OBS: Detta är utgåva 2014.14. Sidan är avslutad 2023.

Avdragsreglerna gäller för kostnader i samband med rättsliga processer och skatteärenden i en verksamhet.

Ersättning för rättegångskostnader

Om en rättegångspart är skattskyldig till mervärdesskatt och målet rör en verksamhet som medför skattskyldighet föreligger avdragsrätt för den mervärdesskatt som denne blir debiterad av sitt ombud. Mervärdesskatten blir med detta inte en kostnad och eventuellt ersättningsanspråk på motparten omfattar inte mervärdesskatt. För en vinnande rättegångspart som inte är skattskyldig är mervärdesskatten på ombudskostnaden en del av dennes rättegångskostnad. Om domstolen dömer en part att ersätta en sådan motpart för dennes rättegångskostnader bör vid beräkning av beloppet hänsyn tas till att mervärdesskatten är en kostnad för motparten. Den förlorande part som ska betala ersättning till en ej skattskyldig vinnande part har inte rätt till avdrag för ingående skatt eftersom ersättningen inte grundar sig på något avtal mellan dessa parter om att tillhandahålla tjänster. Skatteverkets mervärdesskatterättsliga bedömning vid ersättning för rättegångskostnader har belysts ytterligare i ställningstagandet Mervärdesskatt vid ersättning för rättegångskostnader.

Processkostnader i skatteärenden

Ingående skatt för ombuds- och övriga kostnader i samband med skatteprocesser som gäller en verksamhet som medför skattskyldighet får normalt anses ha ett sådant direkt och omedelbart samband med företagets hela verksamhet att avdragsrätt finns. Dessa kostnader är av sådan karaktär att de kan uppstå oberoende av företagets eget initiativ. Dessa kostnader kan leda såväl till att företaget kan behålla rörelsekapital som till att ytterligare skatt ska betalas eller möjligen återfås. Avdragsrätt gäller oavsett om kostnaderna avser mål eller ärende om mervärdesskatt, andra indirekta skatter, direkta skatter eller arbetsgivaravgifter. Som förutsättning för denna avdragsrätt gäller dock att skatteprocessen avser skatt som den skattskyldige ska betala med anledning av den verksamhet för vilken skattskyldighet föreligger. Skatteverket anser att avdragsrätt för ingående skatt också bör gälla för ett företags andra kostnader för hanteringen av verksamhetens skatter, såsom kostnader i samband med deklaration eller betalning av skatt. Se även RÅ 2002 not. 200.

Rättsfall: advokatkostnader i en skatteprocess

Kammarrätten har ansett att de kostnader för advokattjänster som ett bolag haft i en skatteprocess får anses vara sådana allmänna omkostnader som är en del av kostnadskomponenterna för bolagets produktion. I målet hade inte framkommit annat än att den verksamhet som bolaget bedrev var fullt ut skattepliktig. Under dessa förhållanden hade bolaget rätt att dra av hela den ingående skatten för advokatarvodet (KRSU 2006-06-19, mål nr 2729-05).

Andra processkostnader i verksamheten

Skatteverket anser att om den som anlitat ett ombud bedriver en verksamhet som medför skattskyldighet anses tjänsterna vara anskaffade för att användas och förbrukas i verksamheten. Detta gäller bara om processen avser en tvist som uppkommit inom ramen för den skattepliktiga verksamheten.

Rättsfall: advokatkostnader i skadeståndsprocess

Frågan om en banks avdragsrätt för advokatkostnader i samband med en skadeståndsprocess har varit föremål för prövning av EU-domstolen i mål C-98/98, Midland Bank. EU domstolen kom fram till att advokattjänsterna saknade direkt och omedelbart samband med utgående transaktion. Dessa kostnader var däremot en del den skattskyldiges allmänna omkostnader.

Rättsfall: advokatskostnader i straffrättslig process

EU-domstolen har i mål C-104/12, Wolfram Becker, kommit fram till att advokattjänster som syftat till att undvika straffrättliga påföljder för fysiska personer i ledningen för ett skattskyldigt företag inte ger rätt till avdrag för ingående skatt på dessa tjänster. Åtalen hade ingen koppling till bolaget och tjänsterna i sin helhet ansågs tillhandahållits utanför bolagets skattepliktiga verksamhet.

Skatteverket anser att ett konkursbos kostnader ska anses utgöra allmänna omkostnader i den tidigare bedrivna verksamheten om de uppkommer i samband med att åtgärder vidtas mot tidigare styrelseledamöter för olovlig vinstutdelning. Åtgärderna vidtas då mot tidigare styrelseledamöter för att dessa inte skött sina åtaganden gentemot bolaget på ett korrekt sätt. Rätt till avdrag föreligger då för den ingående skatten i den mån åtgärderna är hänförliga till den verksamhet som medfört skattskyldighet.

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • EU-dom C-104/12 [1]
  • EU-dom C-98/98 [1]
  • KRSU 2006-06-19, mål nr 2729-05 [1]
  • RÅ 2002 not. 200 [1]

Ställningstaganden

  • Avdragsrätt för ingående mervärdesskatt på processkostnader i skatteärenden [1]
  • Avdragsrätt för mervärdesskatt på konkursförvaltararvode m.m. [1]
  • Mervärdesskatt vid ersättning för rättegångskostnader [1] [2]