OBS: Detta är utgåva 2015.14. Visa senaste utgåvan.

Skatteverket ska besluta om att ta ut förseningsavgift inom två år från dagen då uppgiftsskyldigheten skulle ha fullgjorts.

Beslut inom två år

Skatteverket ska meddela ett beslut om att ta ut förseningsavgift inom två år från den dag då uppgiftsskyldigheten skulle ha fullgjorts (52 kap. 2 § SFL).

Hur beräknas tvåårsfristen?

Tvåårsfristen beräknas på följande sätt.

Utgångspunkten för att beräkna tvåårsfristen

Tvåårsfristen räknas från den dag den uppgiftsskyldige skulle ha lämnat skattedeklaration, inkomstdeklaration, särskilda uppgifter eller periodisk sammanställning enligt bestämmelser i skatteförfarandelagen.

Vid anstånd med att lämna uppgifter

  • Om den uppgiftsskyldige fått anstånd med att lämna inkomstdeklaration eller särskilda uppgifter räknas tvåårsfristen från den dag som anges i beslutet om anstånd (prop. 2010/2011:165 s. 966).

Deklarationsskyldig först efter föreläggande

Tvåårsfristen räknas från den dag som anges i föreläggandet att deklarera när någon blir deklarationsskyldig först efter ett föreläggande (prop. 2010/11:165 s. 966).

Exempel på hur tidsfristen ska beräknas

Följande exempel kan vara till ledning för att beräkna tvåårsfristen inom vilken Skatteverket ska meddela ett beslut om att ta ut en eller flera förseningsavgifter.

Ett mindre företag har inte lämnat mervärdesskattedeklaration i tid

Ett mindre företag ska ha kommit in till Skatteverket med sin mervärdesskattedeklaration för redovisningsperioden oktober-december 2013 senast den 12 februari 2014 (26 kap. 26 § SFL). Om deklarationen inte har kommit in till Skatteverket senast den dagen finns det grund för att ta ut en förseningsavgift. Ett beslut om att ta ut förseningsavgiften måste meddelas senast den 12 februari 2016.

En fysisk person har inte lämnat inkomstdeklaration i tid 2014

En fysisk person ska ha kommit in till Skatteverket med sin inkomstdeklaration för beskattningsåret 2014 senast den 2 maj 2014 (32 kap. 1 § SFL). Om deklarationen inte har kommit in till Skatteverket senast den dagen finns det grund för att ta ut en förseningsavgift om det inte är fråga om en fysisk person som bor eller vistas utomlands. Eftersom Skatteverket gått ut med information om att deklarationen kan lämnas till och med den 5 maj 2014 kan Skatteverket inte ta ut en förseningsavgift om deklarationen kommer in senast den dagen.

Ett beslut om att ta ut förseningsavgiften måste meddelas senast den 2 maj 2016.

Att Skatteverket informerat om att man kan lämna deklarationen senast den 5 maj 2014 förlänger inte den tidsfrist inom vilken Skatteverket kan ta ut en förseningsavgift.

En juridisk person har inte lämnat inkomstdeklaration i tid

En juridisk person (gäller inte dödsbon) med beskattningsår som går ut den 31 december 2013 ska ha kommit in till Skatteverket med sin inkomstdeklaration senast den 1 juli 2014 (32 kap. 2 § första stycket SFL). Om deklarationen lämnas elektroniskt ska den ha kommit in till Skatteverket senast den 1 augusti 2014 (32 kap. 2 § andra stycket SFL).

Om den juridiska personen lämnar en inkomstdeklaration för sent t.ex. den 2 augusti 2014 finns det grund för att ta ut en förseningsavgift. Ett beslut om att ta ut förseningsavgiften måste meddelas senast den 1 juli 2016. Detta gäller oavsett om deklarationen lämnas in på papper eller om den lämnas in elektroniskt.

Anstånd med att deklarera

En fysisk person ska ha kommit in till Skatteverket med sin inkomstdeklaration för beskattningsåret 2013 senast den 2 maj 2014 (32 kap. 1 § SFL).

Skatteverket har gett anstånd med att lämna deklarationen till den 30 maj 2014. Om den fysiska personen inte har kommit in till Skatteverket med sin inkomstdeklaration senast den 30 maj 2014 finns det grund för att ta ut en förseningsavgift. Ett beslut om att ta ut förseningsavgiften ska meddelas senast den 30 maj 2016.

Ta ut tre förseningsavgifter

En fysisk person ska ha kommit in till Skatteverket med sin inkomstdeklaration för beskattningsåret 2013 senast den 2 maj 2014 (32 kap. 1 § SFL).

Om den fysiska personen inte har kommit in till Skatteverket med sin inkomstdeklaration senast den 2 oktober 2014 finns det grund för att ta ut tre förseningsavgifter. Ett beslut att ta ut den första förseningsavgiften ska meddelas senast den 2 maj 2016. Även beslut att ta ut den andra och den tredje förseningsavgiften ska meddelas senast den 2 maj 2016.

Att Skatteverket informerat om att man kan lämna deklarationen senast den 5 maj 2014 förlänger inte den tidsfrist inom vilken Skatteverket kan ta ut förseningsavgifter.

Deklarationsskyldig först efter föreläggande om att deklarera

En fysisk person som inte är deklarationsskyldig får ett föreläggande att senast den 1 september 2014 komma in till Skatteverket med en inkomstdeklaration. Om en deklaration inte kommer in till Skatteverket senast den 1 september 2014 finns det grund för att ta ut en förseningsavgift. Ett beslut om att ta ut förseningsavgiften måste meddelas senast den 1 september 2016.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2010/11:165 Skatteförfarandet del 2 [1] [2]