OBS: Detta är utgåva 2016.6. Visa senaste utgåvan.

Reskostnader i samband med tjänsteresor medges enligt schablon när man gör resan med bil, motorcykel och mopedbil. I övriga fall medges avdrag med faktiska kostnader.

Resor med bil

Vid körning med bil i tjänsten medges avdrag med schablonbelopp.

Av lagstiftningen eller förarbetena framgår inte närmare vilken typ av bilar som ska omfattas av avdragsschablonen, men Skatteverkets uppfattning är att det är personbilar. En personbil är en bil som är inrättad huvudsakligen för personbefordran, dock för högst åtta passagerare plus förare (2 § lag [2001:559] om vägtrafikdefinitioner).

Skatteverket anser att även husbil innefattas i begreppet personbil, vilket innebär att avdragsschablonen innefattar husbilar.

Schablonbeloppen är olika för egen bil och förmånsbil.

Egen bil

Vid körning med egen bil i tjänsten medges avdrag med 18,50 kr per mil (12 kap. 5 § första stycket IL).

Med egen bil avses att den skattskyldige kör en bil som inte arbetsgivaren tillhandahåller. Som egen bil räknas därför också bl.a. bil som den skattskyldige har lånat eller leasat.

Beräkningen av avdraget bygger på antagandet att den skattskyldige skulle ha haft bilen även om hen inte hade kört i tjänsten. Avdrag medges därför endast för den merkostnad som uppkommer på grund av tjänsteresan.

Förmånsbil

En person som använder sin förmånsbil för tjänsteresan får avdrag med 6,50 kr per mil för dieseldriven bil och med 9,50 kr för övriga bilar (t.ex. bensin- eller etanolbil) (prop. 1996/97:19 s. 68). Förutsättningen för avdrag är att personen har betalat samtliga drivmedelsutgifter för tjänsteresan (12 kap. 5 § andra stycket IL). Om arbetsgivaren betalar ut kostnadsersättning för tjänsteresorna med högre belopp, t.ex. med stöd av den anställdes tankningskvitton, ska överskjutande belopp behandlas som lön.

Avdrag medges också med 6,50 kr respektive 9,50 kr när den anställde har endast delvis fri bil.

Avdrag medges även med 6,50 kr respektive 9,50 kr när man använder sin förmånsbil för tjänstekörning hos en annan arbetsgivare än den som har tillhandahållit förmånsbilen. Ett krav är att man själv har betalat drivmedlet. Fritt drivmedel från arbetsgivaren, som tillhandahåller bilförmånen, jämställs med betalning för drivmedlet eftersom man beskattas för drivmedelsförmån. Man har därför rätt till avdrag med 6,50 kr respektive 9,50 kr. Något avdrag i övrigt bör inte medges.

Motorcykel och mopedbil

Avdrag medges med 9 kr per mil för körning med motorcykel i tjänsten. Det är samma belopp som medges för arbetsresor (SKV A 2015:25).

Skatteverket anser att avdrag för tjänsteresor med mopedbil kan medges med belopp motsvarande schablonbeloppet för motorcykel.

Andra fordon

För andra fordon, t.ex. buss eller lastbil, medges avdrag med den del av fordonets totala faktiska kostnader (inklusive värdeminskningsavdrag) som avser tjänstekörningen.

Vid beräkning av de totala kostnaderna får man ta med viss värdeminskning. Värdeminskningsavdraget beräknas enligt plan för helt år till 15 procent av anskaffningsvärdet om fordonet under året har körts högst 3 000 mil och till 20 procent om körsträckan har varit längre. Av värdeminskningsplanen ska framgå anskaffningsår och anskaffningsvärde för fordonet samt tidigare gjorda värdeminskningsavdrag.

En buss är en bil som är inrättad för befordran av fler än åtta personer utöver föraren, även om bilen dessutom är inrättad för annat ändamål. Lastbil är en bil som varken är personbil eller buss (2 § lag om vägtrafikdefinitioner).

