OBS: Detta är utgåva 2016.6. Visa senaste utgåvan.

I vissa fall undantas förmån av en inställelseresa från beskattning.

Skattefriheten gäller om andra skattepliktiga ersättningar inte har betalats

Förmån av en inställelseresa är under vissa förutsättningar skattefri (11 kap. 26 a § IL):

  • resan ska göras i samband med att en person börjar eller slutar en anställning eller ett uppdrag och andra skattepliktiga ersättningar inte betalas ut på grund av tjänsten eller uppdraget
  • personen ska ha rest mellan två platser inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller Schweiz.

Skattefriheten gäller t.ex. vid oavlönad medverkan i ett tv-program när tv-bolaget betalar resan.

Reseförmånen kan vara skattefri även om kostnadsersättning har betalats för den

Skattefriheten gäller också om kostnadsersättning betalas för en sådan resa. Ersättningen får dock inte överstiga de faktiska utgifterna för resan (11 kap. 26 a § tredje stycket IL).

Om ersättningen är högre blir bestämmelsen inte tillämplig. Detta beror på att den överskjutande delen medför att personen får skattepliktiga intäkter på grund av tjänsten (prop. 2002/03:123 s. 25).

Om personen har gjort resan med egen bil kan han eller hon få högst 18,50 kr per mil för att ersättningen ska vara skattefri.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1] [2]

Propositioner

  • Proposition 2002/03:123 Beskattning av vissa förmåner [1]