OBS: Detta är utgåva 2015.14. Visa senaste utgåvan.

Ett överklagande ska som huvudregel ha kommit in till Skatteverket senast det sjätte året efter utgången av det kalenderår då beskattningsåret har gått ut. Vissa typer av beslut ska emellertid överklagas senast inom två månader från det att den som beslutet gäller fick del av dem.

Sexårsfristen

De flesta beslut som meddelats med stöd av SFL överklagas inom sex år från utgången av det kalenderår då beskattningsåret har gått ut (67 kap. 12 § första stycket SFL). Detta gäller oavsett när inom sexårsperioden som beslutet har meddelats.

Tvåmånadersfristen

Vissa beslut ska emellertid överklagas inom två månader från det att den beslutet gäller fick del av beslutet (67 kap. 12 § andra stycket SFL). Tvåmånadersfristen gäller för beslut där en sexårsfrist för överklagande skulle vara meningslös.

Ett överklagande ska senast ha kommit in till Skatteverket inom två månader från den dag då den som beslutet gäller fick del av beslutet, om beslutet avser något av följande (67 kap. 12 § andra stycket SFL):

 • registrering
 • på vilket sätt preliminär skatt ska betalas
 • uppgifts- eller dokumentationsskyldighet
 • deklarationsombud
 • tvångsåtgärder
 • kontrollavgift
 • säkerhet för slutlig skatt för skalbolag
 • betalning eller återbetalning av skatt eller avgift
 • verkställighet
 • avvisning av en begäran om omprövning eller ett överklagande eller någon annan liknande åtgärd.

Beslut om registrering

Beslut i frågor om registrering har en sådan betydelse för den som beslutet gäller att besluten är möjliga att överklaga. Det är dock inte meningsfullt att ha en överklagandetid på sex år, utan för dessa beslut ska tvåmånadersfristen för överklagande gälla (prop. 2010/11:165 s. 1131). Både beslut om registrering och beslut om avregistrering ska alltså överklagas inom två månader från den dag då den den beslutet gäller fick del av det.

Bestämmelser om registrering finns i 7 kap. SFL.

Beslut om på vilket sätt preliminär skatt ska betalas

Beslut om på vilket sätt preliminär skatt ska betalas, d.v.s. beslut som rör om skatten ska tas ut som F-skatt, A-skatt eller särskild A-skatt ska överklagas inom två månader från den dag den beslutet gäller fick del av det. Bestämmelser om på vilket sätt preliminär skatt ska betalas finns i 8 och 9 kap. SFL.

Tvåmånadersfristen är inte lämplig för beslut som avser själva betalningen, d.v.s. debiteringen av F-skatt och särskild A-skatt samt beslut om preliminär A-skatt. Skälet till det är att en frist på två månader skulle hindra ändringar som förbättrar överensstämmelsen mellan den preliminära skatten och den beräknade slutliga skatten. Möjligheten till överklagande bör därför stå öppen så länge en sådan ändring är meningsfull. Bestämmelser som möjliggör detta finns i 67 kap. 15 och 16 §§ SFL.

Beslut om uppgifts- och dokumentationsskyldigheten

Med uppgifts- och dokumentationsskyldighet avses frågor som regleras i 14–38 kap. SFL (dock inte förelägganden som regleras i 37 kap. SFL), d.v.s. frågor om kontrolluppgifter, deklarationer och övriga uppgifter, och 39 kap. SFL, om dokumentation. Exempel på beslut är beslut som avser anstånd med att lämna uppgift enligt 36 kap. SFL och beslut om redovisning av arbetsgivaravgifter för utländska avgiftsskyldiga enligt 26 kap. 38 § SFL. Ett annat exempel är Skatteverkets beslut om undantag från de skyldigheter som följer av skyldigheten att använda kassaregister i 39 kap. 9 § SFL (prop. 2010/11:165 s. 1132).

Beslut om deklarationsombud

För att undvika flera olika tider för överklagande ges i SFL inte någon ytterligare särskild överklagandetid för beslut om deklarationsombud. När man överklagar sådana beslut gäller därför tvåmånadersfristen (prop. 2010/11:165 s. 1132).

