OBS: Detta är utgåva 2017.7. Sidan är avslutad 2017.

Här kan du läsa om sådan försäkran som den som inte är skattskyldig ska lämna för att köpa el utan energiskatt för vissa ändamål.

Försäkran

Den som inte är skattskyldig för energiskatt på el får köpa el utan energiskatt mot att denne lämnar en försäkran till leverantören att elen ska användas för ett sådant ändamål som avses i 11 kap. 9 § 1−5 LSE (11 kap. 11 § LSE). Försäkran är ett underlag för deklarationen.

Skatteverket har utfärdat allmänna råd om inköp av el utan energiskatt mot försäkran (SKV A 2015:4). Av dessa allmänna råd framgår följande.

Försäkran bör lämnas för varje köptillfälle eller för högst ett kalenderår, s.k. stående försäkran.

Försäkran bör lämnas på en blankett som Skatteverket har tagit fram. Försäkran bör upprättas i två exemplar. Det ena exemplaret bör lämnas till elleverantören och det andra bör behållas av förbrukaren.

Referenser på sidan

Allmänna råd

  • Skatteverkets allmänna råd om beskattning av elektrisk kraft [1]

Lagar & förordningar

  • Lag (1994:1776) om skatt på energi [1] [2]

Referenser inom energiskatt, koldioxidskatt, svavelskatt