OBS: Detta är utgåva 2014.14. Visa senaste utgåvan.

Viss egendom är undantagen från utmätning på grund av gäldenärens behov. Vidare kan egendomens beskaffenhet eller särskilda föreskrifter medföra att egendomen ska vara undantagen från utmätning.

Egendom kan undantas från utmätning

Även om egendomen är utmätningsbar enligt de allmänna förutsättningarna är det inte säkert att Kronofogden får utmäta all sådan egendom. Vissa egendomar är nämligen undantagna från utmätning. Vad som kan undantas från utmätning regleras i 5 kap. UB. Kronofogden ska självmant pröva vad som ska undantas från utmätning utifrån kända omständigheter eller utifrån uppgifter som myndigheten kan få utan större utredning. Gäldenären ska lämna de uppgifter som kan behövas för bedömningen (5 kap. 14 § UB). Gäldenären kan avstå från egendom som egentligen ska undantas från utmätning genom att anvisa den till utmätning (5 kap.15 § UB).

Undantag från utmätning med hänsyn till gäldenärens behov

Viss egendom kan vara undantagen från utmätning för att gäldenären ska kunna fortsätta försörja sig och sin familj, s.k. beneficieegendom (5 kap. 1-4 §§ UB). Juridiska personer, med undantag för dödsbon, omfattas inte av beneficiereglerna (5 kap. 3 § UB).

Rättsfall: gäldenärens behov av tandvård medförde att pengar fick undantas från utmätning

Kronofogden utmätte pengar på ett bankkonto som en gäldenär hade lagt undan under pågående löneutmätning för att kunna betala tandvårdskostnader. Pengar på ett bankkonto får undantas om det är pengar som gäldenären behöver för att kunna försörja sig och sin familj i väntan på inkomst. Det krävs synnerliga skäl för att undanta pengar från utmätning för längre tid än en månad (5 kap. 1 § 7 UB). Hovrätten fann att med hänsyn till gäldenärens begränsade inkomst och behov av tandvård förelåg synnerliga skäl för att undanta medlen från utmätning under en tid av tre månader (HovR ÖN 2013-04-03, mål nr ÖÄ 962-12).

Utbetalning av rot- och rutersättning

Du kan få rot- och rutavdrag för arbetskostnader i samband med husarbeten. En utbetalning av rot- och rutersättning kan enligt Skatteverket inte likställas med en utbetalning av skatt. Kronofogden anser att en beneficieprövning enligt 5 kap. 1 § 7 UB för enskild näringsidkare som får utbetalning av rot- och rutersättning ska göras enligt en schablon. Schablonen ska dock endast tillämpas när gäldenärens levnadskostnader inte är kända. I andra fall ska principer för löneutmätning gälla (Beslut om beneficium vid utmätning av ROT- och RUT-ersättning, KFM:s dnr 832 15805-12/121).

Läs mer om gäldenärens beneficium i Kronofogdens handbok Utmätning, avsnitt 4.2.

Egendomen kan undantas från utmätning på grund av dess beskaffenhet eller särskild föreskrift

Egendom kan också vara undantagen från utmätning på grund av särskilda föreskrifter eller på grund av egendomens beskaffenhet.

Undantag från utmätning på grund av överlåtelseförbud

Egendom kan vara undantagen från utmätning genom att t.ex. ett överlåtelseförbud uppställs i ett testamente eller vid gåva (5 kap. 5 § UB). En sådan föreskrift förhindrar normalt utmätning av den bortskänkta egendomen.

Rättsfall: en fastighet kunde utmätas trots överlåtelseförbud

HD har i ett avgörande ansett att utmätning kunde ske av en fastighet trots överlåtelseförbud. Överlåtelsen ansågs med hänsyn till ersättningen inte utgöra en klar gåvotransaktion (NJA 2010 s. 390).

Skadestånd som undantas från utmätning

Skadestånd med anledning av personskada, frihetsberövande, falskt åtal, ärekränkning eller annat sådant får inte utmätas innan skadeståndet har betalats ut. Efter utbetalning av skadeståndet får utmätning ske, dock med vissa begränsningar (5 kap. 7 § UB).

Utmätning av försäkringar och pensionssparande

Olika typer av försäkringar och pensionssparande kan vara skyddade mot utmätning genom bestämmelser i annan lag än UB (se bl.a. 15 kap. 3 § försäkringsavtalslagen).

Rättsfall: ett individuellt pensionssparande var inte undantaget från utmätning

Frågan om ett individuellt pensionssparande var skyddat mot utmätning har prövats av HD. HD började med att fastslå hur beräkningen av det dubbla genomsnittet av årliga betalningar ska bestämmas vid utmätning av individuellt pensionssparande. Sedan uttalade HD att eftersom det inte har införts någon skyddsregel motsvarande den som gäller för pensionsförsäkringar kunde hela beloppet på pensionssparkontot utmätas (NJA 2013 s. 314).

Läs om dessa regler i Kronofogdens handbok Utmätning, avsnitt 4.3, och Handledning för utmätning av livförsäkringar med sparmoment och individuellt pensionssparande.

Utmätning av immateriella tillgångar

Särskilda regler gäller vid utmätning av immateriella tillgångar.

Upphovsrätt

Upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk får inte utmätas hos upphovsmannen själv eller hos hans eller hennes arvingar. Detsamma gäller ett manuskript eller ett konstverk som inte blivit utställt, utbjudet till salu eller godkänts för offentliggörande på något annat sätt (42 § URL). När rätten till ett verk inte får utmätas får inte heller rätten till ersättning för utnyttjande av rättigheten utmätas. Detta gäller innan rättigheten har utnyttjats på det sätt som förutsätts för att ersättning ska betalas ut och ersättningen kan beräknas (5 kap. 9 § UB). Se vidare i Kronofogdens handbok Utmätning avsnitt 4.3.4.

Patent

Det finns inga hinder mot att utmäta patent hos uppfinnaren eller hans rättighetsinnehavare. Det förutsätts också i 54 § 2 PL att patent kan utmätas, beläggas med kvarstad och tas i anspråk för betalningssäkring.

Varumärken

Varumärken kan överlåtas separat och också utmätas om de är registrerade. De har dock sällan något värde skilda från de varor eller tjänster som de representerar.

Royalty

Avkastning av immateriella tillgångar i form av avkastning eller royalty kan utmätas.

Kompletterande innehåll

Fler rättsfall om undantag från utmätning finns i Skatteverkets sammanställning ”Praxis vad gäller tillämpningen av 5 kap. utsökningsbalken”. Det finns dessutom ett antal avgöranden som har kommenterats av Skatteverket:

Referenser på sidan

Domar & beslut

 • HovR ÖN 2013-04-03, mål nr ÖÄ 962-12 [1]
 • NJA 2010 s. 390 [1]
 • NJA 2013 s. 314 [1]

Lagar & förordningar

 • Försäkringsavtalslag (2005:104) [1]
 • Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk [1]
 • Patentlag (1967:837) [1]
 • Utsökningsbalk (1981:774) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

Rättsfallskommentarer

 • Andelar i en värdepappersfond ska vid tillämpning av beneficiereglerna i utsökningsbalken anses vara likställda med ett banktillgodohavande [1]
 • Utmätning av banktillgodohavande [1]
 • Utmätning av dator [1]

Övrigt

 • KFM 832 15805-12/121 Beslut om beneficium vid utmätning av ROT- och RUT-ersättning [1]
 • Kronofogden.se [1] [2] [3] [4]