Områden: Fastighetstaxering

Löpnr: SKVFS 2011:4

beslutade den 29 augusti 2011.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 september 2011 och tillämpas första gången vid förenklad fastighetstaxering år 2012 och därefter vid fastighetstaxering till och med år 2014. Genom föreskrifterna upphävs Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2008:4) om värderingen av småhusenheter vid 2009 och senare års fastighetstaxeringar.

Bilagan med riktvärdekarta S finns på Skatteverkets sida om värdeområden och riktvärdekartor.