OBS: Detta är utgåva 2017.4. Sidan är avslutad 2023.

Företag med omsättning som är högst 30 000 kronor är befriade från mervärdesskatt på sin omsättning av varor och tjänster från och med den 1 januari 2017. Syftet är att förenkla för små företag som till exempel mikroproducenter av el från solceller. Befrielsen gäller inte all omsättning och inte för sådana inköp där företaget som köpare ska deklarera utgående moms.

Vem är befriad?

Skattebefrielsen gäller för beskattningsbara personer som har en omsättning som beräknas bli högst 30 000 kr under beskattningsåret. Omsättningen får inte heller ha varit mer än 30 000 kr något av de två närmast föregående beskattningsåren. För nystartade företag får bedömningen göras av enbart framtida omsättningar. Omsättningen ska beräknas på ett särskilt sätt, se Hur beräknas 30 000-kronorsgränsen? (nedan).

Justering görs om beskattningsåret är kortare eller längre än 12 månader (9 d kap. 1 § ML, prop. 2016/17:1 s. 398).

Vem kan inte befrias?

Följande personer/subjekt kan inte befrias enligt 9 d kap. 2 § ML

Tidigare:

 • beskattningsbara personer som inte är etablerade inom Sverige

Nytt: 2017-06-28

 • frivilligt skattskyldiga konstnärer eller deras dödsbon
 • frivilligt skattskyldiga för investeringsguld
 • frivilligt skattskyldiga för fastighetsupplåtelser.

Skattebefrielsen är frivillig

Ett företag kan välja att inte vara befriat från mervärdesskatt trots att förutsättningarna för befrielse är uppfyllda och företaget har en omsättning som är högst 30 000 kronor. Företaget måste i så fall ansöka om att skatt ska tas ut (9 d kap. 6 § ML).

Vilka transaktioner gäller skattebefrielsen för?

Befrielsen från mervärdesskatt gäller de flesta omsättningar av varor och tjänster som företaget själv omsätter inom landet. Befrielsen gäller inte för inköp av varor och tjänster från andra som företaget själv måste deklarera utgående mervärdesskatt för som till exempel byggtjänster där köparen ska redovisa utgående moms. Den gäller heller inte för omsättning utomlands (9 d kap. 1 § ML).

Vilka transaktioner gäller skattebefrielsen inte för?

Befrielsen gäller inte för

 • omsättning av nya transportmedel som säljs till ett annat EU-land (ändå undantaget enligt 3 kap. 30 a § ML)
 • uttag av varor för annat ändamål än verksamheten m.m. (9 d kap. 2 § andra stycket ML och prop. 2016/17:1 s. 405)
 • inköp av nya transportmedel eller punktskattepliktiga varor från annat EU-land
 • förvärv av andra varor än nya transportmedel och punktskattepliktiga varor överstigande 90 000 kronor (för förvärv upp till och med 90 000 kronor gäller den vanliga förvärvströskeln vilket medför att sådana förvärv inte medför att mervärdesskatt ska betalas)
 • försäljning av tjänster till en beskattningsbar person i ett annat EU-land eller land utanför EU
 • förvärv av tjänster från en annan beskattningsbar person i ett annat EU-land eller ett land utanför EU
 • import
 • export

Tjänster som inte är omsatta i Sverige enligt 5 kap. ML är omsatta utomlands och kan därför inte befrias enligt 9 d kap. ML. Däremot är varorna omsatta i Sverige vid försäljning av varor som transporteras från Sverige till ett annat EU-land. En sådan varuomsättning omfattas av befrielsen enligt 9 d kap. ML. Detta har konsekvenser för avdragsrätten.

Hur blir man befriad?

Den som inte är registrerad till mervärdesskatt är befriad utan ansökan så länge beskattningsunderlaget inte överstiger 30 000 kronor.

Den som är registrerad till mervärdesskatt måste ansöka hos Skatteverket och få ett beslut om befrielse (9 d kap. 4 § andra stycket ML, prop. 2016/17:1 s. 399).

Från när gäller beslutet om befrielse?

För den som inte är registrerad till mervärdesskatt gäller skattebefrielsen automatiskt från den tidpunkt då verksamheten startar om beskattningsunderlaget beräknas uppgå till högst 30 000 kronor.

För den som är registrerad till mervärdesskatt gäller befrielsen tidigast från den dagen då Skatteverket beslutar om befrielsen (9 d kap. 4 § andra stycket ML).

Fördröjningsregel för den som fått beslut att skatt ska tas ut

Den som har fått ett beslut om att skatt ska tas ut trots att omsättningen beräknas bli högst 30 000 kronor omfattas av en fördröjningsregel. Det innebär att de inte kan befrias på nytt förrän från ingången av det tredje beskattningsåret efter det beskattningsår då ett beslut om beskattning fattades (9 d kap. 4 § tredje stycket ML, prop. 2016/17:1 s. 399).

