OBS: Detta är utgåva 2015.14. Visa senaste utgåvan.

Skatteverket ska pröva om ett överklagande kommit in i rätt tid. Om överklagandet kommit in för sent ska det avvisas. Från denna huvudregel finns två undantag: om Skatteverket har gett den som beslutet gäller en felaktig underrättelse om hur man överklagar samt om överklagandet i rätt tid har lämnats till en allmän förvaltningsdomstol i stället för till Skatteverket.

Överklagande ska lämnas in till Skatteverket

Ett överklagande ska ställas till förvaltningsrätten men lämnas in till Skatteverket. Detta framgår av 67 kap. 6 och 12–18 §§ SFL.

Skatteverket ska pröva om överklagandet har kommit in i rätt tid

Den som ett beslut gäller ska underrättas om innehållet i beslutet om det inte är uppenbart obehövligt. Om beslutet är till nackdel för den som det gäller och det får omprövas eller överklagas, ska underrättelsen innehålla en upplysning om hur man begär omprövning eller överklagar (17 kap. 1 § SFF).

Skatteverket ska pröva om ett överklagande har kommit in i rätt tid, d.v.s. göra en s.k. rättidsprövning (67 kap. 19 § andra stycket första meningen SFL).

Vilka beslut ska delges den enskilde?

Skatteverkets beslut behöver normalt inte delges den enskilde (prop. 1989/90/74 s. 321). Om ett beslut har meddelats sent, d.v.s. efter den 30 juni det sjätte året efter utgången av det kalenderår då beskattningsåret har gått ut, så ska beslutet dock delges den enskilde om det innebär att en begäran om omprövning har avslagits helt eller delvis. Om Skatteverket på eget initiativ har omprövat ett beslut till nackdel för den som beslutet gäller, så ska beslutet också delges den enskilde (17 kap. 5 § SFF).

Det kan även finnas andra fall när den enskilde kan behöva delges Skattverkets beslut. Delgivning ska användas i fall där det behövs bevis om att någon har fått del av en underrättelse (17 kap. 6 § SFF).

När tog den enskilde del av beslutet?

För att Skatteverket i de fall där överklagandetiden är två månader ska kunna avvisa ett överklagande med argumentet att det kommit in för sent, måste Skatteverket kunna visa när den som beslutet gäller tog del av beslutet. Om ett föreläggande har förenats med vite enligt 44 kap. 1 eller 2 § SFL, ska den som föreläggandet gäller delges detta (17 kap. 4 § SFF). Det kan även finnas andra fall där Skattverket vill försäkra sig om att en enskild tagit del av beslutet. I sådana fall kan beslutet behöva delges den enskilde.

Detta gäller även andra beslut där tiden för överklagande löper från den dag då den enskilde fick del av beslutet. När Skatteverket inte kan ta reda på när klaganden fick del av beslutet bör Skatteverket utgå från att skrivelsen har kommit in i rätt tid (prop. 1985/86:80 s. 74).

Har skrivelsen kommit in i rätt tid till Skatteverket?

Om Skatteverket anser att överklagandet har kommit in i rätt tid behöver Skatteverket i allmänhet inte meddela något särskilt uppsatt beslut om detta. Skatteverket ska dock på överklagandeskrivelsen eller på något annat sätt ange när den kommit in till Skatteverket. Detta görs normalt genom att skrivelsen förses med en ankomststämpel. Det bör också anges på skrivelsen att denna har kommit in i rätt tid. Det kan även vara lämpligt att ange vem som fattat beslutet.

Om Skatteverket skulle lämna över klagandens skrivelse och övriga handlingar till den domstol som ska pröva överklagandet i enlighet med bestämmelsen i 67 kap. 22 § SFL, utan att uttryckligen besluta om att överklagandet kommit in i rätt tid, så får överlämnandet ändå anses innefatta ett ställningstagande som innebär att skrivelsen har kommit in i rätt tid (prop. 1985/86:80 s. 74).

Beslutet om att överklagandet kommit in i rätt tid kan inte överklagas

Beslutet om att överklagandet kommit in i rätt tid kan inte överklagas. Överinstansen är alltså bunden av Skatteverkets bedömning i denna del. Detta innebär att Skatteverkets bedömning kommer att stå sig, även om domstolen skulle ha en annan uppfattning och anse att överklagandet egentligen gjorts för sent (HFD 2011 ref. 65).

Om ett överklagande kommit in för sent

Om ett överklagande har kommit in för sent ska Skatteverket avvisa det i ett särskilt uppsatt beslut (67 kap. 19 § andra stycket andra meningen SFL). Ett beslut att avvisa ett överklagande med argumentet att det kommit in för sent är överklagbart. Till ett sådant beslut ska man alltså bifoga en överklagandehänvisning. Överklagandetiden för ett sådant avvisningsbeslut är två månader (67 kap. 12 § 10 SFL).

När ska ett överklagande inte avvisas – även om det kommit in för sent?

Det finns undantag från bestämmelsen om att ett överklagande ska avvisas om det kommer in för sent.

Felaktig överklagandehänvisning

Det första undantaget rör om Skatteverket har lämnat den som beslutet gäller en felaktig underrättelse om hur man överklagar (67 kap. 19 § tredje stycket 1 SFL).

För lång tid anges i överklagandehänvisningen

Överklagandet ska inte avvisas om det kommit in i den tid som angetts i en felaktig överklagandehänvisning. För att det inte ska avvisas krävs naturligtvis att överklagandet ska ha kommit in inom den tid som felaktigt angetts. Kommer överklagandet in senare än vad som anges där ska det avvisas. HFD har även funnit skäl att återställa den försuttna tiden, i enlighet med bestämmelserna i 11 kap. 13 § RF och 37 c § FPL i fall då beslutsmyndigheten meddelat en felaktig besvärshänvisning (RÅ 1996 not. 256).

