Skatteverket behandlar personuppgifter vid handläggning av kompensationsärenden. Behandlingen sker inom beskattningsverksamheten.

Skatteverkets behandling av uppgifter vid handläggning av kompensationsärenden

Skatteverket handlägger ärenden om kompensation till personer födda 1957 på grund av förhöjt grundavdrag (kompensationsärenden) utan att den enskilda behöver ansöka om detta. Du kan läsa mer om detta på Vem har rätt till kompensation?

Vilka dataskyddsbestämmelser är tillämpliga?

Handläggning av kompensationsärenden utgör en egen verksamhet inom verksamhetsgrenen beskattning.

Den personuppgiftsbehandling som sker hos Skatteverket omfattas av EU:s dataskyddsförordning. För Skatteverkets beskattningsverksamhet gäller dessutom SdbL och SdbF.

Stödet för att personuppgiftsbehandling i kompensationsärenden får ske hos Skatteverket inom verksamhetsgrenen beskattning finns i 1 kap. 1 § SdbL.

Hur får personuppgifter behandlas?

När Skatteverket behandlar personuppgifter i kompensationsärenden måste verket följa de grundläggande principerna om laglighet (rättslig grund), korrekthet och öppenhet, ändamålsbegränsning, uppgiftsminimering, riktighet, lagringsminimering, integritet och konfidentialitet i artikel 5 EU:s dataskyddsförordning.

Rättslig grund

Skatteverkets rättsliga grund för behandlingen är att den är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i Skatteverkets myndighetsutövning (artikel 6.1 e i EU:s dataskyddsförordning).

Den aktuella behandlingen är fastställd i nationell rätt genom bl.a. kompensationslagen (artikel 6.3 i EU:s dataskyddsförordning).

Ändamålsbegränsning

Skatteverket får bara behandla uppgifter i beskattningsverksamheten för särskilda, i förväg uttryckligt bestämda och berättigade ändamål. Dessa framgår av ändamålsbestämmelserna i 1 kap. 4 och 5 §§ SdbL. De angivna ändamålen gäller för behandling av uppgifter både i och utanför beskattningsdatabasen.

För behandling av uppgifter i kompensationsärenden anges särskilt i 1 kap. 4 § 6 f SdbL att Skatteverket inom beskattningsverksamheten får behandla uppgifter för att tillhandahålla information som behövs hos Skatteverket för handläggning av kompensationsärenden

Personuppgifter får bara samlas in för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål. Uppgifterna får inte senare behandlas för något annat ändamål som är oförenligt med insamlingsändamålen (principen om ändamålsbegränsning). Detta följer av artikel 5.1 b i dataskyddsförordningen.

För att Skatteverket ska kunna genomföra kontroller för att säkerställa att utbetalda belopp i kompensationsärenden är beräknade utifrån ett korrekt underlag kan Skatteverket behöva samköra uppgifter i kompensationsärenden mot redan befintliga uppgifter i beskattningsdatabasen. Regeringen har bedömt att den som lämnar uppgifter till Skatteverket för beskattningsändamål i t.ex. en inkomstdeklaration måste kunna räkna med att sådana uppgifter sedan kan komma att användas för andra ändamål, såsom för kontroll av olika förmåner och stöd. I dessa fall är flera av de uppgifter som lämnats för beskattningsändamål relevanta för Skatteverkets kontroll av utbetald kompensation. Skatteverkets samkörning av uppgifterna i beskattningsdatabasen är därför att se som förenlig med de ändamål för vilka uppgifterna har samlats in (prop. 2023/24:91 s. 33).

Uppgiftsminimering

I hanteringen av kompensationsärenden får Skatteverket endast behandla sådana uppgifter som är adekvata, relevanta och inte för omfattande i förhållande till de ändamål för vilka de behandlas (principen om uppgiftsminimering artikel 5.1 c i dataskyddsförordningen).

Lagringsminimering – bevara eller gallra personuppgifter

Enligt EU:s dataskyddsförordning ska personuppgifter inte bevaras under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen för behandlingen (principen om lagringsminimering artikel 5.1 d i dataskyddsförordningen).

De grundläggande bestämmelserna om bevarande och gallring finns i arkivlagen, arkivförordningen och Riksarkivets föreskrifter, RA-FS och RA-MS. Förutom de grundläggande bestämmelserna om bevarande och gallring av personuppgifter finns det särskilda bestämmelser för Skatteverkets beskattningsverksamhet i SdbL och SdbF.

Eftersom kompensationsärenden behandlas i beskattningsdatabasen är bestämmelserna om gallring i 2 kap. 11–13 §§ SdbL tillämpliga. Uppgifter som hör till handläggning av kompensationsärenden ska enligt 2 kap. 11 § SdbL gallras senast sju år efter utgången av år 2023.

I eller utanför beskattningsdatabasen

Behandling av uppgifter i kompensationsärenden kommer att ske i beskattningsdatabasen (2 kap. 3 § 13 SdbL).

Den behandling som eventuellt kan komma att ske inför kontroll av utbetald kompensation kan ske utanför beskattningsdatabasen och då med stöd av det som följer av 1 kap. SdbL.

Registrerades rättigheter och Skatteverkets skyldigheter

I hanteringen av kompensationsärenden måste Skatteverket som personuppgiftsansvarig följa de skyldigheter, och tillvarata de registrerades rättigheter, som följer av EU:s dataskyddsförordning.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet [1] [2] [3] [4]
  • Lag (2024:404) om skattefrihet och förfarande för kompensation till personer födda 1957 på grund av höjd åldersgräns för förhöjt grundavdrag [1]