OBS: Detta är utgåva 2015.14. Visa senaste utgåvan.

För beslut om preliminär skatt, beslut om särskild inkomstskatteredovisning och beslut om ersättning för kostnader för ombud, biträde eller utredning gäller en annan överklagandetid än tvåmånaders- eller sexårsfristen.

Beslut om debitering av preliminär skatt

Ett överklagande av ett beslut om debitering av preliminär skatt ska ha kommit in till Skatteverket före utgången av den sjätte månaden efter beskattningsåret (67 kap. 15 § första stycket SFL).

Tidsfristen för överklagande är densamma som tidsfristen för att begära omprövning. Motiveringen är i båda fallen att möjligheten att begära ändring ska stå öppen så länge en eventuell ändring hinner få effekt (se prop. 2010/11:165 s. 1139).

Om beslutet meddelas efter utgången av den fjärde månaden efter beskattningsåret, får överklagandet komma in inom två månader från den dag då beslutet meddelades (67 kap. 15 § andra stycket SFL).

Beslut om preliminär A-skatt, befrielse från skyldighet att göra skatteavdrag och skatteavdrag för hemresa

Ett överklagande ska ha kommit in till Skatteverket före utgången av beskattningsårets näst sista månad om det gäller ett beslut om något av följande (67 kap. 16 § SFL):

  • preliminär A-skatt
  • befrielse från skyldigheten att göra skatteavdrag enligt 10 kap. 9 eller 10 §
  • skatteavdrag för hemresa enligt 11 kap. 12 §.

För omprövning och överklagande av beslut som avser på vilket sätt preliminär skatt ska betalas, som F-skatt, A-skatt eller särskild A-skatt, ska tvåmånadersfristen gälla också i fortsättningen. När det gäller överklagande regleras detta i 67 kap. 12 § andra stycket SFL (prop. 2010/11:165 s. 1140–1141).

Beslut om preliminär A-skatt

I förarbetena till 66 kap. 14 § SFL gör regeringen bedömningen att man uppnår en lämplig avvägning om man får begära omprövning till och med utgången av beskattningsårets näst sista månad.

Omprövningstiden är satt mot bakgrund av att frågan om vilket skatteavdrag som ska göras under beskattningsåret inte längre är aktuell att pröva efter beskattningsårets utgång. Tidpunkten styrs också av att Skatteverket måste ha en realistisk möjlighet att fatta beslut före den sista utbetalningen under beskattningsåret.

Om samma tid väljs som överklagandefrist kommer förvaltningsrätten inte alltid att hinna meddela beslut före det att frågan har förfallit, d.v.s. före beskattningsårets sista skatteavdrag. Så kan bli fallet när den skattskyldige överklagar sent under överklagandeperioden. Detta är dock inte skäl nog för att ha en annan tid för överklagande än för omprövning, eftersom det skulle begränsa möjligheterna att överklaga. Att vissa inte hinner få sitt överklagande prövat spelar mindre roll eftersom en ändring av skatteavdraget inte är nödvändigt för att preliminär skatt ska kunna betalas tillbaka i förtid (64 kap. 5 § SFL) (se prop. 2010/11:165 s. 1140–1141).

Befrielse från skyldigheten att göra skatteavdrag och skatteavdrag för hemresa

Vad som anförts om skälen till vald överklagandetid för beslut om preliminär skatt gäller även beslut om befrielse från skatteavdrag enligt 10 kap. 9 eller 10 § SFL, samt beslut om att underlaget för beräkning av skatteavdrag ska bestämmas utan hänsyn till förmån av fri hemresa eller ersättning för kostnad för hemresa enligt 11 kap. 12 § SFL.

Beslut särskild inkomstskatteredovisning

Ett beslut om särskild inkomstskatteredovisning förlorar sitt syfte om de aktuella inkomsterna redan har betalats ut. Ett beslut om särskild inkomstskatteredovisning ska alltså meddelas i förväg eller under löpande beskattningsår. Eftersom frågan om särskild inkomstskatteredovisning förfaller när beskattningsårets sista utbetalning har gjorts finns det efter den tidpunkten inte något skäl att överklaga ett beslut om särskild inkomstskatteredovisning (prop. 2010/11:165 s. 1141–1142).

Ett överklagande av ett beslut om särskild inkomstskatteredovisning måste alltså ha kommit in till Skatteverket före utgången av beskattningsårets näst sista månad (67 kap. 17 § SFL).

Beslut om befrielse från skatteavdrag

Ett överklagande av ett beslut om befrielse från skatteavdrag för särskild inkomstskatt, enligt 13 kap. 5 § första stycket 1, ska ha kommit in till Skatteverket före utgången av beskattningsårets näst sista månad (67 kap. 17 § SFL).

Beslut om ersättning för kostnader för ombud, biträde eller utredning

Ett överklagande av ett beslut om ersättning för kostnader för ombud, biträde eller utredning som har meddelats i samband med avgörandet av det ärende som kostnaderna hänför sig till, ska ha kommit in till Skatteverket inom den tid som gäller för överklagande av avgörandet i ärendet. Om ett beslut om ersättning inte meddelas samtidigt som avgörandet i ärendet, så ska ett överklagande ha kommit in inom två månader från den dag då den som beslutet gäller fick del av det (67 kap. 18 § SFL, se även prop. 2010/11:165 s. 418).

Uttrycket ”i samband med”

Det som avgör när ett överklagande av ett ersättningsbeslut senast ska ha kommit in till Skatteverket är om beslutet om ersättning är meddelat ”i samband med” avgörandet av det ärende som kostnaderna hänför sig till (67 kap. 18 § SFL).

När ett beslut är att anse som meddelat beror på när det är expedierat (RÅ 2004 ref. 105). Ett ersättningsbeslut som expedieras samtidigt som avgörandet av det ärende som kostnaderna hänför sig till får anses meddelat ”i samband med” avgörandet, även om ersättningsbeslutet inte är fattat samtidigt eller ens i samma beslutshandling. Besluten ska lämpligen expedieras i samma försändelse, om detta är möjligt.

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • RÅ 2004 ref. 105 [1]

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2010/11:165 Skatteförfarandet del 1 [1]
  • Proposition 2010/11:165 Skatteförfarandet del 2 [1] [2] [3] [4]