OBS: Detta är utgåva 2016.5. Visa senaste utgåvan.

Utbetalaren ska göra avdrag för särskild inkomstskatt när ersättningen betalas ut. I vissa fall blir mottagaren betalningsansvarig för skatten.

Skatteavdrag för särskild inkomstskatt

Den som betalar ut en kontant ersättning eller en annan inkomst som är skattepliktig enligt A-SINK ska göra skatteavdrag för särskild inkomstskatt (13 kap. 4 § SFL). Något beslut från Skatteverket krävs inte.

Beslut om skattskyldighet enligt IL

Artister, idrottsutövare och artistföretag som omfattas av A-SINK kan begära att bli beskattade enligt IL i stället. Skatteverket ska efter en sådan begäran lämna ett beslut om skattskyldighet enligt IL (5 a § A-SINK). Om det finns ett sådant beslut och utbetalaren känner till beslutet ska skatteavdrag för preliminär skatt göras (10 kap. 8 § andra stycket SFL).

Hur stort skatteavdrag ska göras?

Särskild inkomstskatt tas ut med 15 procent på den skattepliktiga inkomsten (9 § A-SINK).

Läs mer om skatten på sidan Hur beskattas inkomsterna?.

Förmåner värderas på samma sätt som när avdrag för preliminär skatt görs

När man gör skatteavdrag för särskild inkomstskatt ska förmåner värderas på samma sätt som när man gör skatteavdrag för preliminär skatt (13 kap. 5 § första stycket 3 SFL).

Samma skyldighet att lämna uppgift om skatteavdrag som när avdrag för preliminär skatt görs

Den som betalar ut ersättning ska lämna uppgift till mottagaren om skatteavdrag på samma sätt som när avdrag för preliminär skatt görs (13 kap. 5 § första stycket 2).

Utbetalning i utländsk valuta

Om en ersättning betalas i utländsk valuta ska uppgift om skatteavdragets belopp anges i den utländska valutan. Skatteavdraget ska räknas om till svenska kronor enligt valutakursen vid utbetalningstillfället (4 kap. 1–2 §§ SFF).

Egeninbetalning av särskild inkomstskatt

En utländsk arrangör ska själv betala skatten. Den som är skattskyldig enligt A-SINK kan bli ansvarig för att betala skatten även i andra fall.

Utländsk arrangörs inkomster

Den som är skattskyldig arrangör enligt A-SINK ska själv redovisa och betala skatten (13 kap. 7 § SFL). Inkomsten ska redovisas i en särskild skattedeklaration. Skatteverket fattar beslut om skatten med ledning av innehållet i skattedeklarationen.

Betalningsansvar i andra fall

Mottagaren kan bli ansvarig för att betala skatten även i andra fall än när det är fråga om en utländsk arrangörs inkomster. Skatteverket kan exempelvis fatta beslut om mottagarens betalningsansvar för särskild inkomstskatt i följande fall:

  • Utbetalaren har inte gjort skatteavdrag eller har gjort skatteavdrag med för lågt belopp
  • Den kontanta ersättningen räcker inte till för att täcka hela skatten.
  • Skatten kan inte betalas genom skatteavdrag.

Utbetalaren har inte gjort skatteavdrag eller har gjort skatteavdrag med för lågt belopp

I fall när utbetalaren inte har gjort något skatteavdrag eller har gjort avdrag med ett för lågt belopp kan Skatteverket besluta om mottagarens betalningsansvar för särskild inkomstskatt. Så kan vara fallet när Skatteverket först i efterhand upptäcker att någon skulle ha betalat särskild inkomstskatt men aktuella ersättningar redan har betalats ut.

Den kontanta ersättningen räcker inte till för att täcka hela skatten

Om en utbetalare tillhandahåller både ett kontant belopp och en förmån men förmånerna är så stora att den kontanta ersättningen inte räcker till för att betala skatten på hela den skattepliktiga ersättningen, blir mottagaren betalningsansvarig för mellanskillnaden.

Skatten kan inte betalas genom skatteavdrag

Om en utbetalare bara tillhandahåller en förmån kan skatten inte betalas genom skatteavdrag. I dessa fall är mottagaren betalningsansvarig.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl. [1] [2]
  • Skatteförfarandeförordning (2011:1261) [1]
  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1] [2] [3] [4] [5]