För kort tid anges i överklagandehänvisningen

Om den angivna överklagandehänvisningen fått för kort tid och överklagandet inkommmer innan den faktiska överklagandetiden gått ut ska överklagandet inte heller avvisas med argumentet att det kommit in för sent.

Ingen tid anges i överklagandehänvisningen

Om det inte skickats med någon upplysning om hur man överklagar ett beslut medför detta inte att överklagandetiden löper i det oändliga. Överklagandetiden löper i så fall ut samma dag som den skulle ha gjort om en riktig upplysning lämnats. I en sådan situation borde förutsättningarna för en ansökan hos kammarätten om återställande av försutten tid vara goda (se 8 § LAFD, prop. 1985/86:80 s. 75, och RÅ 1996 not. 255).

Överklagande som av misstag lämnats till en allmän förvaltningsdomstol i stället för Skatteverket

Om ett överklagande kommer in i rätt tid till en allmän förvaltningsdomstol i stället för till Skatteverket ska det inte anses ha kommit in för sent. Överklagandet ska då inte avvisas (67 kap. 19 § tredje stycket 2 SFL).

Överklagandet anses alltså ha kommit in i rätt tid om det kommit in till en förvaltningsrätt, kammarrätt eller till HFD i rätt tid. Domstolen ska då sända överklagandet till Skatteverket och samtidigt lämna uppgift om vilken dag överklagandet kom in till domstolen (67 kap.19 § SFL första stycket).

När överklagandet kommer in till domstolen ska det på något sätt anges på själva överklagandet när det kom in till domstolen. Detta sker oftast genom att man ankomststämplar överklagandet. Överklagandet ska därefter skickas till Skatteverket för rättidsprövning och för att Skatteverket ska kunna fatta ett obligatoriskt omprövningsbeslut.

Domstolen ska skicka överklagandet till Skatteverket omgående. Det är en grundprincip att mål och ärenden ska handläggas utan onödiga dröjsmål, och avgöras så snart som möjligt (jfr prop. 1982/83:134 s. 23).

När anses ett överklagande ha kommit in till Skatteverket?

Ett överklagande anses komma in till en myndighet den dag då handlingen anländer till myndigheten eller kommer en behörig tjänsteman till handa (10 § första stycket FL).

Behörig tjänsteman tillhanda

En handling kan ha anlänt till en myndighet efter expeditionstidens slut. Om det kan antas att handlingen eller en avi om handlingen har lämnats i myndighetens lokal eller avskilts för myndigheten på postanstalt en viss dag, ska den anses ha kommit in den dagen om den kommer en behörig tjänsteman till handa närmast följande arbetsdag (10 § andra stycket FL).

Vilken dag är slutdagen?

Om tiden enligt lag eller särskild författning ska räknas efter vecka, månad eller år, så är det den dagen som genom sitt namn i veckan eller sitt tal i månaden motsvarar den dag då tiden ska börja räknas. Om motsvarande dag inte finns i slutmånaden så är slutdagen den månadens sista dag (1 § lagen om beräkning av lagstadgad tid).

Om en handling ska ha kommit in senast ett visst datum och detta datum är en söndag, en annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton, räknas närmast följande vardag som slutdag (2 § lagen om beräkning av lagstadgad tid). Detta innebär att om ett överklagande kommer in den första vardagen sjunde året efter beskattningsåret, så har det kommit in i rätt tid (jfr RÅ 1989 not. 339).

Det är den enskilde som står risken för att ett överklagande inte kommer in i rätt tid till Skatteverket. I fall där den enskilde kan visa att överklagandet har postats vid en sådan tidpunkt att det skulle ha kommit in i rätt tid finns det emellertid möjlighet att få kammarrätten att återställa den försuttna tiden, se t.ex. RÅ 1996 ref. 20.

Överlämna handlingar i original till den domstol som ska pröva överklagandet

Om ett överklagande varken avvisas eller förfaller, ska Skatteverket överlämna handlingarna i ärendet till förvaltningsrätten (67 kap. 22 § SFL).

Här avses alla handlingar, från de inledande som t.ex. deklaration eller ansökan, till och med det obligatoriska omprövningsbeslutet alternativt beslutet att överlämna ärendet utan föregående omprövning.

Överklagandet ska sändas till domstolen i original, eftersom det är ställt till domstolen och inte till Skatteverket. Skatteverket ska behålla en kopia.

Referenser på sidan

Domar & beslut

 • HFD 2011 ref. 65 [1]
 • RÅ 1989 not. 339 [1]
 • RÅ 1996 not. 255 [1]
 • RÅ 1996 not. 256 [1]
 • RÅ 1996 ref. 20 [1]

Lagar & förordningar

 • Förvaltningslag (1986:223) [1] [2]
 • Förvaltningsprocesslag (1971:291) [1]
 • Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform [1]
 • Lag (1930:173) om beräkning av lagstadgad tid [1] [2]
 • Lag (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar [1]
 • Skatteförfarandeförordning (2011:1261) [1] [2] [3] [4]
 • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

Propositioner

 • Proposition 1982/83:134 s. 23 [1]
 • Proposition 1985/86:80 s. 74 [1] [2]
 • Proposition 1985/86:80 s. 75 [1]
 • Proposition 1989/90:74 s. 321 [1]