Uppgifter om enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden vid handläggning av kompensation till personer födda 1957 omfattas inte av sekretess.

En egen verksamhet inom verksamhetsgrenen beskattning

Handläggning av kompensationsärenden ingår i verksamhetsgrenen beskattning men är att se som en egen verksamhet i förhållande till den faktiska beskattningsverksamheten.

Verksamheten är inte ett sådant självständigt organ – i förhållande till beskattningsverksamheten – som avses i 2 kap. 11 § TF. Eventuella handlingar som skickas mellan den verksamhet som hanterar kompensationsärenden och beskattningsverksamheten blir därför inte allmänna handlingar.

Ingen sekretess för uppgifter inom kompensationsärenden

Kompensationsärenden ingår inte i verksamhet som avser bestämmande av skatt eller fastställande av underlag för bestämmande av skatt, d.v.s. sådan verksamhet som regleras av de bestämmelser som följer av skatteförfarandelagen. De uppgifter som behandlas inom kompensationsverksamheten omfattas därmed inte av den sekretess som följer av 27 kap. 1 § första stycket OSL, d.v.s. skattesekretess (prop. 2010/11:166 s. 275).

Det finns inte någon verksamhetsspecifik primär sekretessbestämmelse som är tillämplig på de uppgifter som behandlas inom ett kompensationsärende. Lagstiftaren har även uttryckligen bedömt att sekretess inte ska gälla för uppgifter om enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden inom kompensationsverksamheten (prop. 2023/24:91 s. 35). Någon sekretessbestämmelse för dessa uppgifter har således inte införts.

Uppgifter som lagras i beskattningsdatabasen omfattas av databassekretess enligt 27 kap. 1 § andra stycket 1 OSL. Detta gäller inte i den mån en uppgift används i en annan del av Skatteverkets verksamhet som avser ärendehandläggning och som inte omfattas av sekretess alternativt omfattas av en sekretessbestämmelse som avviker från den absoluta databassekretessen.

Eftersom det här saknas en verksamhetsspecifik primär sekretessbestämmelse kommer sådana uppgifter som behandlas inom ett kompensationsärende inte att vara sekretessreglerade, d.v.s. de är offentliga.