OBS: Detta är utgåva 2016.7. Visa senaste utgåvan.

En tjänsteresa är en resa som arbetsgivaren har beordrat den anställde att göra för att arbeta för arbetsgivarens räkning på annan plats än den ordinarie arbetsplatsen.

Vad innebär en tjänsteresa?

Begreppet tjänsteresa är inte definierat i lagtext. I inkomstskattelagen står endast talat om resor som den skattskyldige har gjort i sitt arbete (12 kap. 6 § IL).

Skatteverkets uppfattning är att en tjänsteresa är en resa som arbetsgivaren har beordrat den anställde att göra för att arbeta för hans räkning på annan plats än den ordinarie arbetsplatsen (SKV M 2015:16).

En tjänsteresa kan vara mycket kortvarig men kan även pågå under en längre tid.

Begreppet tjänsteresa avser både själva arbetet och resorna i samband med arbetet.

Den anställde har kvar sin tjänst; hen är alltså inte tjänstledig. Arbetsgivaren har kvar arbetsgivaransvaret för den anställde. Arbetet som ska utföras ska vara en del av det ursprungliga arbetet eller i vart fall vara till nytta för arbetsgivaren. I regel betalar arbetsgivaren den anställdes lön under tjänsteresan.

Skatteverket anser att semesterresor som personliga assistenter gör tillsammans med assistansberättigade som också är nära anhöriga normalt inte räknas som tjänsteresor. Assistenten ska då i stället förmånsbeskattas för värdet av resan och erhållna traktamenten. 

Gränsdragning mellan tjänsteresa och arbetsresa

En resa som en anställd gör direkt mellan bostaden och tjänstestället är aldrig en tjänsteresa utan en arbetsresa, d.v.s. en privat resa. Detta gäller även om resan beror på ett oplanerat och hastigt uppkommet tjänsteärende eller liknande. Skatteverket anser att detta även gäller om man arbetar på en annan ort än bostadsorten och även om man gör resan i samband med arbete på hemorten .

Om en anställd gör ett kundbesök eller annat längre tjänsteärende utanför tjänstestället på vägen till eller från arbetet medför det normalt att resan i sin helhet anses som tjänsteresa.

Men om den anställde bara uträttar ett enklare tjänsteärende, som inte innebär något längre stopp eller längre omväg, är huvuddelen av resan fortfarande en arbetsresa. Det är endast den eventuella förlängningen av resan, som är tjänsteresa.

Exempel: när hela resan blir en tjänsteresa

Eva bor i Sjöbo och har sitt tjänsteställe på en revisionsbyrå i Malmö. Ibland börjar hon arbetsdagen med att köra direkt från bostaden till en stor kund i Lund. När kundbesöket är avslutat kör hon till sitt tjänsteställe. Resan Sjöbo–Lund–Malmö är i sin helhet en tjänsteresa.

Exempel: när endast en del av arbetsresan är tjänsteresa

Adam bor i Lund och har sitt tjänsteställe på ett kontor i Malmö. Han använder egen bil för arbetsresorna och på vägen hem från arbetet lämnar han företagets post i en särskild brevlåda med sen tömningstid. Ordinarie färdväg är 24 km, men när han lämnar post blir färdvägen 28 km. Omvägen på 4 km är en tjänsteresa, medan resan i övrigt är en arbetsresa.

Gränsdragning mellan tjänsteresa och hemresa

När en anställd under en pågående tjänsteresa reser hem över helgen är denna resa en hemresa och inte en tjänsteresa (RÅ 2002 ref. 35). Detta är särskilt vanligt inom byggnads- och anläggningsbranschen.

Kombination av dagpendling och övernattning

Anställda som under en period är på tjänsteresa på en annan ort än hemorten kan ibland alternera mellan att övernatta på arbetsorten och att dagpendla.

Skatteverket anser att om den anställde övernattar minst tre nätter under en arbetsvecka på arbetsorten är resan arbetsorten–hemorten–arbetsorten som regel en hemresa. Undantag ska dock göras för de dagar då man dagpendlar från bostaden. Dessa resor är tjänsteresor.

Om den anställde under arbetsveckan övernattar endast en eller två nätter på arbetsorten och i övrigt dagpendlar är alla resorna mellan bostaden och arbetsorten tjänsteresor.

Förutom rätt till avdrag för hemresor kan man även ha rätt till avdrag för arbetsresor.

Gränsdragning mellan privat resa och tjänsteresa för personliga assistenter

Det finns många olika slag av resor där fråga är om resan skattemässigt ska bedömas som en tjänsteresa eller inte. Det kan handla om allt från rehabiliteringsresor till längre utlandsresor för att hälsa på släkt eller vänner.

