OBS: Detta är utgåva 2017.1. Visa senaste utgåvan.

De olika skattereduktionerna dras ifrån i en viss turordning och kan inte sparas till ett annat år.

Endast skattereduktion motsvarande den skatt som har beräknats

I beslutet om slutlig skatt gör Skatteverket de skattereduktioner som beslutats i lag (56 kap. 7 § SFL).

Skattereduktioner kan bara dras av från beslutad skatt och kan inte sparas till ett annat år.

Hur avräknas de olika skattereduktionerna?

Skatteverket räknar av skattereduktionerna mot den enskildes kommunala och statliga inkomstskatt, mot fastighetsskatt och fastighetsavgift i den turordning som skattereduktionerna räknas upp nedan (56 kap. 7 § SFL och 67 kap. 2 § IL). Skattereduktion för arbetsinkomster, även kallad jobbskatteavdraget, räknas bara av mot kommunal inkomstskatt.

Fastighetsavgift för pensionärer

Skattereduktion för kommunal fastighetsavgift är främst riktad mot pensionärer och innebär att fastighetsavgiften efter skattereduktionen inte ska överstiga fyra procent av den avgiftsskyldiges inkomst (5 § lag [2008:826] om skattereduktion för kommunal fastighetsavgift).

Sjöinkomst

Den som haft en sjöinkomst kan få skattereduktion. Storleken av skattereduktionen är beroende av dels om handelsfartyget gått i fjärrfart eller närfart, dels om sjömannen har haft sjöinkomst under hela eller en del av året (67 kap. 3 § IL).

Allmän pensionsavgift

Den som påförts allmän pensionsavgift har rätt till skattereduktion med hela avgiften. Skattereduktionen får räknas av mot andra skatter men inte mot den allmänna pensionsavgiften (67 kap. 4 § IL).

Jobbskatteavdrag

Skattereduktion för arbetsinkomster (s.k. jobbskatteavdrag) kan den få som haft arbetsinkomster som beskattas i Sverige (67 kap. 5 § IL).

Storleken på jobbskatteavdraget beror på hur stora arbetsinkomsterna är och om personen har fyllt 65 år vid beskattningsårets ingång eller inte (67 kap. 7 § och 8 § IL).

Underskott av kapital

Den som har ett underskott av kapital kan få skattereduktion (67 kap. 10 § IL).

Procentsatserna för skattereduktion är olika på underskott upp till 100 000 kr och underskott över 100 000 kr.

Rot- och rutarbete

Den som köper rot- eller rutarbete kan få skattereduktion (67 kap. 11–19 §§ IL). Vissa villkor måste vara uppfyllda för både köparen och utföraren.

Skattereduktionens storlek beror bl.a. på om arbetet är rot- eller rutarbete och det finns tak för skattereduktion per beskattningsår och person (67 kap. 19 § IL).

Det finns tre olika sätt att få skattereduktion på. Vanligtvis får köparen först en preliminär skattereduktion i samband med att hen har betalat det utförda arbetet och utföraren fått en del av arbetskostnaden utbetald av Skatteverket.

Den slutliga skattereduktionen för husarbete justeras med den preliminärt medgivna skattereduktionen. Om den beräknade skatten inte räcker till så att hela beloppet kan utnyttjas kan justeringen leda till skatt att betala.

Mikroproduktion av förnybar el

Fysiska och juridiska personer som framställer förnybar el kan efter begäran i inkomstdeklaration få skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el (67 kap. 27-33 §§ IL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar