OBS: Detta är utgåva 2018.13. Visa senaste utgåvan.

Viss egendom är undantagen från utmätning på grund av gäldenärens behov. Vidare kan egendomens beskaffenhet eller särskilda föreskrifter medföra att egendomen ska vara undantagen från utmätning.

Egendom kan undantas från utmätning

Även om egendomen är utmätningsbar enligt de allmänna förutsättningarna är det inte säkert att Kronofogden får utmäta all sådan egendom. Viss egendom är nämligen undantagen från utmätning. Vad som kan undantas från utmätning regleras i 5 kap. UB. Kronofogden ska självmant pröva vad som ska undantas från utmätning utifrån kända omständigheter eller utifrån uppgifter som myndigheten kan få utan större utredning. Gäldenären ska lämna de uppgifter som kan behövas för bedömningen (5 kap. 14 § UB). Gäldenären kan avstå från egendom som egentligen ska undantas från utmätning genom att anvisa den till utmätning (5 kap.15 § UB).

Undantag från utmätning med hänsyn till gäldenärens behov

Viss egendom kan vara undantagen från utmätning för att gäldenären ska kunna fortsätta försörja sig och sin familj, s.k. beneficieegendom (5 kap. 1-4 §§ UB). Juridiska personer, med undantag för dödsbon, omfattas inte av beneficiereglerna (5 kap. 3 § UB).

Rättsfall: utmätning av fondandelar och marknadsnoterade aktier

I 5 kap. 1 § 7 UB undantas vissa tillgångar från utmätning. Bestämmelsen omfattar pengar, banktillgodohavanden, annan fordran och förnödenheter. Aktier omfattas inte av ordalydelsen i den aktuella punkten. Syftet med bestämmelsen är att gäldenären ska ha de tillgångar som hen behöver under den närmaste tiden. Tillgången måste därför snabbt kunna omsättas i pengar som gäldenären kan använda för att trygga sitt underhållsbehov.

HD anser att fondandelar i en värdepappersfond kan undantas från utmätning med en analog tillämpning av sjunde punkten, se Skatteverkets rättsfallskommentar om andelar i en värdepappersfond vid tillämpning av beneficiereglerna i UB.

Vad gäller marknadsnoterade aktier anser HD att dessa inte kan undantas från utmätning med tillämpning – direkt eller analogt – av aktuell beneficieregel (NJA 2015 s 839).

Rättsfall: gäldenärens behov av tandvård medförde att pengar fick undantas från utmätning

Kronofogden utmätte pengar på ett bankkonto som en gäldenär hade lagt undan under pågående löneutmätning för att kunna betala tandvårdskostnader. Pengar på ett bankkonto får undantas om det är pengar som gäldenären behöver för att kunna försörja sig och sin familj i väntan på inkomst. Det krävs synnerliga skäl för att undanta pengar från utmätning för längre tid än en månad (5 kap. 1 § 7 UB). Hovrätten fann att med hänsyn till gäldenärens begränsade inkomst och behov av tandvård förelåg synnerliga skäl för att undanta medlen från utmätning under en tid av tre månader (HovR ÖN 2013-04-03, mål nr ÖÄ 962-12).

Utbetalning av rot- och rutersättning

En utbetalning av rot- och rutersättning kan enligt Skatteverket inte likställas med en utbetalning av skatt. Kronofogden anser att en beneficieprövning enligt 5 kap. 1 § 7 UB för enskild näringsidkare som får utbetalning av rot- och rutersättning ska göras enligt en schablon. Schablonen ska dock endast tillämpas när gäldenärens levnadskostnader inte är kända. I andra fall ska principer för löneutmätning gälla (Beslut om beneficium vid utmätning av ROT- och RUT-ersättning, KFM:s dnr 832 11932-14/121).

Läs mer om gäldenärens beneficium i Kronofogdens handbok Utmätning, avsnitt 4.2.

Egendomen kan undantas från utmätning på grund av dess beskaffenhet eller särskild föreskrift

Egendom kan också vara undantagen från utmätning på grund av särskilda föreskrifter eller på grund av egendomens beskaffenhet.

Undantag från utmätning på grund av överlåtelseförbud

Egendom kan vara undantagen från utmätning genom att t.ex. ett överlåtelseförbud uppställs i ett testamente eller vid gåva (5 kap. 5 § UB). En sådan föreskrift förhindrar normalt utmätning av den bortskänkta egendomen.

Föreskrift om överlåtelseförbud vid gåva av fastighet

HD har i ett avgörande ansett att utmätning kunde ske av en fastighet trots överlåtelseförbud. Överlåtelsen ansågs med hänsyn till ersättningen inte utgöra en klar gåvotransaktion, vederlaget motsvarade drygt 56 procent av fastighetens värde (NJA 2010 s. 390). HD har i ett annat avgörande slagit fast att då gåvoavsikten var klarlagd kunde ett vederlag om 42 procent av fastighetens värde inte utgöra ett hinder för att överlåtelsen ändå skulle anses vara benefik (NJA 2008 s. 457). Se även Svea HovR 2013-05-16, mål nr ÖÄ 3715-13, där en överlåtelse som innefattade ett vederlag om ca 45 procent av fastighetens värde ändå betraktades som en gåva.

