OBS: Detta är utgåva 2015.14. Visa senaste utgåvan.

För beslut som meddelas sent och för beslut om skattetillägg i vissa fall gäller en förlängd tid för överklagande.

Beslut som meddelas sent

Huvudregeln är att ett överklagande ska ha kommit in till Skatteverket senast det sjätte året året efter utgången av det kalenderår då beskattningsåret har gått ut. Det händer att beslut meddelas efter denna period p.g.a. möjligheterna till omprövning i 66 kap. SFL. Det händer även att beslut meddelas sent under omprövningsperioden, men innan sexårsfristen gått till ända. Även dessa beslut måste kunna överklagas, och utan att tidsfristen blir orimligt kort. Om ett beslut har meddelats efter den 30 juni det sjätte året efter utgången av det kalenderår då beskattningsåret har gått ut, och den som beslutet gäller har fått del av det efter utgången av oktober månad samma år, så får ett överklagande komma in inom två månader från den dag då den som beslutet gäller fick del av det (67 kap. 13 § SFL).

Mölighet att kontrollera när den enskilde fått del av beslutet

Denna bestämmelse förutsätter att det ska finnas en mölighet att kontrollera när en enskild har fått del av beslutet. Ett beslut som har meddelats efter den 30 juni det sjätte året efter utgången av det kalenderår då beskattningsåret har gått ut ska delges den som beslutet gäller om en av följande punkter är uppfyllda (17 kap. 5 § SFF):

  • beslutet innebär att en begäran om omprövning har avslagits helt eller delvis
  • Skatteverket på eget initiativ har omprövat ett beslut till nackdel för den som beslutet gäller.

Även tiden för att begära omprövning är förlängd för beslut som meddelas sent, se 66 kap. 8 § SFL.

Beslut om skattetillägg

Om den enskilde missat att överklaga ett skattetillägg och överklagandefristen redan löpt ut kan han eller hon överklaga beslutet om skattetillägg, så länge beslutet i den fråga som har föranlett skattetillägget inte har fått laga kraft (67 kap. 14 § SFL).

Bakgrunden till bestämmelsen är att det för många personer kan vara svårt att se beslutet i skattefrågan och beslutet om särskild avgift som skilda avgöranden, vilket kan leda till rättsförluster (prop. 1977/78:136 s. 168). Bestämmelsen gör det möjligt för en enskild som överklagat ett beslut i sak, men glömt överklaga ett beslut om skattetillägg, att överklaga det senare beslutet även efter att den ordinarie sexårsfristen för överklagande har löpt ut.

Om den enskilde missat att överklaga ett skattetillägg och överklagandefristen redan löpt ut kan han eller hon också välja att begära omprövning av beslutet om skattetillägg med stöd av 66 kap. 9 § SFL eller föra in frågan om skattetillägg i målet om huvudfrågan med stöd av 67 kap. 33 § SFL.

I det sistnämnda fallet kan domstolen emellertid vägra att pröva frågan om skattetillägg om domstolen anser att det skulle medföra en olägenhet att frågan prövas i målet. Skattetilläggsfrågan kan i den sistnämnda situationen föras in i målet oavsett i vilken instans detta är föremål för prövning. En grundförutsättning för prövning av skattetillägget är att detta direkt har föranletts av den skattefråga som är föremål för domstolsprövningen. Detta gäller oavsett vilken av de tre möjligheterna den enskilde väljer – överklagande, omprövning eller att föra in skattetilläggsfrågan i huvudmålet.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 1977/78:136 [1]