OBS: Detta är utgåva 2016.5. Visa senaste utgåvan.

Utbetalaren ska göra avdrag för särskild inkomstskatt om Skatteverket har beslutat om särskild inkomstskatteredovisning och utbetalaren känner till beslutet. I vissa fall blir mottagaren betalningsansvarig för skatten.

Beslut om särskild inkomstskatteredovisning

Skatteverket beslutar om särskild inkomstskatt ska tas ut enligt SINK, s.k. beslut om särskild inkomstskatteredovisning (13 kap. 1 § SFL). Beslutet ligger till grund för redovisningen och betalningen av skatten.

Beslutet ska fattas före utbetalningen

Beslutet ska fattas före eller under löpande beskattningsår. Eftersom beslutet ska ligga till grund för redovisning och betalning av skatten förlorar det sitt syfte om det meddelas först efter det att inkomsten har betalats ut. Om inkomsten redan har betalats ut och ordinarie redovisnings- och betalningstider har passerats ska Skatteverket i stället i ett beslut om särskild inkomstskatt besluta att den skattskyldige ska betala skatten (prop. 2010/11:165 s. 751).

Vad ska beslutet innehålla?

I beslutet ska Skatteverket ange om

 • utbetalaren ska göra skatteavdrag för särskild inkomstskatt
 • mottagaren har inkomster som är undantagna från skatteplikt (13 kap. 1 § SFL).

Den som är utbetalare är intresserad av att få veta hur stort skatteavdrag som ska göras. För mottagaren av ersättningen handlar det om att få besked om skatten ska redovisas och betalas av utbetalaren genom skatteavdrag eller om mottagaren själv ska redovisa och betala in den (prop. 2010/11:165 s.751).

Vilka inkomster är undantagna från skatteplikt?

Med inkomster som är undantagna från skatteplikt avses inkomster som är undantagna från skatteplikt enligt 6 § SINK (prop. 2010/11:165 s. 752).

Kostnadsersättning till en mottagare som är bosatt i ett EES-land

Om mottagaren är bosatt i ett EES-land ska det av beslutet framgå att skatteavdrag inte ska göras på kostnadsersättningar som omfattas av 10 kap. 3 § 9 och 10 SFL (RÅ 2010 ref. 122).

Om den skattskyldige själv ska betala in den särskilda inkomstskatten ska det av beslutet framgå att det inte finns någon skyldighet att betala skatt på sådana kostnadsersättningar.

Exempel: beslut för en person bosatt i Frankrike

Alain bor i Frankrike och kommer till Stockholm för att arbeta fyra månader för en svensk arbetsgivare. Arbetsgivaren kommer att stå för resekostnaden till och från Sverige vid anställningens början och slut. Under fyra dagar kommer Alain att vara på tjänsteresa i Luleå och kommer då att få traktamentsersättning. Arbetsgivaren skickar in en ansökan om särskild inkomstskatteredovisning till Skatteverket.

Skatteverket ska i beslutet om särskild inkomstskatteredovisning ange att

 • utbetalaren ska göra skatteavdrag
 • skatteavdrag inte ska göras på ersättning för kostnad för resa till och från Sverige vid anställningens början och slut och på traktamentsersättning som inte överstiger schablonbelopp.

Vem kan ta initiativ till beslutet?

Både mottagaren och utbetalaren kan ansöka om beslut om särskild inkomstskatteredovisning. Skatteverket kan också på eget initiativ bestämma att skatt ska tas ut enligt SINK (prop. 2010/11:165 s. 751).

Vid val av beskattning enligt IL ska beslut inte fattas

Om den skattskyldige väljer beskattning enligt IL i stället för enligt SINK ska Skatteverket inte fatta något beslut om särskild inkomstskatteredovisning.

Beslutet ska visas upp för utbetalaren

Om Skatteverket har beslutat om särskild inkomstskatteredovisning ska den som beslutet gäller genast visa upp beslutet för utbetalaren (13 kap. 2 § SFL).

Skatteavdrag för särskild inkomstskatt

Den som betalar ut en kontant ersättning eller en annan inkomst som är skattepliktig enligt SINK ska göra skatteavdrag för särskild inkomstskatt om följande två förutsättningar är uppfyllda:

 • Skatteverket har i ett beslut om särskild inkomstskatteredovisning sagt att skatteavdrag ska göras.
 • Utbetalaren känner till beslutet (13 kap. 3 § första stycket SFL).

Om beslut saknas ska avdrag för preliminär skatt göras

Om det inte finns ett beslut om särskild inkomstskatteredovisning eller om utbetalaren inte känner till beslutet ska denne i stället göra avdrag för preliminär skatt.

Vid val av beskattning enligt IL ska avdrag för preliminär skatt göras

Avdrag för preliminär skatt ska också göras om den skattskyldige har valt att bli beskattad enligt IL i stället för enligt SINK.

En utländsk utbetalare ska inte göra skattavdrag

En utbetalare som är hemmahörande i utlandet ska inte göra skatteavdrag för särskild inkomstskatt (13 kap. 3 § andra stycket SFL). Den som får en ersättning från en utländsk utbetalare ska själv redovisa och betala skatten.

Vad avses med hemmahörande i utlandet?

Att utbetalaren är hemmahörande i utlandet innebär för en fysisk person att denne är begränsat skattskyldig och för en juridisk person att denne inte är registrerad i Sverige och inte heller har ett fast driftställe här (2 § SINK).

