OBS: Detta är utgåva 2016.7. Visa senaste utgåvan.

Hyresersättning från en arbetsgivare för kontor, garage eller annat utrymme är skattepliktig, antingen som intäkt av tjänst, näringsverksamhet eller kapital.

Hyresersättning kan vara intäkt av tjänst

Det förekommer att arbetsgivare betalar ut hyresersättning för utrymmen som den anställde upplåter i den egna bostaden. Sådana ersättningar är skattepliktiga, antingen som inkomst av tjänst (eller näringsverksamhet) eller som inkomst av kapital.

För att hyresersättningen för en privatbostad ska beskattas som inkomst av kapital krävs att följande förutsättningar är uppfyllda:

  • Det finns ett hyresavtal mellan innehavaren av bostaden (den anställde) och hyresgästen (arbetsgivaren).
  • Arbetsgivaren har behov av utrymmet.
  • Ersättningen är marknadsmässig.

Hyresavtal

Det krävs att det finns ett hyresförhållande mellan uthyraren och arbetsgivaren. Det framgår bl.a. av en dom från regeringsrätten (RÅ 1984 ref. 1:58 II) som handlar om en arbetsgivare som hyrde ett kontor i en anställds villa.

Hyresavtalet bör vara skriftligt men ett muntligt går också bra. Ett bevis på att det finns ett muntligt hyresavtal är att hyresbetalningar har skett i enlighet med avtalet.

Arbetsgivarens behov av utrymmet

Det ska finnas ett behov av en lokal i den anställdes bostad för att hyran ska beskattas som inkomst av kapital. Det framgår bland annat av RÅ 1984 ref. 1:76. Arbetsgivaren hyrde ett förråd i den anställdes villa. Detta användes för förvaring av en viss utrustning. Det fanns ingen separat ingång till förrådet och lokalen var inte avskild från bostadens övriga utrymmen. Det fanns ett hyreskontrakt. Domstolen ansåg att utrymmena behövdes som förråd och ersättningen ansågs vara hyra.

Om arbetsgivaren inte har något behov av utrymmet ska ersättningen beskattas som lön oavsett ersättningens storlek.

Marknadsmässig hyra

Bedömningen av om hyran är marknadsmässig eller inte får göras i varje enskilt fall och beror på

• det geografiska läget,

• standarden på lokalen,

• hur utrymmet är utrustat, om den hyrs möblerad eller inte,

• storlek,

• varm- eller kallhyra.

Det bör finnas ett underlag hur ersättningens har beräknats. Om ersättningen överstiger marknadsmässig hyra ska det överskjutande beloppet beskattas som lön.

Om arbetsgivaren betalar hyresersättning till en anställds make/maka och ersättningen överstiger marknadsmässig hyra är det den anställde som ska beskattas för det överskjutande beloppet som lön.

Särskilt avgränsat utrymme och schablonersättning

För att bedöma arbetsgivarens behov av utrymmet och om hyran är marknadsmässig bör arbetsgivaren hyra ett särskilt utrymme. Finns det inget särskilt avgränsat utrymme kan arbetsgivarens behov av utrymmet ifrågasättas.

Detsamma gäller schablonmässiga hyresersättningar som inte tar hänsyn till läge, storleken på utrymmet m.m.

I vissa fall kan schablonmässig ersättning ändå ses som en hyresersättning som beskattas i kapital. I en kammarrättsdom (KRNS 787-06) konstateras att arbetsgivaren har behov av arbetsrum hemma hos den anställde trots att man inte hyr ett särskilt utrymme. Arbetsgivaren tillhandahåller inte arbetsplats på något kontor, det finns ett hyresavtal och ersättningen kan bedömas som marknadsmässig. Kammarrätten anser inte att den omständigheten att man i hyresavtalet inte tagit hänsyn till varje rums exakta storlek eller belägenhet har någon betydelse. Det var arbetsgivaren som köpt in utrustningen som fanns i rummet och även försäkrat den.

Garageersättning

Om en anställd hyr ut sitt garage eller biluppställningsplats till arbetsgivaren gäller samma regler som när arbetsgivaren hyr ett kontor eller förråd i en villa. En bedömning ska göras av behovet och om hyran är marknadsmässig och därmed kan beskattas i kapital. Om en anställd har förmånsbil eller egen bil som används i tjänsten är det vanligt att arbetsgivaren betalar för hyra av garage. Om innehållet i bilen är stöldbegärligt, av högt värde och svårt att lasta ur bör ersättningen för garage ses som en hyresersättning. Om vi bedömer att lasten kan lastas ur kan det bli aktuellt med ersättning för förråd. Enbart skydd av bilen i sig innebär inte att arbetsgivaren anses ha behov av garage även om det är en förmånsbil.

Kontrolluppgift

Även i de fall ersättningen till den anställde ska beskattas som intäkt av kapital ska arbetsgivaren lämna uppgift om ersättningsbeloppet (hyran) i kontrolluppgiften (22 kap. 4 § SFL).

Kompletterande information

Referenser på sidan

Domar & beslut

Lagar & förordningar

  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1]