Undantag från utmätning av pengar som är avsedda för ett särskilt ändamål

Medel som lämnas till gäldenären för ett särskilt angivet ändamål av bl.a. staten får inte utmätas om det skulle strida mot detta ändamål (5 kap. 6 § UB).

I ett fall beviljades en sökande EU-stöd för att han skulle öka arealen ädellövskog på sin fastighet. Samma dag som utbetalning beslutades för vissa nedlagda kostnader så utmätte Kronofogden dessa medel för betalning av en skuld som sökanden hade till staten. Högsta domstolen ansåg att EU-stödet i detta fall visserligen hade det särskilt angivna ändamålet att öka arealen ädellövskog, men utbetalningen var beroende av att mottagaren hade utfört en prestation. Det innebar att ändamålet med stödet helt eller delvis redan var uppfyllt när utbetalningen skedde. En utmät­ning av medlen stod då inte i strid med ändamålet (NJA 2016 s 635).

Skadestånd som undantas från utmätning

Skadestånd med anledning av personskada, frihetsberövande, falskt åtal, ärekränkning eller annat sådant får inte utmätas innan skadeståndet har betalats ut. Efter utbetalning av skadeståndet får utmätning ske, dock med vissa begränsningar (5 kap. 7 § UB).

Utmätning av försäkringar och pensionssparande

Olika typer av försäkringar och pensionssparande kan vara skyddade mot utmätning genom bestämmelser i annan lag än UB (se bl.a. 15 kap. FAL). För att skyddet mot utmätning ska kvarstå efter att ersättningen har betalats ut krävs i vissa fall att pengarna har hållits avskilda. Avskiljandet måste ske utan dröjsmål (HD 2017-12-22, mål nr Ö 1266-17).

Rättsfall: ett individuellt pensionssparande var inte undantaget från utmätning

Frågan om ett individuellt pensionssparande var skyddat mot utmätning har prövats av HD. HD började med att fastslå hur beräkningen av det dubbla genomsnittet av årliga betalningar ska bestämmas vid utmätning av individuellt pensionssparande. Sedan uttalade HD att eftersom det inte har införts någon skyddsregel motsvarande den som gäller för pensionsförsäkringar kunde hela beloppet på pensionssparkontot utmätas (NJA 2013 s. 314).

Läs om dessa regler i Kronofogdens handbok Utmätning, avsnitt 4.3 och Kronofogdens handledning för utmätning av individuellt pensionssparande (Dnr 832 306-16/121) .

Utmätning av immateriella tillgångar

Särskilda regler gäller vid utmätning av immateriella tillgångar.

Upphovsrätt

Upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk får inte utmätas hos upphovsmannen själv eller hos hans eller hennes arvingar. Detsamma gäller ett manuskript eller ett konstverk som inte blivit utställt, utbjudet till salu eller godkänts för offentliggörande på något annat sätt (42 § URL). När rätten till ett verk inte får utmätas får inte heller rätten till ersättning för utnyttjande av rättigheten utmätas. Detta gäller innan rättigheten har utnyttjats på det sätt som förutsätts för att ersättning ska betalas ut och ersättningen kan beräknas (5 kap. 9 § UB). Se vidare i Kronofogdens handbok Utmätning avsnitt 4.3.4.

Patent

Det finns inga hinder mot att utmäta patent hos uppfinnaren eller hans rättighetsinnehavare. Det förutsätts också i 54 § 2 PL att patent kan utmätas, beläggas med kvarstad och tas i anspråk för betalningssäkring.

Varumärken

Varumärken kan överlåtas separat och också utmätas om de är registrerade. De har dock sällan något värde skilda från de varor eller tjänster som de representerar.

Royalty

Avkastning av immateriella tillgångar i form av avkastning eller royalty kan utmätas.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Domar & beslut

 • HD 2017-12-22, mål nr Ö 1266-17 [1]
 • HovR ÖN 2013-04-03, mål nr ÖÄ 962-12 [1]
 • NJA 2008 s 457 [1]
 • NJA 2010 s. 390 [1]
 • NJA 2013 s. 314 [1]
 • NJA 2015 s. 839 [1]
 • NJA 2016 s. 635 [1]
 • Svea HovR 2013-05-16, mål nr ÖÄ 3715-13 [1]

Lagar & förordningar

Rättsfallskommentarer

 • Andelar i en värdepappersfond ska vid tillämpning av beneficiereglerna i utsökningsbalken anses vara likställda med ett banktillgodohavande [1]
 • Utmätning av banktillgodohavande [1]
 • Utmätning av dator [1]

Övrigt

 • Beslut om beneficium vid utmätning av ROT- och RUT-ersättning, KFM:s dnr 832 11932-14/121) [1]
 • Kronofogdens handbok Utmätning, 2015, utgåva 7 [1] [2] [3]