OBS: Detta är utgåva 2016.6. Visa senaste utgåvan.

En anställd kan medges avdrag för den ökning av levnadskostnaderna som hen har haft under en tjänsteresa utanför den vanliga verksamhetsorten.

Vad är ökade levnadskostnader vid en tjänsteresa?

Om en anställd under en tjänsteresa har övernattat utanför den vanliga verksamhetsorten medges avdrag inte bara för själva reskostnaden utan även för den ökning av levnadskostnaderna som hen har haft. Det kan vara utgifter för logi, merkostnad för måltider samt diverse småutgifter (t.ex. tidningar och telefonsamtal) (12 kap. 6 § första stycket IL).

När man beräknar de ökade levnadskostnaderna jämför man i princip de utgifter man har haft under en tjänsteresa med motsvarande utgifter om man inte hade gjort tjänsteresan. Skillnaden mellan dessa utgifter är ökningen av levnadskostnaderna.

Samma beräkning gör man för ökade levnadskostnader vid tillfälligt arbete och vid dubbel bosättning.

Skatteverket har utfärdat allmänna råd och information om avdrag för ökade levnadskostnader vid tjänsteresa m.m. (SKV A 2015:26 respektive SKV M 2015:16).

Vanlig verksamhetsort

I varje enskilt fall måste man fastställa var den anställde har den vanliga verksamhetsorten.

Den vanliga verksamhetsorten omfattar ett område vars yttre gräns ligger 50 km från både den anställdes tjänsteställe och den anställdes bostad. Avståndet ska beräknas för närmaste färdväg (12 kap. 7 § IL). Avståndsgränsen, 50 km, gäller även för den som har sitt arbete förlagt till sjöss.

En anställd har normalt två vanliga verksamhetsorter. Den ena har utgångspunkten i tjänstestället och den andra i bostaden. För de flesta sammanfaller dessa områden delvis.

Den som har bostaden som tjänsteställe har bara en vanlig verksamhetsort.

Vad är ett traktamente?

Ett traktamente är en kostnadsersättning som arbetsgivaren kan betala ut till en anställd som ersättning för den anställdes ökade levnadskostnader under en tjänsteresa. Det gäller ökade kostnader för mat, övernattning och småutgifter. Den anställde kompenseras för den ökning av levnadskostnader som han eller hon får under en tjänsteresa.

Traktamente kan under vissa förutsättningar betalas ut skattefritt. Det krävs då att den anställde gör en tjänsteresa med övernattning till en plats som ligger utanför den vanliga verksamhetsorten. För skattefrihet krävs dessutom att det utbetalda beloppet inte överstiger schablonbeloppen för traktamente som gäller vid inrikes respektive utrikes resa (olika för olika länder). Om traktamentet är högre än fastställt schablonbelopp är den överskjutande delen skattepliktig lön.

Referenser på sidan

Allmänna råd

  • Skatteverkets allmänna råd om avdrag för levnadskostnader att tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2016 [1]

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1] [2]

Meddelanden

  • Skatteverkets information om avdrag för ökade levnadskostnader m.m. att tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2016 [1]