Merkostnader utöver schablonen

Avdragsschablonen avser att täcka alla kostnaderna för bilen. Dessa kostnader ökar när t.ex. passagerare, tung last eller släpvagn medförs. Enligt vissa bilersättningsavtal får man också särskild ersättning i dessa fall. Eftersom det är fråga om merkostnader som är direkt hänförliga till bilen får dessa anses ingå i avdragsschablonen. Något särskilt avdrag ska därför inte medges.

Egen släpvagn

Ett förslitningsavdrag kan medges med skäligt belopp om den anställde har använt egen släpvagn under tjänsteresan. Kostnaden för den egna släpvagnen hänger nämligen inte samman med bilen.

Parkeringsavgifter

Avdrag medges för parkeringsavgifter som den anställde har haft under tjänsteresan om hen kan göra sannolikt storleken av avgifterna och att de har samband med tjänstekörningen.

Trängselskatt

Avdrag medges med den faktiska kostnaden för den trängselskatt som har uppkommit det år då man har gjort tjänsteresorna. Detta gäller även om hen har betalat trängselskatten först året därpå.

När en person samma dygn har gjort tjänsteresor, arbetsresor och andra privata resor anser Skatteverket att betalning för trängselskatt i första hand hör till tjänsteresorna, i andra hand till arbetsresorna och sist till andra privata resor.

Utredning om körda mil

Skatteverket har alltid rätt att begära in utredning om antalet körda mil i tjänsten. Den anställde ska kunna styrka körsträckan med t.ex. en löpande förd körjournal.

Om hen inte kan visa tjänstekörningens omfattning ska avdrag medges med ett efter omständigheterna skäligt belopp.

Resor mellan ett tillfälligt boende och en tillfällig arbetsplats

Skatteverket anser att avdrag ska göras enligt reglerna för tjänsteresor när en anställd i samband med en tjänsteresa har utgifter för resor mellan en tillfällig bostad på arbetsorten och den tillfälliga arbetsplatsen.

Politikers resor

Uppdraget att vara riksdagsledamot omfattar inte bara arbetet i riksdagen utan även arbetet i den egna valkretsen. En riksdagsledamot har därför rätt att få avdrag för kostnaderna för alla resor som hen gör i tjänsten (RÅ 1986 ref. 130 I och II).

Denna avdragsrätt gäller även för landstingsledamot och kommunal förtroendeman (RÅ 1989 ref. 98).

Allmänna kommunikationer

Avdrag för utgifter för allmänna kommunikationer vid tjänsteresa medges med faktiska kostnader.

Tjänsteresa med eget årskort

I normalfallet anser Skatteverket att ett privat köpt periodkort, t.ex. årskort på SJ, i första hand är köpt för privatresor. Avdrag för enstaka tjänsteresor med kortet bör inte medges eftersom den anställde inte har haft några merutgifter för tjänsteresan.

En anställd kan dock få göra avdrag för tjänsteresor med utgiften för hela årskortet, om hen kan visa att tjänsteresorna har varit så många att det är motiverat att köpa ett årskort. Detta kan exempelvis gälla en person som arbetar på frilansbasis och som saknar en arbetsgivare i vanlig mening.

När det gäller lokala eller regionala periodkort anser Skatteverket att dessa i första hand har köpts för privata resor och att avdrag i normalfallet inte bör medges.

Referenser på sidan

Allmänna råd

 • Skatteverkets allmänna råd om avdrag för utgifter för resor mellan bostaden och arbetsplatsen att tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2016 [1]

Domar & beslut

 • RÅ 1986 ref. 130 I och II [1]
 • RÅ 1989 ref. 98 [1]

Lagar & förordningar

 • Inkomstskattelag (1999:1229) [1] [2]
 • Lag (2001:559) om vägtrafikdefinitioner [1] [2]

Propositioner

 • Proposition 1996/97:19 Beskattning av bilförmån, m.m. [1]

Ställningstaganden

 • Avdrag för hemresor m.m. i samband med årskort [1] [2]
 • Avdrag för resor mellan tillfällig bostad och arbetsplats i samband med tjänsteresa [1]
 • Avdrag för tjänsteresor med husbil [1]
 • Avdrag för tjänsteresor och arbetsresor med mopedbil [1]
 • Avdrag under tjänst för trängselskatt [1]