Bestämmelser om deklarationsombud finns i 6 kap. 4–8 §§ SFL.

Beslut om tvångsåtgärder

Beslut om tvångsåtgärder avser beslut om föreläggande vid vite, granskningsledares beslut om bevissäkring och granskningsledares beslut om betalningssäkring.

Om ett föreläggande har förenats med vite enligt 44 kap. 1 eller 2 § SFL, så ska den som föreläggandet gäller delges detta (17 kap. 4 § SFF).

Beslut om kontrollavgift

Bestämmelserna om kontrollavgifter finns i 50 kap SFL. När ett beslut om kontrollavgift senast ska meddelas regleras i 52 kap. 9 § SFL. För beslut om kontrollavgifter är det rimligt med en överklagandetid på två månader, räknat från den dag då den som beslutet gäller fick del av det. I förarbetena till branschkontrollagen uttalades att de bedömningar som kan bli aktuella i ett ärende om kontrollavgift inte motiverar en längre tidsfrist för omprövning och överklagande än två månader (prop. 2005/06:169 s. 55 f.).

Beslut om säkerhet för slutlig skatt för skalbolag

I punkten föreskrivs att tvåmånadersfristen gäller för överklagande av beslut om säkerhet för slutlig skatt för skalbolag (58 kap. SFL). Detta innebär att beslut om att säkerhet ska ställas, beslut om att ta säkerhet i anspråk och beslut om ersättning när säkerheten inte behöver tas i anspråk har en överklagandefrist om två månader.

Beslut om betalning eller återbetalning av skatt eller avgift

Med beslut om betalning eller återbetalning av skatt eller avgift avses beslut i frågor som regleras i 61–65 kap SFL.

Exempel på beslut som avses är beslut om anstånd med skatter och avgifter (63 kap. SFL), beslut om befrielse från kostnadsränta (65 kap. 15 § SFL) samt beslut om säkerhet som villkor för anstånd, beslut om att ta säkerhet i anspråk för anstånd och om ersättning för säkerhet som har ställts som säkerhet för anstånd (63 kap. 8-10 §§ SFL).

Beslut om verkställighet

Bestämmelser om verkställighet finns i 68–71 kap. SFL.

De beslut som avses och som omfattas av tvåmånadersfristen är t.ex. granskningsledares verkställighet av beslut om bevissäkring i verksamhetslokaler (69 kap. 3 § SFL) och granskningsledares beslut när handlingar och annat som tagits om hand inte längre behövs och ska återlämnas (69 kap. 12 § SFL).

Vissa beslut enligt SFL verkställs av Kronofogdemyndigheten, men det är enbart Skatteverkets beslut som avses i 67 kap. SFL (jfr 67 kap. 1 § SFL).

Beslut om avvisning av en begäran om omprövning, överklagande eller någon annan liknande åtgärd

Tvåmånadersfristen gäller för beslut som avser avvisning av en begäran om omprövning, ett överklagande eller någon annan liknande åtgärd, bl.a. beslut om att skriva av ett omprövningsärende på grund av att frågan har förfallit, samt beslut som innebär att Skatteverket avslutar ett ärende utan att pröva frågan i ärendet.

Skatteverket får inte avvisa ett överklagande på någon annan grund än att det är för sent inkommet. Skatteverket får inte heller skriva av sådana ärenden. Skatteverket får alltså bara avsluta ett överklagandeärende genom att avvisa överklagandet som för sent inkommet eller genom att ändra det överklagade beslutet så som klaganden har begärt (prop. 2010/11:165 s. 1137).

Andra överklagandefrister

Det finns vissa undantag från huvudregeln om sexårs eller två månaders överklagandetid. Överklagandetiden är i vissa fall längre, t.ex. för beslut som meddelas sent och beslut om skattetillägg i vissa fall. Vissa beslut har en särskild överklagandetid. Det rör beslut om preliminär skatt, beslut om särskild inkomstskatt och beslut om ersättning för kostnader för ombud, biträde eller utredning.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

 • Proposition 2005/06:169 Effektivare skattekontroll m.m. [1]
 • Proposition 2010/11:165 Skatteförfarandet del 2 [1] [2] [3] [4]