OBS: Detta är utgåva 2016.2. Visa senaste utgåvan.

I socialavgiftslagen finns det angivet ett antal situationer när egenavgifter ska betalas på inkomst av tjänst. Vid beskattningen medges då ett schablonmässigt beräknat avdrag för beskattningsårets egenavgifter. Året därpå ska schablonavdraget återföras till beskattning och avdrag i stället medges med faktiskt debiterade egenavgifter.

Om de debiterade egenavgifterna sätts ned ska motsvarande belopp tas upp i som inkomst av tjänst det beskattningsår då debiteringen ändras (12 kap. 36 § IL).

Ovanstående gäller också avseende Särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster.

Allmänt avdrag får göras för debiterade egenavgifter som inte ska dras av i något av inkomstslagen (62 kap. 5 § IL). Om sådana avgifter sätts ned, ska motsvarande belopp tas upp i inkomstslaget tjänst det beskattningsår då debiteringen ändras.

Om utländska socialförsäkringsavgifter sätts ned ska motsvarande belopp tas upp i inkomstslaget tjänst det beskattningsår då debiteringen ändras (11 kap. 44 § IL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1] [2] [3]
  • Lag (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster [1]