Ett svensk bolag och dess utländska filial är en och samma juridiska person. Skatteverket anser att då ett svenskt bolags utländska filial inte är något eget rättssubjekt kan filialen inte anses vara hemmahörande i utlandet. Även om filialen administrerar och har hand om den faktiska utbetalningen av en ersättning som är skattepliktig enligt SINK så finns det en skyldighet för det svenska bolaget att göra skatteavdrag.

Hur stort skatteavdrag ska göras?

Skatteavdrag ska göras med 20 procent på den skattepliktiga inkomsten förutom på sjöinkomst där skatt tas ut med 15 procent (7 § SINK). Skatteavdrag ska inte göras om det i beslutet om särskild inkomstskatteredovisning anges att inkomsten är undantagen från skatteplikt.

Skattskyldiga som har en inkomst på vilken omvänd credit (omvänd avräkning) ska tillämpas får begära återbetalning av den särskilda inkomstskatten med det belopp som skatten ska sättas ned.

Läs mer om skatten på sidan Hur beskattas inkomsterna?.

Förmåner värderas på samma sätt som när avdrag för preliminär skatt görs

När man gör skatteavdrag för särskild inkomstskatt ska förmåner värderas på samma sätt som när man gör skatteavdrag för preliminär skatt (13 kap. 5 § första stycket 3 SFL).

Befrielse från skatteavdrag när skatteavdrag görs i ett annat nordiskt land

Mellan de nordiska länderna finns det en överenskommelse om att undvika att preliminär skatt tas ut i mer än ett av länderna, det s.k. trekk-avtalet.

Skatteverket får besluta att avdrag för särskild inkomstskatt inte ska göras när följande förutsättningar är uppfyllda:

 • Personen är bosatt i ett annat nordiskt land och utför arbete i Sverige.
 • Avdrag för preliminär skatt på grund av arbetet görs i det andra landet (13 kap. 5 § första stycket 1 SFL).

Läs mer om trekk-avtalet och beslut om skatteavdrag vid bosättning och arbete inom Norden på sidan Beslut om befrielse från skatteavdrag.

Samma skyldighet att lämna uppgift om skatteavdrag som när avdrag för preliminär skatt görs

Den som betalar ut en ersättning ska lämna uppgift till mottagaren om skatteavdrag på samma sätt som när avdrag för preliminär skatt görs (13 kap. 5 § första stycket 2 SFL).

Utbetalning i utländsk valuta

Om en ersättning betalas i utländsk valuta ska skatteavdragets belopp anges i den utländska valutan. Skatteavdraget ska räknas om till svenska kronor enligt valutakursen vid utbetalningstillfället (4 kap. 1–2 §§ SFF).

Egeninbetalning av särskild inkomstskatt

Den som får ersättning från en utländsk utbetalare ska själv betala skatten. Den som är skattskyldig enligt SINK kan bli ansvarig för att betala skatten även i andra fall.

Ersättning från en utländsk utbetalare

Den som får en skattepliktig ersättning från en utbetalare som är hemmahörande i utlandet ska själv redovisa och betala skatten (13 kap. 6 § SFL). Inkomsten ska redovisas i en särskild skattedeklaration. Om ersättningen är undantagen från skatteplikt enligt 6 § SINK ska den inte redovisas i skattedeklarationen. Skatteverket fattar beslut om skatten med ledning av innehållet i skattedeklarationen.

Betalningsansvar i andra fall

Mottagaren kan bli ansvarig för att betala skatten även i andra fall än när ersättningen kommer från en utländsk utbetalare. Skatteverket har i ett ställningstagande redogjort för mottagarens (och utbetalarens) betalningsansvar för särskild inkomstskatt som tas ut enligt SINK i ett antal situationer.

Det kan exempelvis bli aktuellt att fatta beslut om att den skattskyldige ska betala särskild inkomstskatt i följande fall:

 • Utbetalaren har inte gjort skatteavdrag eller har gjort skatteavdrag med för lågt belopp.
 • Den kontanta ersättningen räcker inte till för att täcka hela skatten.
 • Skatten kan inte betalas genom skatteavdrag.

Utbetalaren har inte gjort skatteavdrag eller har gjort skatteavdrag med för lågt belopp

I fall när utbetalaren inte har gjort något skatteavdrag eller har gjort avdrag med ett för lågt belopp kan Skatteverket besluta om mottagarens betalningsansvar för särskild inkomstskatt. Så kan vara fallet när Skatteverket först i efterhand upptäcker att någon skulle ha betalat särskild inkomstskatt men aktuella ersättningar redan har betalats ut. I denna situation är det för sent att fatta beslut om särskild inkomstskatteredovisning.

Den kontanta ersättningen räcker inte till för att täcka hela skatten

Om en utbetalare tillhandahåller både ett kontant belopp och en förmån men förmånerna är så stora att den kontanta ersättningen inte räcker till för att betala skatten på hela den skattepliktiga ersättningen, blir mottagaren betalningsansvarig för mellanskillnaden.

Skatten kan inte betalas genom skatteavdrag

Om en utbetalare bara tillhandahåller en förmån, eller när den skattepliktiga ersättningen enligt SINK t.ex. är återföring av egenavgifter, kan skatten inte betalas genom skatteavdrag. I dessa fall är mottagaren betalningsansvarig.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Domar & beslut

 • RÅ 2010 ref. 122 [1]

Lagar & förordningar

Propositioner

 • Proposition 2010/11:165 Skatteförfarandet del 2 [1] [2] [3] [4]

Ställningstaganden

 • Betalningsansvar för SINK-skatt enligt skatteförfarandelagen [1]
 • Svenskt bolag med filial i utlandet. Beskattning av anställningsinkomst och skatteavdrag vid tillfälliga tjänsteresor till Sverige [1]