsersättning, förvärvsinkomster samt för personer som bor i vissa områden ska dock endast räknas av mot kommunal inkomstskatt.

Outnyttjade skattereduktioner kan inte sparas

En skattereduktion som inte kan utnyttjas får inte sparas till kommande beskattningsår.

Ett undantag från detta är skattereduktionen för inventarieköp under 2021. Om underlaget för skattereduktionen helt eller delvis inte kan utnyttjas under det första beskattningsåret, får skattereduktion för det återstående underlaget begäras det följande beskattningsåret.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

 • Inkomstskattelag (1999:1229) [1] [2]
 • Lag (2008:826) om skattereduktion för kommunal fastighetsavgift [1]
 • Lag (2021:931) om skattereduktion för investeringar i inventarier som anskaffas år 2021 [1]
 • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1]