OBS: Detta är utgåva 2016.5. Visa senaste utgåvan.

Skatteplikten skiljer sig åt mellan olika pensioner och mellan olika socialförsäkringsersättningar.

Socialförsäkringspension, sjukersättning och aktivitetsersättning

Följande ersättningar enligt SFB är delvis skattepliktiga:

 • pension (med undantag av barnpension)
 • sjukersättning
 • aktivitetsersättning

Ersättningarna är skattepliktiga till den del det sammanlagda beloppet för varje kalendermånad överstiger det s.k. fribeloppet.

Fribelopp

Fribeloppet uppgår till en tolftedel av 0,77 prisbasbelopp (5 § första stycket 4 SINK).

Skatteverket anser att fribeloppet vid en retroaktiv pensionsutbetalning för flera år ska beräknas utifrån prisbasbeloppen de aktuella åren och för det antal månader respektive år som den retroaktiva utbetalningen avser. Vid retroaktiva utbetalningar medges fribelopp bara för den tid då personen var begränsat skattskyldig.

Barnpension

Barnpension är i sin helhet skattepliktig, oavsett beloppets storlek (5 § första stycket 4 SINK). Ett undantag är dock sådana delar av barnpensionen som är skattefria enligt 11 kap. 40 § IL. Dessa är skattefria även enligt SINK eftersom endast en sådan inkomst som skulle ha beskattats enligt IL är skattepliktig (5 § sista stycket SINK).

Andra socialförsäkringsersättningar

Andra ersättningar enligt SFB, t.ex. sjukpenning och föräldrapenning, är skattepliktiga i sin helhet (5 § första stycket 4 SINK).

Skatteverket anser dock att sjukpenning som grundar sig på inkomst av näringsverksamhet inte kan beskattas enligt SINK.

Pension som är grundad på arbete i offentlig tjänst

Pension som är grundad på en tidigare anställning eller ett tidigare uppdrag hos svenska staten, svensk kommun eller svenskt landsting är skattepliktig (5 § första stycket 5 SINK).

En sådan pension är dock undantagen från skatteplikt enligt SINK om följande två kriterier är uppfyllda:

 • mottagaren är medborgare i anställningslandet
 • mottagaren har anställts av en svensk utlandsmyndighet eller utomlands för fältprojekt för bilateral biståndsverksamhet (lokalanställd) (6 § 5 SINK).

Skatteverket anser att begreppet utlandsmyndighet omfattar beskickningar, delegationer vid internationella organisationer och karriärkonsulat.

Pension som är grundad på en tjänstepensionsförsäkring eller ett avtal om tjänstepension

Skatteplikt gäller för pension som är grundad på en tjänstepensionsförsäkring och avskattning av en sådan försäkring om följande två villkor är uppfyllda:

 • förmånen betalas ut på grund av tidigare tjänst
 • den tidigare verksamheten är huvudsakligen utövad i Sverige.

Med huvudsakligen avses 75 procent eller mer (prop. 1999/2000:2 s. 498).

Samma regler gäller för pension som är grundad på ett avtal om tjänstepension som är jämförbart med en försäkring och avskattning av ett sådant avtal (5 § första stycket 7 SINK).

Definitionen av tjänstepensionsförsäkring i IL gäller även här (2 § SINK).

Utbetalning från en privat pensionsförsäkring

För utbetalningar från privata pensionsförsäkringar (andra pensionsförsäkringar än tjänstepensionsförsäkringar) gäller olika regler för försäkringar som är meddelade i Sverige och för försäkringar som är meddelade utomlands. Definitionen av pensionsförsäkring i IL gäller även här (2 § SINK).

Svensk försäkring

En utbetalning från en privat pensionsförsäkring som är meddelad i Sverige och en avskattning av en sådan försäkring är skattepliktig i sin helhet (5 § första stycket 6 SINK).

Utländsk försäkring

En utbetalning från en privat pensionsförsäkring som är meddelad utomlands och en avskattning av en sådan försäkring är skattepliktig till den del den skattskyldige vid den årliga beskattningen har fått avdrag för premierna eller om premierna inte har räknats som inkomst för den försäkrade enligt IL (5 § första stycket 6 a SINK).

Utbetalning från ett pensionssparkonto

Ett belopp som betalas ut från ett pensionssparkonto är skattepliktigt i sin helhet om kontot är fört av ett svenskt pensionssparinstitut eller av ett utländskt instituts filial i Sverige enligt LIPS. Även avskattning av ett sådant pensionssparkonto är skattepliktig (5 § första stycket 6 SINK).

Annan pension eller förmån

Andra pensioner eller förmåner är skattepliktiga om förmånen betalas ut på grund av en tidigare tjänst och den tidigare verksamheten huvudsakligen är utövad i Sverige (5 § första stycket 7 SINK).

Skatteverket anser att en direktpension till en begränsat skattskyldig idrottsutövare ska beskattas enligt SINK. Detta gäller oavsett om pensionen betalas ut löpande eller i form av ett engångsbelopp.

Inkomsten kan vara skattefri på grund av ett skatteavtal

Om en inkomst är undantagen från beskattning på grund av en bestämmelse i ett skatteavtal är den också undantagen från skatteplikt enligt SINK (6 § 6 SINK).

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

 • Proposition 1999/00:2 Inkomstskattelagen del 1 [1]

Ställningstaganden

 • Begreppet utlandsmyndighet i 6 § p. 5 SINK [1]
 • Beskattning av sjukpenning pga. näringsverksamhet som betalas ut till begränsat skattskyldig person [1]
 • Fribelopp enligt 5 § p. 4 lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, SINK, vid retroaktiv pensionsutbetalning avseende flera år [1]
 • Idrottsutövares pension - SINK eller A-SINK? [1]

Referenser inom begränsat skattskyldigas inkomster