Hur upphör befrielsen?

Befrielsen kan upphöra av tre skäl enligt 9 d kap. 1, 5 och 6 §§ ML och prop. 2016/17:1 s. 400

 • beskattningsunderlaget beräknas överstiga 30 000 kronor innevarande år
 • den som är befriad gör en omsättning som medför att beskattningsunderlaget överstiger 30 000 kronor
 • den som är befriad ansöker om att skatt ska tas ut.

Ansökan om att skatt ska tas ut

Ansökan om att skatt ska tas ut trots att det finns förutsättningar för skattebefrielse kan lämnas in. Ett beslut om att skatt ska tas ut gäller tidigast från och med hela det föregående beskattningsåret(9 d kap. 6 § ML och prop. 2016/17:1 s. 401-402).

Vad händer när befrielsen upphört?

När befrielsen upphör p.g.a. att omsättningsgränsen överskrids ska mervärdesskatt tas ut på den omsättning som innebär att gränsen överskrids (9 d kap. 5 § ML och prop. 2016/17:1 s. 401).

Hur beräknas 30 000-kronorsgränsen?

Beloppet beräknas på ett särskilt sätt och får inte överstiga 30 000 kr. Beloppet ska justeras om beskattningsåret är längre eller kortare än tolv månader.

Om skattesatsen är 25 procent innebär det att den totala ersättningen för försäljning enligt beräkningen i 9 d kap. 3 § ML får uppgå till högst 37 500 kronor. Om skattesatsen är 12 procent blir maxbeloppet 33 600 kronor och vid en skattesats på 6 procent blir det 31 800 kronor.

Transaktioner som ingår i beräkningen

Följande transaktioner ska ingå i beräkningen:

 • beskattningsunderlaget för skattepliktiga omsättningar inom landet, skatt enligt ML ingår inte i beräkningen (9 d kap. 3 § 1 ML och prop. 2016/17:1 s. 444)

Nytt: 2017-06-28

Med skattepliktiga omsättningar avses även omsättningar inom landet där omvänd skattskyldighet gäller, t.ex. omsättning av byggtjänster.

 • vissa undantagna omsättningar (9 d kap. 3 § 2 ML)
 • vissa undantagna omsättningar om omsättningen inte endast har karaktären av en bitransaktion
  • ersättning för omsättning m.m. av fastigheter (9 d kap. 3 § 3 ML)
  • bank- och finansieringstjänster (9 d kap. 3 § 3 ML)
  • försäkringstjänster (9 d kap. 3 § 3 ML)
 • vissa omsättningar utomlands (9 d kap. 3 § 4 ML)

Transaktioner som inte ingår i beräkningen

Följande transaktioner ska inte ingå i beräkningen:

 • försäljning av materiella och immateriella anläggningstillgångar (9 d kap. 3 § andra stycket ML och prop. 2016/17:1 s. 445)
 • sådan ersättning för omsättning av fastigheter m.m., bank- och finansieringstjänster som endast har karaktär av en bitransaktion

Med anläggningstillgångar menas det som företaget använder i sin verksamhet, som normalt inte säljs och beräknas ha sådan varaktighet och värde att det skrivs av på flera räkenskapsår.

Exempel på anläggningstillgångar kan vara skördetröska eller andra maskiner i jordbruksverksamhet, taxibil i taxiverksamhet och butiksinredningen i detaljhandel.

Nytt: 2017-06-02

För konstnärer som inte är skattskyldiga för omsättning av konstverk

Omsättning av konstverk är skattepliktig. Skatteverket anser därför att försäljning av konstverk ska räknas in vid beräkningen av omsättningsgränsen för skattebefrielse även om konstnären inte är skattskyldig för försäljningen på grund av att beskattningsunderlaget understiger 300 000 kronor för beskattningsåret. Det innebär att om konstnären förutom försäljning av konstverk har en annan skattepliktig försäljning så ska all försäljning beaktas vid beräkningen av omsättningsgränsen.

Exempel

En upphovsman (A) säljer tavlor. Denna försäljning uppgår till 20 000 kronor under ett beskattningsår. Skattesatsen är 12 % vid försäljning av egna konstverk. A säljer också egentillverkade bruksföremål som inte utgör konstverk enligt ML och är därför skattepliktiga med skattesatsen 25 %. Försäljningen av bruksföremål uppgår till 20 000 kronor under ett beskattningsår. Beskattningsunderlaget beräknas genom att mervärdesskatten räknas från försäljningarna. Beskattningsunderlaget för A:s försäljning av konstverk uppgår till 17 858 kronor (omsättningen minskad med 10,71 %). Beskattningsunderlaget för A:s försäljning av bruksföremål uppgår till 16 000 kronor (omsättningen minskad med 20 %)

A är inte skattskyldig för försäljningen av tavlorna eftersom beskattningsunderlaget understiger 300 000 kronor för beskattningsåret (1 kap. 2 a § ML). A är däremot skattskyldig för försäljningen av bruksföremålen eftersom försäljningen av tavlorna ska räknas in vid beräkningen av omsättningsgränsen för skattebefrielse. Förutsättningar för skattebefrielse saknas för denna försäljning eftersom beskattningsunderlaget för A:s totala försäljning överstiger 30 000 kronor (17 858+16 000=33 858).

