Personer som är födda 1957 och som beskattningsåret 2023 har rätt till helt grundavdrag har rätt till kompensation.

Personer som är födda 1957 kan ha rätt till kompensation

Personer som är födda 1957 och som beskattningsåret 2023 har rätt till grundavdrag beräknat enligt 63 kap. 3 § IL (helt grundavdrag) har rätt till kompensation (6 § kompensationsförordningen).

Syftet med kompensationen är att kompensera personer födda 1957 för hur de har påverkats av höjningen av åldersgränsen för förhöjt grundavdrag (prop. 2023/24:91 s. 15 och PM Vissa förslag om kompensation m.m. till personer födda 1957 och 1959 på grund av höjd åldersgräns för förhöjt grundavdrag, Fi2023/02676 s. 18). En person som är född 1957, och som har haft förvärvsinkomst och varit obegränsat skattskyldig i Sverige hela 2023 har rätt till helt grundavdrag (63 kap. 2 § första stycket IL). En sådan person har därmed också rätt till kompensation (6 § kompensationsförordningen).

Obegränsat skattskyldig enbart under del av 2023

En person som är född 1957 och som var obegränsat skattskyldig enbart under en del av 2023, kan ha rätt till helt grundavdrag, och därmed rätt till kompensation. För det krävs att hens överskott av förvärvsinkomster i Sverige och andra länder under hela 2023 uteslutande eller så gott som uteslutande, utgjordes av överskott av förvärvsinkomster i Sverige (63 kap. 2 § första stycket första meningen och 4 § andra stycket IL). Med uteslutande eller så gott som uteslutande menas till minst 90 procent (prop. 2004/05:19 s. 45). En sådan person som har rätt till helt grundavdrag har därmed också rätt till kompensation (6 § kompensationsförordningen).

Om däremot överskottet av förvärvsinkomster under 2023 inte utgjordes av förvärvsinkomster i Sverige till minst 90 procent, har hen inte rätt till helt grundavdrag och därmed inte heller rätt till kompensation (6 § kompensationsförordningen jmf 63 kap. 4 § IL).

Begränsat skattskyldig hela 2023

En person som är född 1957 och som var begränsat skattskyldig under hela 2023 kan ha rätt till helt grundavdrag, och därmed rätt till kompensation. Hen måste 2023 vara skattskyldig enligt 3 kap. 18 § första stycket 1–3 IL, d.v.s.

  • ha valt att beskattas enligt IL i stället för enligt SINK eller A-SINK, eller
  • beskattats för inkomst av näringsverksamhet från fast driftställe eller fastighet i Sverige.

Dessutom måste hens överskott av förvärvsinkomster i Sverige och andra länder under 2023 uteslutande eller så gott som uteslutande, d.v.s. minst 90 procent, utgöras av överskott av förvärvsinkomster i Sverige (63 kap. 2 § första stycket andra meningen IL). En sådan person som har rätt till helt grundavdrag har därmed också rätt till kompensation (6 § kompensationsförordningen).

Kompensation för dödsbon

Ett dödsbo efter en person som är född 1957 har rätt till kompensation om personen har avlidit under 2023 och dödsboet har rätt till helt grundavdrag (6 § kompensationsförordningen).

Kompensationen är skattefri

Kompensationen är skattefri hos mottagaren (5 § kompensationslagen).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Förordning (2024:406) om kompensation till personer födda 1957 på grund av höjd åldersgräns för förhöjt grundavdrag [1] [2] [3] [4] [5] [6]
  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
  • Lag (2024:404) om skattefrihet och förfarande för kompensation till personer födda 1957 på grund av höjd åldersgräns för förhöjt grundavdrag [1]

Propositioner

  • Proposition 2004/05:19 Beskattning av utomlands bosatta [1]
  • Proposition 2023/24:91 Vissa förslag om kompensation m.m. till personer födda 1957 och 1959 på grund av höjd åldersgräns för förhöjt grundavdrag [1]