OBS: Detta är utgåva 2016.7. Visa senaste utgåvan.

Det går inte att utbyta uppgifter fritt mellan Skatteverkets olika verksamhetsgrenar eftersom eventuell sekretess gäller mellan självständiga verksamhetsgrenar inom en myndighet.

Sekretess inom en myndighet

Ofta finns det inom ramen för en myndighet flera olika verksamhetsgrenar. Om verksamhetsgrenarna är att betrakta som självständiga i förhållande till varandra gäller sekretessen även mellan verksamhetsgrenarna (8 kap. 2 § OSL).

Skatteverkets verksamhetsgrenar

Inom Skatteverket finns följande verksamhetsgrenar:

 • Beskattningsverksamheten
 • Folkbokföringsverksamheten
 • Den brottsbekämpande verksamheten
 • Registreringen av bouppteckningar
 • Id-kortsverksamheten
 • Spar-verksamheten
 • Skaderegleringsverksamheten
 • Äktenskapsregistret
 • Mina meddelanden
 • Funktionen som allmänt ombud
 • Personalansvarsnämnden

Verksamhetsgrenarna är självständiga i förhållande till varandra vilket innebär att sekretess gäller mellan dem (8 kap. 2 § OSL). Du ska tillämpa samma sekretessregler mellan verksamhetsgrenarna inom Skatteverket som mellan Skatteverket och andra myndigheter. För att kunna lämna ut en sekretessbelagd uppgift från en verksamhetsgren till en annan verksamhetsgren inom Skatteverket krävs det att någon sekretessbrytande bestämmelse är tillämplig.

Rättsfall

Personalansvarsnämnden är ett självständigt organ

Högsta förvaltningsdomstolen har ansett att Kriminalvårdens personalansvarsnämnd är ett självständigt organ i förhållande till myndigheten i övrigt, i den mening som avses i 2 kap. 8 § TF. Handlingar som hade lämnats från Kriminalvårdens rättsenhet till nämnden var därför allmänna handlingar (HFD 2015 ref. 12).

Ett skyddsombud har en självständig ställning i förhållande till en kommunstyrelse

Kammarrätten har ansett att ett skyddsombud har en särreglerad ställning på en arbetsplats. Ombudet företräder normalt personalen i egenskap av facklig förtroendeman. Skyddsombudet har rättigheter som i väsentlig utsträckning skiljer sig från andra arbetstagare. Ett skyddsombud måste därför anses ha en sådan självständig ställning i förhållande till kommunstyrelsen som avses i 2 kap. 8 § TF (KRNS 2015-04-07, mål nr 297-15).

Referenser på sidan

Domar & beslut

 • HFD 2015-03-06, mål nr 4189-14 [1]
 • KRNS 2015-04-07, mål nr 297-15 [1]

Lagar & förordningar

 • Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) [1] [2]
 • Tryckfrihetsförordning (1949:105) [1]