OBS: Detta är utgåva 2014.8. Visa senaste utgåvan.

Samtliga stiftelser är skyldiga att ansöka om organisationsnummer.

Stiftelser ska ha ett organisationsnummer

Från och med den 1 januari 2010 ska samtliga stiftelser ha ett organisationsnummer enligt lagen (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl. Detta torde även gälla de stiftelser som inte regleras av stiftelselagen.

Ansöka om organisationsnummer och överklaga ett beslut

Eftersom organisationsnummer numera är obligatoriskt för stiftelser, och länsstyrelserna för ett stiftelseregister är det lagstiftarens önskemål att även tilldelningen av organisationsnummer ska hanteras av länsstyrelserna i framtiden (prop. 2008/09:84 s. 33). Det är inte bestämt när övergången ska ske. Tills vidare ansöker man om organisationsnummer hos Skatteverket.

En stiftelse kan överklaga Skatteverkets beslut om organisationsnummer till förvaltningsrätten. För att överklaga till kammarrätten krävs prövningstillstånd.

Inaktivera ett organisationsnummer

Om en stiftelse upphör ska man anmäla detta till Skatteverket för inaktivering av organisationsnumret.

Kompletterande information

Läs mer om vad som konstituerar en stiftelse i stiftelselagen och tryggandelagen.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. [1]
  • Stiftelselag (1994:1220) [1]

Propositioner

  • Proposition 2008/09:84 Stiftelser – frågor om registrering och tillsyn, m.m. [1]

Referenser inom organisationsnummer