HFD har i två domar tagit ställning till om en person som är anställd som personlig assistent åt sin make (I) respektive sitt minderåriga barn (II) ska förmånsbeskattas för värdet av en resa som hen har gjort med den assistansberättigade. Resorna gjordes till Medelhavet och i bägge fallen skulle assistenten arbeta åtta timmar per dag under resans sju dagar (HFD 2012 ref. 1 I och II).

Av HFD:s domar framgår att vid bedömningen om resan uppfyller kraven för tjänsteresa ska hänsyn även tas till övriga omständigheter kring resan, när den assistansberättigade och assistenten tillhör samma familj eller hushåll. HFD anser att om familjen gör resan för att få miljöombyte, rekreation och avkoppling är resan ingen tjänsteresa för den medföljande familjemedlemmen, trots att hen arbetar som assistent under resan.

Skatteverket anser att i de fall en personlig assistent, som är närstående och som lever i hushållsgemenskap med den som hen arbetar som personlig assistent åt, gör en familjeresa bör den personlige assistenten förmånsbeskattas för värdet av resan och erhållna traktamenten. Detta gäller även om hen utfört arbete under resan.

Om resan däremot har gjorts helt på den assistansberättigades villkor, exempelvis för att hen ska få vård, så bör medföljande assistent inte förmånsbeskattas. Det spelar ingen roll om hen är familjemedlem eller inte.

När det gäller andra närstående, som inte tillhör samma hushåll som den assistansberättigade, är utgångspunkten att resorna är tjänsteresor. Detta gäller under förutsättning att omständigheterna inte talar för något annat.

Omyndiga barn och make/maka

Föräldrar till omyndiga barn (under 18 år) semestrar oftast tillsammans med sina barn och motsvarande gäller även makar. Det innebär att föräldrar och barn respektive makar som åker på en resa tillsammans oftast gör det för att ge familjen tillfälle till miljöombyte, rekreation och avkoppling. Detta medför att föräldern eller makan/maken som arbetar som assistent inte kan anses vara på tjänsteresa.

I de fall resan görs för att den assistansberättigade ska få nödvändig vård och rehabilitering vid särskilt anpassad vårdanläggning eller motsvarande bör resan för den medföljande assistenten anses vara en tjänsteresa. Detta gäller även om assistenten är nära anhörig och tillhör samma hushåll som den assistansberättigade.

Myndiga barn som bor kvar i föräldrahemmet

När föräldrar och vuxna barn, som bor kvar i föräldrahemmet, åker på en resa tillsammans gör de det oftast för att ge familjen tillfälle till miljöombyte, rekreation och avkoppling. Detta medför att föräldern som arbetar som assistent inte kan anses vara på tjänsteresa.

Om en resa görs för att den assistansberättigade ska få nödvändig vård och rehabilitering vid särskilt anpassad vårdanläggning eller motsvarande bör resan för de medföljande assistenterna anses som en tjänsteresa. Detta gäller även för den assistent som är nära anhörig och tillhör samma hushåll som den assistansberättigade.

Även om resan inte går till en särskilt anpassad vårdanläggning eller motsvarande så kan resan ändå betraktas som en tjänsteresa. Det gäller under förutsättning att det klart framgår att resan görs för den assistansberättigades skull och att den inte har karaktär av familjeresa. Omständigheter som kan beaktas vid bedömningen är:

 • läkarintyg som visar på syftet med resan
 • resmålet
 • resans längd
 • övriga medföljande

Om den assistansberättigade har ett läkarintyg på att resan sker i den assistansberättigades intresse och inte är en familjeresa är detta en omständighet som talar för att resan är en tjänsteresa, trots att den assistansberättigade och assistenten tillhör samma hushåll.

Närstående som inte bor i samma hushåll

När det gäller andra närstående, som inte tillhör samma hushåll som den assistansberättigade, bör utgångspunkten för bedömningen bli att resorna för dessa är att se som tjänsteresor om det inte framgår att resan har karaktär av familjeresa.

En omständighet som kan leda till att resan är en familjeresa kan exempelvis vara att en närstående tillfälligt går in som assistent under en resa för att ersätta en assistent som inte är närstående. Ett annat exempel kan avse en assistent som följer med på en långvarig utlandsresa där syftet med resan kan antas vara att också assistenten ska få tillfälle att träffa och umgås med släkt och vänner.

Referenser på sidan

Domar & beslut

 • HFD 2012 ref. 1 [1]
 • RÅ 2002 ref. 35 [1]

Lagar & förordningar

 • Inkomstskattelag (1999:1229) [1]

Meddelanden

 • Skatteverkets information om avdrag för ökade levnadskostnader m.m. att tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2016 [1]

Ställningstaganden

 • Förmånsbeskattning i fråga om personlig assistents resor med assistansberättigad (brukare) [1] [2]
 • Gränsdragning mellan tjänsteresa och vissa privata resor [1]
 • Gränsdragningen mellan tjänsteresa och hemresa [1]