OBS: Detta är utgåva 2016.5. Visa senaste utgåvan.

Vid beskattning enligt SINK tas särskild inkomstskatt ut med 20 procent förutom för sjöinkomst där skatten är 15 procent. Skatten är en definitiv skatt.

Skattesats

Särskild inkomstskatt tas ut med 20 procent av den skattepliktiga inkomsten (7 § SINK).

För skattepliktig sjöinkomst är skattesatsen i stället 15 procent (7 § SINK). Läs mer om vad som gäller vid sjöinkomst på sidan Ombordanställda som är begränsat skattskyldiga.

Skatten tas i de flesta fall ut genom skatteavdrag när ersättningen betalas ut men i vissa fall blir mottagaren betalningsansvarig. Läs mer på sidan Inkomsten är skattepliktig enligt SINK.

Procentsatsen går inte att jämka

Skatt tas ut med full skattesats eller inte alls. Någon möjlighet att ta ut skatt med en annan procentsats än den som nämns ovan finns inte.

Allmän pensionsavgift tas inte ut

Allmän pensionsavgift kan inte tas ut vid beskattning enligt SINK då den särskilda inkomstskatten är en definitiv skatt som inte ingår i beslut om slutlig skatt.

Inkomstdeklaration ska inte lämnas

Särskild inkomstskatt är en definitiv, d.v.s. slutlig, statlig inkomstskatt. Att skatten är definitiv innebär att någon inkomstdeklaration inte ska lämnas.

Avdrag medges inte

Vid beskattning enligt SINK är det fråga om en s.k. bruttobeskattning, d.v.s. det finns inte någon möjlighet till avdrag. En person som omfattas av bestämmelserna i SINK kan dock välja att i stället bli beskattad enligt IL och har då en möjlighet få vissa avdrag och skattereduktioner.

SINK och EU-rätten

HFD har meddelat ett prövningstillstånd i frågan om det av EU-rätten följer att skattereduktion för underskott av kapital ska beaktas vid beräkningen av särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (HFD, protokoll 2013-02-07, mål nr 4651-12).

HFD har begärt ett förhandsavgörande av EU-domstolen (C-632/13, Hirvonen). EU-domstolen har funnit att SINK, med den möjlighet som finns att i stället låta sig beskattas enligt IL, är förenlig med EU-rätten så länge det faktiska skatteuttaget enligt SINK (numera 20 procent) är lägre än skatteuttaget enligt IL med beaktande av avdrag för kostnader.

Skatteverket konstaterar att även om dom i målet i HFD måste avvaktas får det genom EU-domstolens förhandsavgörande anses klarlagt att SINK i dess nuvarande utformning, med en möjlighet att i stället låta sig beskattas enligt IL, är förenlig med EU-rätten. Att välja att låta sig beskattas enligt SINK innebär att man inte har rätt till avdrag för kostnader för intäkternas förvärvande. Detta utgör dock inte diskriminering i strid med artikel 21 FEUF så länge det faktiska skatteuttaget inte är högre än det enligt IL. Valmöjligheten, att i stället låta sig beskattas enligt IL, är inte diskriminerande i sig eftersom SINK totalt sett är mer fördelaktig för de skattskyldiga (Skatteverkets kommentar till EUD 2015-11-19, mål nr C-632/13).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta [1] [2]

Rättsfallskommentarer

  • EUD, mål nr C-632/13, SINK och EU-rätten [1]

Referenser inom begränsat skattskyldigas inkomster