För enkla bolag, partrederier och samägande beräknas beloppsgränsen för varje delägare

Beloppsgränsen beräknas för varje beskattningsbar person och skattesubjekt för sig. Ett enkelt bolag, partrederi eller samägande är inte en juridisk person och är därför inte ett skattesubjekt. Varje delägare är ett eget skattesubjekt vid dessa samarbetsformer och beloppsgränsen beräknas därför för var och en för sig (prop. 2016/17:1 s. 398).

Ideella föreningar

Det är bara de omsättningar som görs i egenskap av beskattningsbar person som ska räknas med. De omsättningar som en ideell förening gör utan att vara en beskattningsbar person med anledning av 4 kap. 8 § ML ska därför inte ingå i beräkningen av 30 000-kronorsgränsen.

Avdragsrätt, jämkning och faktura

Allmänna bestämmelser gäller angående avdragsrätt. Särskilda bestämmelser finns angående rätt till återbetalning (10 kap. 11 – 12 §§ ML), jämkning (8 a kap. 7 § ML) och faktura (11 kap. 9 a § ML).

Läs mer om återbetalning, jämkning, faktura och avdragsrätt.

Registrering

Företag som enbart har sådana omsättningar som omfattas av skattebefrielse enligt 9 d kap. ML ska inte vara registrerade till mervärdesskatt.

Ett skattebefriat företag kan i vissa fall ändå vara skyldigt att vara registrerat för att deklarera utgående skatt på sådana transaktioner som inte omfattas av befrielsen. Det kan till exempel vara förvärv av varor och tjänster eller jämkning (7 kap. 1 § SFL).

Det kan också vara så att företaget ska vara registrerat på grund av att det har rätt till återbetalning av ingående skatt (7 kap. 1 § 4 SFL) eller av annan anledning i 7 kap. 1 § 5–8 SFL.

Övergångsregler och ikraftträdande

Lagen trädde i kraft den 1 januari 2017. Äldre bestämmelse gäller för mervärdesskatt där skattskyldigheten inträtt före ikraftträdandet, även om fakturering och betalning sker senare.

Den nya jämkningsregeln i 8 a kap. 7 § ML tillämpas från och med den 1 januari 2017.

Beloppsgränser i andra EU-länder

De flesta av EU:s medlemsländer har utnyttjat den möjlighet till skattebefrielse för små företag som finns i artikel 282-292 i mervärdesskattedirektivet.

Nedanstående förteckning över de beloppsgränser för skattebefrielse som gäller i de olika länderna har hämtats från EU-kommissionens hemsida och avser den 1 april 2016.

Land

Nationell valuta

Värde i euro

Belgien

25 000 EUR

Bulgarien

50 000 BGN

25 565 EUR

Cypern

15 600 EUR

Danmark

50 000 DKK

6 707 EUR

Estland

16 000 EUR

Finland

10 000 EUR

Frankrike

82 200, 42 600 och 32 900 EUR

Grekland

10 000 EUR

Irland

75 000 och 37 500 EUR

Italien

25 000, 30 000, 40 000, 45 000 och 50 000 EUR

Kroatien

230 000 HRK

30 523 EUR

Lettland

50 000 EUR

Litauen

45 000 EUR

Luxemburg

25 000 EUR

Malta

35 000, 24 000 och 14 000 EUR

Nederländerna

Ingen

Polen

150 000 PLN

34 969 EUR

Portugal

10 000 och 12 500 EUR

Rumänien

220 000 RON

49 133 EUR

Slovakien

49 790 EUR

Slovenien

50 000 EUR

Spanien

Ingen

Storbritannien

83 000 GBP

106 114EUR

Tjeckien

1 000 000 CZK

36 977 EUR

Tyskland

17 500 EUR

Ungern

6 000 000 HUF

19 351 EUR

Österrike

30 000 EUR

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

Ställningstaganden

 • Beräkning av omsättning vid bedömning av skattebefrielse, mervärdesskatt [1]
 • Beräkning av omsättningsgränsen för skattebefrielse för konstnärer som samtidigt inte är skattskyldiga för omsättning av konstverk, mervärdesskatt [1]